Aortadissektion Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Aortadissektion > Flashcards

Flashcards in Aortadissektion Deck (13):
1

Hur delas olika typer av aortadissektion in?

• Typ A: proximalt om a. subclavia sinister
• Typ B: distalt om a. subclavia sinister

2

Vad räknas som kronisk aortadissektion?

Symtom som har varat längre än 14 dagar.

3

Riskfaktorer för aortadissektion

• Hypertoni
• Rökning
• Perifer kärlsjukdom

• Ärftliga sjukdomar såsom Marfans syndrom, Ehler-Danlos.

4

Symtom på aortadissektion?

Akuta dissektioner:
• Mycket skarp smärta i bröstet, ofta med utstrålning mellan skulderbladen
• Allmänpåverkan
• Tecken på fokal ischemi, t.ex. extrema buksmärtor, extremitetsischemi.

5

Kliniska fynd aortaischemi

• Blodtrycksskillnad mellan armarna
• EKG normalt
• Hypertoni
• Pulsbortfall extremiteter

För typ A tillkommer dessutom:
• Nytt blåsljud på hjärtat
• Hjärttamponad (takykardi, svaga hjärttoner)
• Pulslös elektrisk aktivitet

6

Diffdiagnoser aortadissektion

• Akut hjärtinfarkt
• Lungemboli
• Akut pankreatit
• Akut buk
• Pneumoni
• Pleurit

7

Utredning aortadissektion

• EKG
• TnT
• Hb, LPK, CRP, krea
• Leverprover: ASAT, ALAT, ALP och amylas

• Skitröntgen med i.v. kontrast (kallas CT angiografi).
• Ekokardiografi vid misstanke om typ A

8

När vill man misstänka typ A-dissektion och vilken typ av instrument vill man använda då för att bekräfta?

Misstänk typ A om det finns nytillkomna blåsljud med svaga hjärttoner och takykardi då det är tecken på hjärttamponad.

Använd ekokardiografi för att bekräfta.

9

Behandling av akuta dissektioner enligt ABCDE.

1. Två grova infarter
2. EKG + telemetriövervakning
3. Ta relevanta blodprover
4. Syrgas
5. Smärtlindring med opioider
6. Artärnål
7. Akut CT angiografi
8. Kontakta thoraxkirurg om typ A, kärlkirurg om typ B.

10

Hur ser behandlingen av aortadissektion ut efter det akuta skedet?

Sänka blodtrycket och hålla det på en adekvat nivå.

Betablockerare är förstahandsvalet:
• Propanolol (Inderal®)
• Metoprolol (Seloken®)

11

Vad är målblodtrycket på avdelningen efter en aortadissektion?

120 mmHg om detta tolereras av patienten.

12

Vad skiljer sig i behandlingen och handläggningen mellan typ A och typ B?

Typ A måste opereras, man byter eller rekonstruerar vanligtvis ut aorta ascendens.

Typ B kan behandlas mer konservativt genom att man stentar kärllumen för att stänga av kommunikationen mellan äkta och falska lumen.

13

Hur ska patienterna följas upp?

Konservativt behandlade patienter ska gå på kontroller på specialistklinik där det finns möjlighet att screena för aneurysmbildning, då en tredjedel får det efter 5 år.