ABCDE och TUB Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > ABCDE och TUB > Flashcards

Flashcards in ABCDE och TUB Deck (55):
1

Förkortning ABCDE

Airway
Breathing
Circulation
Disability
Exposure

2

vad används inom begreppet Early Warning?

ABCDE + NEWS

3

Vad ingår under CRM? Vad betyder förkortningen?

Crew resource management.

• Förståelse av situationen för samtliga i ett team
• Ledarskap (läkare oftast)
• Kommunikation med closed loops.

4

SBAR?

Situation
Bakgrund
Aktuellt
Rekommendation

5

Vilka 3 principiella hot finns mot luftvägen, och som ryms under A-undersökningen?

1. Främmande kropp
2. Svullnad
3. Medvetslöshet

6

Vilka två anatomiska strukturer ryms under A-undersökning och som är viktiga att beakta?

1. Halsrygg – trauma?
2. Luftvägar – främmande kropp, svullnad, finns andning?

7

Under vilken bokstav ska man undersöka "snabb" medvetandegrad? Vilken skala är snabbast?

AVPU

Awake
Verbal
Pain
Unresponsive

8

Beskriv ordningen på delundersökningarna i A-undersökning.

1. Medvetande
2. Tal
3. Inspektion (nacke och mun)

MTI

9

Vad lyssnar man efter i A – Tal?

• Pratar pat?
• Heshet?
• Stridor, snarkande andning?

Stridor är ett tecken på hot mot högre luftvägar!

10

Vad gör man under A – inspektion?

1. Brännskador, halstrauma, anafylaxi?
2. Mun och svalg: sår, blod, svullnad, främmande kropp?
3. Andningsrörelser?
4. Cyanos?

11

Vilken åtgärd tar man till vid kräkningar, främmande kropp, slem?

SUG!

12

Vad provar man om man inte kan ta ut en främmande kropp med fingrarna?

Använder en magilltång.

13

Nämn de instrument, i rätt ordning, som ska pröva att användas för att fria luftvägarna.

1. Hak- och käklyft
2. Näskantarell
3. Svalgtub
4. Larynxmask
5. Trachealtub

14

När får man INTE sätta en näskantarell?

Om det finns misstanke om skallbas- eller ansiktsfraktur.

15

Vilka ska ha en nackkrage?

Anamnes där man inte kan utesluta trauma mot nacken.
Och såklart, då man vet att det funnits trauma.

16

En patient har varit med om svår trauma. Vilken åtgärd som annars ryms under B måste göras under A?

Syrgas 15 liter oxymask!

17

Förekommer medicinska åtgärder redan vid A? Vilka då?

Adrenalin + steroider + antihistamin vid anafylaktisk chock (man eliminerar det allergiska hotet mot luftvägen).

18

För att minnas allt man kan göra under B finns det en ramsa. Vilken?

VIPPA

Vitalparametrar
Inspektion
Perkussion
Palpation
Auskultation

19

Vad är referensintervallet för normal andningsfrekvens?

10-20

20

Du sätter en POX på fingret men cirkulationen är dålig och du får tokiga värden. Vad gör du?

provar att sätta på örsnibben

21

Nämn vitalparametrar som undersöks inom B.

Saturation och AF.

22

Nämn inspektionerna man gör under B.

• Tracheadeviation?
• Cyanos?
• Halsvenstas? (Hjärtsvikt!)
• Hudfärg?
• Synliga skador?
• Andningsarbetet, djupt eller ytligt

23

Vad kollar man efter vid palpation under B?

• Symmetri
• Tracheadeviation
• Revbensfraktur

24

Vilka rassel finns det och vilken typ av sjukdom hör ihop med dem?

Torra rassel: pneumoni
Våta rassel: hjärtsvikt

25

Vilka sjukdomar hör ronki ihop med?

KOL och astma

26

Vilka åtgärder ryms inom B och när gör man dem?

• Ventilera: om AF för lågt
• Syrgas: om sat för låg (< 93/85% KOL)
• Inhalationer: om obstruktivitet (Ventolin®)
• Thoraxdrän: (om pneumo- eller hemothorax).

27

Ange mängden syrgas och rätt verktyg för det till ansiktet.

0.5-5 liter: grimma
5-10 liter: mask
10-15 liter: mask med reservoar

Oxymask kan användas för 0.5-15 liter

28

Var sätter man thoraxdränet?

Grov kanyl midklavikulärt I2

29

Vilket läkemedel tar man till mot lungödém?

furosemid (furix®)

30

Vilka vitalparametrar ryms inom C? Vad måste man komma ihåg att göra här?

• Puls
• BT

Dessutom: kolla om patienten fortfarande är med! = AVPU.

31

Ramsa för undersökning inom C?

VIPAM

• Vitalparametrar
• Inspektion
• Palpation
• Auskultation
• Monitorering

32

Vad är normala referensintervallet för puls?

50-100.

33

Vad kollar man efter under inspektion?

• Synlig blödning?
• Hematom?
• Hudkostymen: blek eller rosig?
• Slemhinnor: torra? Bleka?

34

Vad kollar man efter under C – palpation?

• Hud: kall? Hur är den kapillära återfyllnaden i sekunder?
• Pulsar: frekvens, styrka, rytm. I radialis, carotis, femoralis, dorsalis pedis.
• 4B: blödningslokaler vid trauma.

35

Vad anger minnesregeln 4B?

• Bröstkorg
• Buk
• Bäcken
• Ben

Fyra möjliga interna blödningslokaler vid trauma.

36

Vad ryms under C – auskultation?

Hjärtauskultation: toner, rytm, blåsljud

37

Ska EKG sättas på alla akut sjuka?

JA

38

När ska en kateter sättas och under vilken del av ABCDE?

Kateter (KAD) sätts vid påverkad cirkulation under C.

39

Hur hanterar man hypovolemi, en blödningschock?

• Sänker huvudändan!

40

Hur ser vitalparametrar ut för den som har chock?

AF upp
Puls upp
BT ner

41

Hur bör sängläget se ut för patienter med hjärtsvikt?

Huvudända + knän uppåt

42

Vilka ska ha två grova infarter istället för en?

• De som fått trauma
• Chockade

43

Vilka åtgärder ryms under C?

• Infarter
• Vätska: 2 L Ringer med övertryck till de med trauma eller blödningschock. 500 ml under 5-10 minuter övriga. 250 ml under 5-10 minuter för de med hjärtsvikt.
• Stabilisera blödningskällan.
• KAD
Provtagning:
• Kapillära är snabbast! Glukos, Hb, CRP.
• Urinsticka: vita, erytrocyter, protein, nitrit, glukos och ketoner. Separat sticka för intoxkoll.
• Artärblodgas: tas när problemet uppdagas, även om det hamnar under B.
• Venösa blodprover sist!

44

Du försöker förgäves sätta en infart på en akut sjuk patient. Det går inte. Vad gör du?

Borrar in en intraosseös nål i tibia, humerus eller malleolen.

45

Hur mycket glukos ska en patient med glukos < 3 mmol få?

30%-ig: 300 mg/ml, och då ges 30 ml i.v.

46

Vad ingår under C – "stoppa blödning"?

Reponera
Stabilisera
Bäckengördel

47

Läkemedel i C för hjärtsvikt, hjärtinfarkt, sepsis/infektion, anafylaxi och chock.

• svikt: diuretika furosemin (furix®), nitrater, morfin ev CPAP
• hjärtinfarkt: trombocythämning, nitrater, morfin
• sepsis/infektion: bredspektrumantibiotika
• anafylaxi: adrenalin, kortison, antihistamin
• chock: TVÅ INFARTER + vätska

48

Vad mäts under D – vitalparameter?

Medvetandegrad

49

Vad mäts under D – neurologisk påverkan?

• Pupiller
• Grovkraft
• Sensibilitet

50

Ange RLS-grader 1-8

1: kontaktbar och orienterad utan lagg.
2: slö, oklar. svarar på beröring, tilltal.
3a: mycket slö. vaknar vid smärtstimuli
3b: mycket slö. avvärjer stimulering.
4: lokaliserar källan till smärta men tar inte bort den.
5: undandragande rörelse vid smärtstimulering
6: böjrörelse vid smärta
7: sträckrörelse vid smärta
8: ingen reaktion på smärtstimuli

51

Nämn tre ställen där man kan smärtstimulera för att kolla AVPU eller RLS.

Nagelbädd, käkvinkel, sternum.

52

Vad tyder en ljusstel pupill på?

Inklämning av nerven pga ökat intrakraniellt tryck, t.ex. hjärnblödning.

53

Vad tyder liksidigt förstorade pupiller på?

Överdrivet sympatikuspåslag, amfetamin eller kokain

54

Vad tyder liksidigt för små pupiller på?

Överdriven parasympatikus, opioidintox

55

Vad tyder nackstelhet på?

Meningeal retning: viral eller bakteriell infektion.