Stroke Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Stroke > Flashcards

Flashcards in Stroke Deck (50):
1

Generell handläggning strokemisstanke.

1. Skilja mellan blödning och ischemi (CT hjärna, "rädda hjärnan")
2. Använda NIH.
3. Trombolys eller ej?
4. Inläggning.
5. Behandling

2

Vad kan finnas kliniskt vid cor som tecken på TIA?

Blåsljud över karotiderna.

3

Vilka blodprover görs akut vid misstanke om stroke?

• Blodstatus
• Elstatus
• Kreatinin
• P-Glukos
• CRP
• TnT
• APTT
• PK
• Urinsticka

4

Vilket test är lämpligt att göra då man misstänker subarachblödning men DT visat negativt?

Lumbalpunktion.

5

Vilka är vanliga symtomkombos vid stroke?

• Högersidig svaghet och afasi (språk = vänster hjärnhalva)
• Vänstersidig svaghet och neglekt (höger sida = visuospatiala förmågor)

6

Var i CNS sitter stroken om 25% av ansiktet är förlamat?

Övre delarna av hjärnan, supranukleärt.

7

Var i CNS sitter stroken om 50% av ansiktet är förlamat?

Kring hjärnstammens kärnor.

8

Vilka klassiska strokesymtom är oftare INTE tecken på stroke utan något annat?

• Huvudvärk
• Konfusion
• Medvetandeförlust

9

Vilka strokesymtom är vanligare vid faktiskt stroke?

• Svaghet
• Domningar
• Känselbortfall
• Ögonmotorikproblem
• Synbortfall

10

Diffdiagnoser TIA

• Epileptiskt anfall
• Migränaura
• Hypoglykemi
• Synkope

11

Procenttal hjärnblödning vs hjärninfarkt (ischemisk).

85% infarkt
15% blödning

12

Tolkning NIH strokeskala. Maxpoäng? Vad är poängen med NIH?

Maxpoäng: 42.

8-10 poäng: ocklusion/tromb i stort kärl?
> 17 poäng: mycket svår, allvarlig stroke

Poängen med NIH är att göra den akut och FORTSÄTTA göra den på avdelningen för att upptäcka förändringar lättare. En förändring av poängen med +/- 2-4 poäng räknas som påtaglig.

13

Vad är medianpoängen på stroke?

3 poäng

14

Vad står förkortningen/algoritmen FAST för?

Face
Arm
Speech
Time

15

Vilka analysmetoder används vid strokehandläggning?

• DT hjärna: påvisar blödning
• DT angiografi: påvisar tromb och stenos
• DT med perfusion: visar på den skedda skadan i penumbra
• MR: säkrare, men oftast för långsam process!

16

Inom hur många timmar måste trombolysbehandling påbörjas?

Inom 4.5 timmar sedan symtomdebut.

17

Hur gammal får man max vara för att få trombolysbehandling?

80 år, men denna strikta har tagits bort och nu baserar man beslutet på en bedömning av "personlig" ålder.

18

Beskriv ett "Rädda Hjärnan"-formulär.

Finns till för att kolla om trombolys är möjlig. Det ska finnas ett JA i samtliga rutor för möjlig trombolys:

• Insjuknande för mindre än 4 timmar sedan
• Ålder: individuell bedömning av åldern, ej äldre än kring 80
• B-glukos > 2.8 mmol/L
• Prover tagna för blodgruppering
• Remiss skriven
• Patientens vikt är tagen och införd i journalen
• Vitalparametrar tagna i ambulans
• EN grön venflon i höger armveck.

19

Vilka två mnemonics hör till strokehandläggning och vad berättar de?

CHA(2)DS(2)VASc och HASBLED.

CHA(2)DS(2)VASc handlar om huruvida man bör sätta in antikoagulantia då det finns riskfaktorer för stroke.

HASBLED är en motvikt till detta och visar på blödningsrisken.

20

När gör man trombektomi?

Om trombolys ej möjlig: för främre cirkulationen måste ektomin starta inom 6 timmar, och för bakre inom 12 timmar.

21

När ska trombolys eller trombektomi INTE ske?

• Subarachnoidalblödning
• Intrakraniell blödning
• Symtom som förbättrats inom 30 minuter (TIA)
• Terminal sjukdom
• Krampanfall i samband med insjuknande (tyder på att det inte är stroke)

22

Vid vilka PK-värden ska man INTE ge trombolys?

PK > 1.7

23

Hur hanterar man förhöjt BT vid stroke?

Ge INTE BT-sänkande akut utan vänta till beslut om trombolys.

• Om trombolys: labetalol (Trandate®) eller furosemid (Furix®) i.v. OM BT > 185 sys eller > 110 dia
• Om ej trombolys & BT > 220/120 mmHg: peroral behandling i 1:a hand.

• Vid hjärnblödning & BT > 180 mmHg: sänk BT med 10% med labetalol eller furosemid.

24

När kan trombektomi ske?

• Om det gått mer än 4.5 h sedan symtomdebut
• > 25 poäng på NIH
• Graviditet
• Blödningsbenägenhet

25

Vilka komplicerade tillstånd kan uppkomma efter stroke?

• Sväljsvårigheter med aspirationspenumoni som följd.
• Immobilisering med DVT som följd
• Infektioner

26

Vilka livsstilsfaktorer finns det som ökar risken för stroke?

• Rökning
• Högt alkoholintag
• Lågt intag av frukt & grönt
• Stress
• Fysisk inaktivitet

27

Vilka medicinska riskfaktorer finns det för att få en stroke?

• Hypertoni
• Förmaksflimmer
• Blodfetter
• Sömnapné
• Diabetes

28

Vad är individrisk jämfört med befolkningsrisk?

Individrisk är en persons individuella risk att drabbas baserat på just den individens riskbild.

Befolkningsrisk är hur många fall av en sjukdom som orsakas PÅ GRUND av en riskfaktor.

29

Vilken etiologi finns till stroke/TIA?

• Storkärlssjukdom
• Emboli från hjärtat
• Småkärlssjukdom (lakunära infarkter)

30

När får man karotiskirurgi?

Om man har en stenos på symtomgivande sidan av TIA. Operation < 14 dagar.

31

Läkemedelsbehandling efter hjärninfarkt & TIA

• BT > (130/80) mmHg: blodtryckssänkning
• Stor- och småkärlssjukdom: trombocythämning
• Embolier från hjärta: antikoagulation
• Höga lipider: lipidsänkning

32

Nämn trombocythämmare som figurerar i strokebehandling.

• ASA (Trombyl®) 75 mg x 1 småkärlssjukdom
• Klopidogrel (Plavix®) 75 mg x 1 storkärlssjukdom

33

Nämn antikoagulantia som figurerar inom strokebehandling.

Om förmaksflimmer:
• Waran
• NOAK/DOIAK (endast i 2:a hand)

34

Vilket läkemedel ger man till de som haft stroke med kardiell emboli och som har förmaksflimmer, men av någon anledning inte kan ta Waran, NOAK/DOAK?

• Trombyl och eventuellt klopidogrel (Plavix®)

35

CHA(2)DS(2)VAsc?

C (cardiac failure)
H (hypertension)
A2 (alder ≥ 75)
D (diabetes)
S2 (stroke/TIA)
V (vaskulär sjukdom, t.ex. ateroskleros)
A (age 65-74 år)
Sc (sex: kvinna)

Maxpoäng: 9

0p = ingen behandling med AK
1p = kan övervägas, men inte om poängen kommer ENDAST från "kön: kvinna"
2p = AK rekommenderas.

... men kvinnor ≥ 65 år med förmaksflimmer ska erbjudas AK!

36

HASBLED?

Hypertension < 160 mmHg (1 p)
Abnorm lever/njurfunktion (1-2 p)
Stroke (1 p)
Blödning (1 p)
Labila INR-värden (1 p)
Elder >65 år (1 p)
Dependence (missbruk alkohol, samtidig behandling med trombocythämmare eller NSAID) (1-2 p)

Maxpoäng: 9
≥ 3 p = ökad blödningsrisk, använd antikoagulantia med varsamhet.

37

När ger man warfarin (Waran®) istället för NOAK/DOAK?

• Mekanisk hjärtklaff
• Uttalad mitralisstenos
• Förväntad låg följsamhet till medicinering
• eGFR < 25-30 ml/min
• Levercirrhos

38

Vilka interaktioner har Waran?

Kost- och läkemedelsinteraktioner via:

• CYP1A2
• CYP2C9
• CYP 3A4
• Vitamin K-rik föda

39

Vilka interaktioner har Pradaxa?

P-glykoprotein

40

Nämn alla NOAKS.

• Pradaxa®
• Xarelto®
• Eliquis®
• Lixiana®

41

Vilken trombocythämmare har högst clearance via njuren?

Pradaxa® (80%).

42

Vilken NOAK har en antidot?

Pradaxa.

43

Vilka drabbas vanligast av dissektion i halskärl?

Unga strokepatienter.

44

Nämn förstahandsvalet av lipidsänkande behandling i samband med stroke.

atorvastatin 10-80 mg

45

Vad för behandling ska ges till strokepatienter oavsett orsak till stroke?

BT-sänkande!

46

Trombyl skyddar inte mot vilken typ av stroke?

Embolisk

47

Vilken typ av strokeskada är en stark prediktor för försämrad ADL?

Neglekt (skada höger hjärnhalva).

48

Hur ser neglekttesten ut när de visar positivt?

Baking tray test: alla "bullar" är på skadans motsatta sida

Klocktest: endast siffrorna 12-6 finns utritade då man negligerar vänster sida av klockan (skada kontralateral sida)

49

Symtom på stroke i bakre cirkulationen (20%):

• Ataxi (koordinationsstörning)
• Nystagmus
• Yrsel
• Tungpares och dysfagi

50

Symtom på stroke i främre cirkulationen (80%):

• Afasi
• Språkstörningar
• Perceptionsstörningar
• Neglekt