Astma Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Astma > Flashcards

Flashcards in Astma Deck (44):
1

Vilka orsaker finns det till en akut astmaattack?

• Dålig följsamhet
• Luftvägsinfektion
• Allergenexposition
• Fysisk ansträngning
• Läkemedel som gett överkänslighetsreaktion
• Kall luft

2

Vilka är symtomen på akut astmaanfall?

• Rikliga ronki
• Andnöd, både exspirium och inspirium.
• AF < 25/min
• PEF < 40% av normalvärdet, men om detta inte är känt så < 200 L/min
• Puls > 120
• Sat < 91%

3

Vilka är differentialdiagnoserna på akut astmaanfall?

• KOL-exacerbation
• Lungemboli
• Hjärtsvikt
• Pneumothorax
• Hyperventilation
• Främmande kropp i luftvägarna

4

Hur behandlas akut astmaanfall?

1. Syrgas via näsgrimma 4-6 liter/min för att nå sat ≤ 90%
2. Betastimulerare Salbutamol (Ventoline®) som nebulisator med andningsbehållare.
2a) Om patienten inte kan inhalera ges betastimulerare som injektion: terbutalin (Bricanyl®).
3. Om ej förbättring inom 15-20 minuter ges ny inhalation med kombinerad betastimulerare+antikolinergika (Combivent®).
3a) Man kan ge kortison peroralt, och bara om pat inte kan svälja så intravenöst.

5

Vad är orsakerna till att man utvecklar astma?

• Hyperreaktiva bronker
• Inflammation i bronkerna och perifera luftvägarna
• Bronkospasm

6

Vilka två huvudtyper delas astma upp i?

Allergisk och icke-allergisk

7

Symtom på astma

• Anfall och episoder av andnöd, med pip eller väsande
• Nattlig hosta med pip
• Långdragen hosta utan infektionssymtom
• Symtom som kommer i samband med exponering av vissa allergen: husdjur, plantor, parfym. Även kall luft.

8

Vilken undersökning ska utföras i samband med astmautredning?

Spirometri med reversibilitet. Använd salbutamol (Ventoline®).

9

Vilket resultat på spirometrin talar för astma?

En reversibilitet av FEV1 som är minst 200 ml OCH minst 12%.

10

Vad gör man om spirometrin inte visar på astma, trots att man misstänker det?

Man ger pat inhalationssteroid i hög dos, t.ex. budesonid (Pulmicort®) i tre månader. PEF mäts kontinuerligt under tiden, och så gör man spirometri med reversibilitet före och efter.

11

Vilket test kan visa på ansträngningsutlöst astma?

Ansträngningstest: springa 6-8 minuter medan man med jämna mellanrum mäter PEF eller FEV1. Ett fall av PEF på > 10% från vila till aktivitet talar för astma som utlöser sig vid ansträngning.

12

Vad räknas som lindrig astma?

Sporadiska symtom med ett PEF ≥ 80% av normalvärdet.

13

Vad räknas som måttligt svår astma?

Symtom > 2 gånger/vecka med ett PEF av 60-80% av normalvärdet.

14

Vad räknas som svår astma?

Dagliga symtom med ett PEF på ≤ 60% av normalvärdet.

15

Behandling lindrig astma

Ingen läkemedelsbehandling men rökstopp, sanering av miljö och försöka undvika utlösande faktorer.

SABA vid behov.

16

Nämn de komorbiditeter som förekommer med astma.

• KOL
• Näspolyper, rhinosinuit
• OSAS
• Ångest
• Obesitas
• Gastro-esofagal reflux

17

Diffdiagnoser till icke-akut astma.

• Hjärtsvikt/vitium
• KOL
• EILO (exercise-induced laryngeal obstruction: laryngospasm) och EIB (exercise-induced bronchospasm)
• Hyperventilation, dysfunktionell andning
• Sensorisk hyperreaktivitet
• Pneumothorax

18

Är det fler unga som har EILO eller EIB?

EIB

19

Kan astma och KOL förekomma tillsammans?

Ja, de går under samlingsnamnet ACOS (asthma-COPD overlapping syndrome) och man ska behandla båda komponenterna av sjukdomarna. De med astma kan utveckla KOL över tid.

20

Vilka immunologiska celler figurerar i astma respektive KOL?

• Astma: Th2-celler och eosinofiler
• KOL: Th1-celler och neutrofiler

21

Vad räknas som svår astma?

Den astma som behandlas enligt steg 4 eller steg 5 och astma som trots optimerad behandling förblir okontrollerad med frekventa exacerbationsepisoder, eller den astma som kraftigt förvärras vid en liten sänkning av höga doser läkemedel.

22

Nämn de tre grupper av läkemedel som används för astma.

Bronkdilaterande, antiinflammatoriska och antileukotriener.

23

Nämn en inhalationssteroid (ICS).

Budenosid (Pulmicort®)

24

Nämn en SABA

• Salbutamol (Ventoline®)
• Terbutalin (Bricanyl®)

25

Nämn en LABA

Salmeterol (Sere-vent®)

26

Vilken LABA kan man ge för de som har KOL?

Inda-katerol (Onbrez®)

27

Nämn en kombinerad ICS+LABA.

• Budesonid + Formoterol (Symbicort®)

28

Nämn en kortverkande antikolinergika

Ipratropium (Atrovent®)

29

Nämn en kortverkande antikolinergika kombinerad med SABA

Ipratropium+Salbutamol (Combivent®)

30

Nämn en långverkande antikolinergika.

Tiotropium (Spiriva®)

31

Nämn en antileukotrien

Monte-lukast

32

Behandling astma steg 1.

SABA vid behov. Rökstopp, miljösanering, utbildning och inhalationsteknik.

33

Behandling astma steg 2.

• SABA vid behov
• Underhållsbehandling: låg dos ICS

34

Behandling astma steg 3.

• SABA vid behov
• Låg/medelhög dos ICS + LABA

Andrahandsalternativ: låg/medelhög dos ICS + leukotrienantagonist

35

Behandling astma steg 5.

Som steg 4. Ofta krävs nu perorala steroidbehandlingar (OCS) och:

• Anti-IgE (Omalizumab)
• TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde)

De senare två ordnas med specialister.

36

Hur används mätning av NO vid astmadiagnostik?

Som ett komplement: förhöjda värden NO i utandningsluften tyder på inflammation och därmed misstänkt astma.

37

Vilken typ av astma debuterar ofta i barndomen?

Allergisk astma

38

Utifrån vilken princip väljer man vilken typ av behandling en patient med astma ska ha?

Hur väl kontrollerad astman är.

39

Vilken särskild typ av läkemedel kan trigga astma?

NSAID

40

Behandling av astma steg 4.

• SABA
• Medelhög dos ICS+LABA
• Ev. Ytterligare tillägg med leukotrienantagonist och/eller teofyllin

41

När används antikolinergika som behandling vid astma?

Om det är akut då det har väldigt liten betydelse som underhållsbehandling.
I akuta situationer kan man ta tiotropium eller iprotropium som tillägg till beta-agonistbehandlingen om den inte räcker för att stabilisera patienten.

42

Bör LABA användas utan ICS-behandling?

Nej! Ingen behandling med LABA ska starta innan man fått en grundläggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel (dvs ICS).

43

Vilken behandling ska gravida med astma ha?

Precis samma som icke-gravida!

44

Två typer av läkemedel kan ge allvarliga reaktioner hos de med astma. Vilka?

• betablockerare
• NSAID:er, främst hos de med näspolyper och kronisk rhinit. Acetylsalicylsyra.