KOL Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > KOL > Flashcards

Flashcards in KOL Deck (16):
1

Vilken är den patologisk-anatomiska mekanismen bakom KOL?

• Inflammation i de små luftvägarna, bronkiolerna
• Emfysem: förändrad struktur och därmed sänkt elasticitet i lungvävnaden

2

Diffdiagnoser KOL?

Svåra, eftersom KOL kan komma tillsammans med dess egna diffar.

• Bronkiolit (del av KOL)
• Emfysem (del av KOL)
• Kronisk bronkit
• Astma
• Hjärtsvikt
• Infektion
• Tumör
• Cystisk fibros

3

Orsaker till KOL?

• RÖKNING: dominerande orsak! Både aktiv och passiv, men mest aktiv.
• Yrkesmässig exponering
• Hereditet
• Alfa-1-antitrypsinbrist (leder till emfysem)
• Luftvägsinfektioner i barndomen

4

Symtom på KOL?

• Slemmig hosta
• Pip och väsningar
• Dyspné, både vila och ansträngning förekommer

5

Kliniska fynd vid KOL:

• Ingen supertydlig reversibilitet
• Kvoten FEV1/FVC < 0,7 och < 0,65 för de över 65 år.
• Tunnformad bröstkorg
• Retention av koldioxid

6

Vilka celler hör ihop med inflammationsbilden vid KOL?

Alveolarmakrofager och neutrofiler.

7

Vad är emfysem och hur hörn det ihop med bronkiektasi?

En sänkning av elasticiteten i bindväven runt alveolerna. Emfysem innebär att något faller sönder, så KOL:are är sämre på att andras ut koldioxid eftersom deras försämrade elasticitet kring alveolerna gör att de faller samman vid utandning då de inte orkar hålla upp sig själva.

8

Vilka fynd är vanliga vid undersökningen av misstänkt KOL?

• Exspiratoriska (ibland inspiratoriska) ronki
• Förlängt exspirium
• Rassel om det finns slem
• Hypersonar perkussionston
• Sänkt lunggräns

9

Vad visar spirometri för en KOL-pat?

• Sänkt vitalkapacitet
• Höjd residualvolym
• FEV1/FVC-kvoten sänkt, för diagnos krävs < 0,70.

10

Beskriv stadieindelningen vid KOL.

Stadie 1: > 80% efter dilatation
Stadie 2: 50-79%
Stadie 3: 30-49%
Stadie 4: < 30% ELLER < 50% + högerkammarsvikt/andningssvikt

11

Behandlingsrekommendationer för KOL enligt stadieindelning?

• Stadie 1-2 utan symtom: rökstopp, fysisk aktivitet.
• Stadie 1-2 med symtom: som ovan med tillägg av SABA

Därefter introducerar man främst långverkande antikolinergika tiotropium (Spiriva®). Som tillägg (kombinationspreparat) eller istället för LAMA LABA i andra hand.

• Stadie 3: om exacerbationer är frekventa > 2/år läggs ICS till.
• Stadie 4: tillägg med syrgas.

Generellt kompletterar man LAMA med LABA om symtomen är det som ger mest problem.

12

Behandling enligt CAT (COPD assessment test)?

• GOLD A: SABA
• GOLD B: LAMA ELLER LABA
• GOLD C: LABA ELLER LAMA
• GOLD D: LABA ELLER LAMA

13

Vad bör KOL:are erbjudas särskilt?

Årets influensavaccin! Skitviktigt.

14

Vad är läkemedelsbehandlingen för akut KOL-exacerbation?

Som den för akut astmaanfall:
• Inhalation betaagonister (salbutamol)+ipratropium nebulisator.
• Syrgasen ska börja på 1-2 L grimma men observeras noga så patienten inte retinerar för mycket koldioxid. Ökning av syrgasen sker i steg om 0,5 L. Målet är en sat på 88-92%.

15

Hos vilken patientgrupp bör man direkt misstänka alfa-1-antitrypsinbrist?

Hos yngre som visar tecken på KOL.

16

Vilka typer av bakterier hör ihop med KOL-exacerbation?

Gramnegativa:

• Pneumokocker
• Hemophilus influenzae