duš poremećaj: prirodno dat ili soc konstruisan Flashcards Preview

kecman > duš poremećaj: prirodno dat ili soc konstruisan > Flashcards

Flashcards in duš poremećaj: prirodno dat ili soc konstruisan Deck (12)
Loading flashcards...
1

ako je duš por prirodno dat onda je kakva kata

neutralna

2

ako je duš poremećaj soc. konstrukt onda je kakva kata

vrednosna

3

šta znači da je duš por prirodno dat

da ima nepromenljivu suštinu
kao npr elementi u periodnom sistemu

4

ali, da li se duš poremećaj može nedvosmisleno definisati na fizičko hemijskom nivou?

ne
jer ne znamo prirodnu suštinu duš por
a nzm ni patofiziologiju najvećeg br vrsta duš por
a tu je i soc politički uslovi

5

šta burs, filozof kristofer burs, povezuje u nastanku onoga što se prepoznaje kao poremeća

objektivno dato
i
soc konstruisano

6

ko povezuje ono što je obj dato i soc konstruisano u nastanku poremećaja

filozof kristofer burs

7

šta je za bursa objektino i vrednosno NEUTRALNO u duš por

to je smanjena sposobnost funkcija organizma da uredno obavlja neke zadatke koji su specifični za vrstu

8

šta je za bursa ipak konstruisano

da bi neko fx odstupanje od proseka bilo percipirano kao poremećaj, ono mora da se ocenjuje, u datom SOC POL KONTEKSTU, kao nešto nepoželjno!

9

ko danas razrađuje i proširuje bursov koncept duš poremećaja kao disfunkcije koja se percipira kao neželjena

vejkfild
štetna disfunkcija

10

ko daje koncept štetne disfunkcije

vejkfild

11

štetna disfunkcija je bolest. vejkfild. čiji koncept proširuje

burs

12

kako vejkfild objašnjava štetnu disfunkciju

disfx je ono što odstupa od fx organa ili sistema određenih evoluciojom.
evolucija se pritom smatra čvrstom naučnom činjenicom
ali, da bi disfx bila prepoznata kao bolest, oni koji žive u datoj sredini moraju je smatrati štetnom