Läkemedelsbiverkningar Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Läkemedelsbiverkningar > Flashcards

Flashcards in Läkemedelsbiverkningar Deck (33):
1

Vad är SWEDEGENE?

En nationell biodatabank för biverkningar utefter gentyp. Används vid sökning efter de vanligaste gentyperna och biverkningarna.

2

Definiera en typ B, "bizarre"-biverkning.

• Oväntad och oförutsägbar
• Oberoende av dos
• Okänd orsak (vanligtvis)
• Kan vara mycket allvarlig
• Avviker helt och hållet från läkemedlets tänka effekt

3

Ge exempel på förstärkt effekt av ett läkemedel som en biverkning.

En typ A-biverkning:

• Medicin mot hypertoni som ger ett alldeles för lågt BT (hypotension)
• Blödning av antikoagulantia

4

Vad används riktad terapi med monoklonala antikroppar mot?

• Lung- och koloncancer.

5

Vilken metod används ofta vid genotypning på klinisk farmakologi?

Man tar blod, saliv, andra kroppsvätskor. Sedan analyseras de för kända genvarianter som kan påverka aktuell/möjlig läkemedelsdosering. Analysen sker med PCR-baserade metoder.

6

Vilka läkemedel kan ge hudreaktioner såsom toxisk epidermal nekrolys?

• antiepileptika
• NSAID

7

Nämn fyra läkemedel som kan ge agranulocytos.

• cytostatika
• kloram-feni-kol
• tyreostatika
• sulfa-sala-zin

8

Nämn fyra läkemedel som genetisk variation kan påverka.

• Simvastatin
• Warfarin
• P-piller
• Karbamazepin

9

Hur stor procent av normaldosen tål långsamma metaboliserare av ett läkemedel?

5-10% av normaldosen

10

Definiera en typ C, "Chronic"-biverkning.

• Otydligt tidssamband med insättning av läkemedlet
• Ser ut som en spontandebuterande sjukdom
• Misstänks sällan eller aldrig som en biverkning
• Upptäcks i större studier
• Associerat med hjärt-kärlsjukdom och bröstcancer.

11

Hur delas läkemedelsbiverkningar in efter deras biverkningsmekanism?

Kategorier:

A
B
C

12

Vad kan farmakogenetiska analyser användas till?

Man kan se om patienten kan få en allvarlig läkemedelsreaktion, eller hur doseringen ska se ut för god effekt och minimalt med bieffekter.

13

Nämn läkemedel som genetisk variation kan påverka.

• Simvastatin
• Aza-tio-prin
• Warfarin (Waran®)
• P-piller
• Aba-cavir
• Karba-maze-pin
• Tyreostatika
• MÅLINRIKTAD TERAPI

14

Definiera en typ A, "augmented"-biverkning.

• Orsakas av läkemedlets farmakologiska effekter.
• Dosberoende och förutsägbar

Ger bieffekt genom att antingen förstärka en effekt eller verka utanför målområdet.

15

Vad används riktad terapi med små molekyler mot?

• Kronisk myeloisk leukemi

16

Hur upptäcks oftast typ C-biverkningar?

I stora studier och meta-analyser.

17

När har behandling med monoklonala antikroppar ingen effekt?

Om det finns kodande mutationer i KRAS

18

Vilka rekommenderas genotypning inför behandling med karbamazepin?

Patienter med ursprung från östasien

19

Vilka rekationer kan bifosfonater ge?

• Osteonekros i käken
• Patologisk fraktur

20

Vilka avgör om ett läkemedel med biverkningar får vara kvar på marknaden?

Läkemedelsverket, läkemedelsmyndigheterna tillsammans.

21

Hur stor procent av normaldosen tål intermediära metaboliserare?

50%

22

Vilket läkemedel kan ge angioödém? Hur?

ACE-hämmare. ACE konverterar vanligtvis bradykinin till metaboliter. Vid hämning av ACE blir det en massa bradykinin över och skapar vasodilatationen.

23

Vad gör man vid en misstänkt biverkan?

• Om typ A: justera dosen eller byt läkemedel
• Om typ B: SÄTT UT GENAST. Märk med varning i journalen.

24

Nämn ett läkemedel som kan ge en leverreaktion.

• flu-klo-xa-cillin (Heracillin®)

25

Vem bedömer en biverkningsrapport?

Läkemedelsverket

26

Vad är skillnaden mellan kodande och icke-kodande genetisk variation när det kommer till effekt?

Kodande variationer påverkar ofta proteinsekvensen och därmed det färdiga proteinets funktion.

Icke-kodande genetisk variation påverkar själva genuttrycket, om det finns där eller inte.

27

HUr kan NSAID:er ge stroke hos riskpatienter?

NSAID:er hämmar COX2 selektivt. Tar man NSAID:er under väldigt lång tid så ökar mängden COX1 passivt, och COX1 ÖKAR trombocytaggregation.

28

Vilket läkemedel kan ge muskelbiverkningar? Vad är mekanismen bakom detta?

Statiner.

Mekanismen bakom detta är nedsatt omsättning av statiner.

29

Vilka mutationer figurerar inom behandling med östrogen och blodpropprisk?

• Kogulationsfaktor V (Leiden), vanligare
• Koagulationsfaktor 2 (Protrombin)

30

Nämn ett läkemedel som kan ha agranulocytos som biverkan. Vad används detta läkemedel mot?

sulfa-sala-zin (Salazopyrin®). Används mot reumatoid artrit.

31

Vilka sjukdomsrisker är sammankopplade med typ C-biverkningar?

Bröstcancer och hjärt-kärlsjukdom.

32

Ge exempel på typ B-biverkningar.

• Anafylaxi
• Agranulocytos
• Hudreaktion
• Muskelbiverkan
• Angioödém
• Leverreaktion

33

Vilken gen kontrollerar man innan behandling mot HIV med Abacavir börjar?

HLA-B-5701