Läkemedelsinteraktioner Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Läkemedelsinteraktioner > Flashcards

Flashcards in Läkemedelsinteraktioner Deck (21):
1

Beskriv klassificeringen av läkemedelsinteraktioner.

A: interaktionen saknar klinisk betydelse.
B: interaktionens betydelse är okänd eller varierar
C: betydelsefull interaktion som kan hanteras med dosjustering
D: interaktion som bör undvikas

2

Är en D-interaktion mer allvarlig än en C-interaktion?

Inte nödvändigtvis.

3

Beskriv typen av dokumentationsart inom läkemedelsinteraktioner.

0 = studier på andra läkemedel med liknande egenskaper
1 = ofullständiga fallrapporter eller in vitro-studier
2 = väldokumenterade fallrapporter
3 = studier på friska försökspersoner eller pilotstudier på patienter
4 = kontrollerade studier på relevanta patientpopulationer

4

Vilken antibiotika inducerar många leverenzym till att metabolisera?

Rifam-picin

5

Nämn ett läkemedel som transporteras av p-glykoprotein.

Digoxin

6

Var finns P-glykoprotein?

• BBB
• Placenta
• Lever
• Njurar
• Tarm

7

Klassificera läkemedelsinteraktioner utefter huvudprinciperna för läkemedelsverkan och ADME.

• Farmakokinetisk: absorption, metabolism, utsöndring

• Farmakodynamisk: interaktion beträffande effekt

8

Nämn en D4-interaktion.

Vera-pamil och digoxin.

Verapamil hämmar P-glykoprotein vilket ökar mängden digoxin.

9

Nämn exempel på ett läkemedel som hämmar ett cytokrom P450-enzym och resultatet av det.

Fluko-nazol som hämmar CYP-3A-4 leder till ökade nivåer av andra mediciner.

10

Nämn interaktioner med karba-mazepin.

• Felodipin
• Risperidon
• Que-tia-pin
• Diazepam

11

Vilket enzym bryter ned Warfarin?

CYP-2C-9

12

Nämn tre viktiga CYP-familjer att minnas.

• CYP-3A-4
• CYP-2C-9
• CYP-2D-6

13

Nämn substanser som interagerar med CYP-3A-4 och hur (inducerar/hämmar).

Inducerar:
• johannesört
• karba-mazepin
• rifampicin (tbc-medel)

Hämmar:
• SSRI:erna fluo-xetin, paro-xetin
• verapamil (kalciumantagonist)
• erytro- & klaritomycin

14

Nämn alla D-interaktioner med warfarin.

• Warfarin - NSAID
• Warfarin - digoxin
• Warfarin - ASA
• Warfarin - antimykotika

15

Nämn tre läkemedel som är särskilt viktiga att fasa ut långsamt?

• kortikosteroider per os
• PPI:er
• SSRI:er

16

Nämn en interaktion med rökning och ange vad som hämmas eller induceras.

Klo-za-pin. Rökning (eller rifampicin) inducerar CYP-1A-2 som metaboliserar klozapinet snabbare. Om man slutar röka efter en lång tid kan därför nivåerna av klo-za-pin stiga väldigt snabbt och ge intox.

17

Nämn ett läkemedel som blockerar P-glykoprotein. Vad sker när P-glykoprotein blockeras?

Spironolakton. När P-glykoprotein blockeras avstannar transporten och mängden av andra läkemedel ökar risken för intoxikation.

18

Hur kan fluko-nazol interagera med läkemedel?

Genom CYP-2C-9, som hämmas. Koncentrationen och därmed effekten av andra läkemedel ökar.

19

Nämn ett exempel på ett protein som figurerar inom läkemedelsinteraktion pga absorptionsförändringar.

P-glykoprotein

20

Nämn interaktioner med antidepp-läkemedel.

• Kodein
• Tramadol

21

Nämn några D4-interaktioner.

• Waran - ASA, NSAID
• Digoxin - verapamil
• Risperidon - karbamazepin
• kalium - kaliumsparande diuretika