Övriga lungsjukdomar Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Övriga lungsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Övriga lungsjukdomar Deck (58):
1

Vad används som snabbdiagnostik för tuberkulos?

Mikroskopi på sputum. Man letar efter syrafasta stavar, och finner man dem så betyder det att patienten även är smittsam.

2

Vilka personer löper större risk att insjukna av tuberkulos?

• Spädbarn
• Utsatta: hemlösa, undernärda
• Gamla
• Invandrare från syd- och östeuropa, afrika, latinamerika och asien
• HIV-smittade

3

Hur sprids lungtuberkulos?

Med upphostningen, ner i lungan och alveolerna. Därifrån eventuellt till andra delar av kroppen.

4

Hur är det histologiska bilden för tuberkulos?

En kraftig immunologisk reaktion med epiteloidceller och ostig nekros.

5

Vad lämnar en utläkt tuberkulos efter sig och vad kallas detta?

Det efterlämnar en lite förkalkning som kan synas på rtg och kallas för primär form.

6

Vad kallas en tuberkulos som inte läker ut och vad händer?

Postprimär: miliartuberkulos. Man kan få meningit.

7

I vilke fler kroppsdelar uppträder tuberkulos?

• Ben och leder (några år efter primära)
• Urogenitalia (många år efter primära)

8

Symtom på lung-tbc?

• Hosta
• Trötthet
• Avmagring
• Nattliga svettningar

9

Hur bekräftas lungtuberkulos?

• Konfluerade infiltrat med kavern på rtf, speciellt i apikala delar
• Syrafasta gramneg stavar i sputum
• Negativ tuberkulinreaktion

10

Diffdiagnoser lungtuberkulos?

• Pneumoni
• Sarkoidos
• Silikos
• Tumörer

11

Vilken typ av patienter är särskilt sjuka i tbc?

HIV-patienter

12

Behandling tuberkulos?

Första två månaderna:
iso-niazid + rifam-cipin + pyrazin-amid. Om resistens: etam-butol

Därefter i fyra månader till:
isoniazid + rifam-cipin

2IRZE-4IR

13

Allmänn handläggning tbc

1. Mikroskopera sputum
2. Remiss för rtg
3. Smittåtgärder: spåra, förebygg, isolera
4. Lär patienten hosta i näsduk
5. Skydd på all personal

Inläggning om det finns risk för att patienten smittar andra.

14

Smittar extrathorakal tbc?

NEJ

15

Vilka två prover utöver de vanliga kan användas diagnostiskt?

• Tuberkulin (hård kula under huden efter 3 dagar vid positivt test med tuberkulin)
• IGRA: blodprov, quantiferon

16

Vad är den största svagheten med tuberkulintest?

Kan inte skilja mellan aktiv, latent och utläkt tbc och kan vara falskt positiv hos de med allergier.

17

Vad är poängen med att PCR:a tbc?

För att se om det finns resistensgener och vilket mönster de följer.

18

Nämn de olika sjukdomsformerna av tbc.

• Primär
• Lungtuberkulos
• Miliär form
• Tbc-pleurit
• Tbc-meningit
• Tbc-lymfkörtel (kall)
• Tbc i skelett, urogenital, GI och hud

19

Vad skiljer histologiskt tbc med sarkoidos?

Båda visar på granulom med epiteloidceller, men sarkoidos har ingen ostig nekros.

20

I vilken ålder debuterar vanligtvis sarkoidos?

20-40

21

Vilka två former av sarkoidos finns? Vilken går över snabbare?

Akut (Löfgrens syndrom) och icke-akut. Den akuta går över snabbare och har bättre prognos.

22

Tecken på akut sarkoidos

• Knölros på underbenen
• Feber
• Rethosta
• Dyspné
• Hypercalcemi

Fynd rtg:
• Bilaterala förstoringar av hilusnoder

23

Tecken på icke-akut sarkoidos

Kan vara asymtomatisk. Annars:

• Hosta
• Trötthet
• Bilaterala hilusnoder som är förstorade
• Smånodulära, bilateralt spridda lunginfiltrat

24

Behandling av sarkoidos?

Glukokortikoider med systemisk effekt. Trappas långsamt ut under 6-12 månader.

25

Kliniska tecken på lungfibros.

• Urglasnaglar
• Trumpinnefingrar
• Bilaterala, basala krepitationer som är tydligast i slutet av inspiriet.
• Restriktiv spirometrikurva
• Spridda, bilaterala infiltrat på rtg

26

Behandling vid allvarlig lungfibros som avancerar snabbt?

Hög dos kortikosteroider, kompletteras med immunsuppressiva.

27

Vilken är den vanligaste yrkeslungsjukdomen?

Yrkesastma

28

Vad skiljer primär och sekundär yrkesastma?

Primär: astma förvärvad pga arbetsplatsexponering

Sekundär: en redan befintlig astma som förvärras av arbetsplatsen man går till

29

Hur ses restriktivitet på en spirometri?

• Hög FEV1/FVC-kvot
• Liten normalkurva med ett snabbare "fall" precis i slutet

30

Vad ryms inom asbestbetingade sjukdomar?

• Mesotheliom
• Lungcancer
• Larynxcancer
• Pleurautgjutning, pleurit
• Pleuraplack
• Lungfibros

31

Kännetecken på asbestexponering som man kan se på rtg

Pleuraplack (basala fläckar av förkalkning)

32

Vad är asbestos?

Lungfibros pga asbestexponering

33

Vad är latenstiden för malignt mesoteliom?

40 år.

34

Orsaker till pleurit

• Lungcancer
• Tuberkulos
• Pnenumoni

35

Vad är pneumokonios?

Dammlunga

36

Vad är silikos?

Stendammlunga.

37

Beskriv silikos.

Inhalation av damm som innehåller kisel och ger en immunologisk reaktion med silikotiska granulom. I början små granulom, men de växer, ökar i antal och kan konfluera till fibros.

38

Symtom silikos

• Ansträngningsdyspné som ökar långsamt över tid
• Torrhosta

39

Vilket damm är den värsta boven i silikosdramat?

Rent kvartsdamm

40

Vad är allergisk alveolit?

Uppstår med upprepad exponering för t.ex. mögelsporer. Den akuta fasen ter sig influensalik, kommer inom några timmar efter exponering och kvarstår ett par dagar. Senare uppstår inflammatoriska förändringar i lungan.

41

Hur påvisas yrkesrelaterade sjukdomar?

• Restriktiv spirometri
• Diffusa bilaterala infiltrat
• Yrkesrelaterad anamnes
• Specifika IgG-antikroppar

42

Behandling yrkesrelaterade lungsjukdomar

• Förebygga exponering
• Höga doser glukokortikoider i det akuta skedet

43

Nämn några gaser som kan ge lungskador vid akut exponering.

• Kväveoxid
• Klorgas
• Ammoniak
• Svaveldioxid (allvarliga skador)

44

Nämn vanliga orsaker till pleurautgjutning.

• Hjärtsvikt
• Pneumoni
• Lungemboli
• Malignitet

45

Nämn ovanliga orsaker till pleurautgjutning.

• Tuberkulos
• Asbestpleurit

46

Hur visar sig pleuraexudat?

Tyngdkänsla, obehag i bröstet. Rätt vagt med andra ord.

47

Först när kommer dyspné som symtom på pleuraexudat?

När vätskan uppnår 1 L.

48

När ska man ta prov på pleuravätska?

Om man inte vet orsaken till pleuravätskan ska första tappningen analyseras beroende på symtom. Färg och konsistens ska noteras, även om det finns blod i tappade vätskan. Även viktigt att notera om det är ensidigt eller bilateralt.

49

Vad vill man förebygga vid pleuraexsudat?

Sammanväxning av de två pleura väggarna. Detta uppnås med frekvent tappning och patienter som ligger på sin friska sida.

50

Vad för prov kör man vid pleurit med vätska och misstanke om infektion?

Cytologi och odling.

51

Vad är (pleura)empyem?

Varansamling i pleurahålan.

52

Hur verifieras spontanpneumothorax?

Rtg

53

Tecken spontanpneumothorax

• Hypersonor perkussionston
• Nedsatta andningsljud

54

vilka labbprover är intressanta då man ska utreda sarkoidos?

• Leverprover
• Joniserat calcium
• BNP för att utesluta hjärtsvikt
• CRP
• Vaskulitprover (för att utesluta reumatologisk sjukdom)

55

Vilken kvot kan användas för att fastställa sarkoidos?

Kvoten mellan CD4/CD8-celler. Om den är > 3.5 så är sannolikheten för sarkoidos hög.

56

Diffdiagnoser hosta

• Övre luftvägsinflammation
• Astma
• KOL (om rökanamnes)
• GI-reflux
• Kronisk bronkit
• Bronkektasier (förtjockade väggar) om mycket slem
• Lungcancer eller interstitiell sjukdom om rtg visar på fynd.

57

Hur kan GI-reflux orsaka kronisk hosta?

Genom att sensitivisera hostreflexen i luftvägarna via vagusnerven.

58

Hur behandlas rhinosinuit?

• Nasala steroider och antihistamin i 1-3 månader