Lungtumörer Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Lungtumörer > Flashcards

Flashcards in Lungtumörer Deck (13):
1

Sortera de olika typerna av lungtumörer utifrån hur vanliga de är.

1. Skivepitelcancer
2. Småcellig
3. Adenocarcinom
4. Storcellig

Dessa tillsammans utgör mer än 90% av all lungcancer.

2

Varifrån utgår småcellig lungcancer?

Endokrina celler i bronkslemhinnan.

3

Symtom lungcancer

• Nytillkommen hosta utan förkylningssymtom
• Blod i upphostningen
• Ensidigt "pip i bröstet"
• Dyspné
• Pneumoni

4

Vad kan tumörspridning till mediastinum ge upphovtill?

Superior vena cava-syndrom (svullnad av kärlet och halsen).

5

För vilka tumörer används transthorakal punktion som undersökningsmetod?

Perifert sittande tumörer

6

Vad tjänar bronkoskopi till?

• Med BAL-lavemang och borstprov kan man samla in tumörceller för DNA-analys
• För att få en bild av tumörens utbredning

7

Vilken lungcancerform får inte opereras?

Småcellig

8

Vilken lungcancertyp har bäst prognos repektive sämst?

Bäst: lungcarcinoider som är typiska (få mitoser, ingen nekros)

Sämst: småcellig lungcancer

9

Vad avgör prognosen för lungtumörer förutom TNM-indelningen?

Hb, LPK och TPK vid diagnos.

10

Vad är överlevnaden vid småcellig lungcancer?

i genomsnitt 9 månader.

11

Vad är behandlingen för småcellig lungcancer?

• "Platinumdubletten" carbo-platin + irino-tekan 4-6 kurer.
• strålbehandling mot tumör och mediastinum, 45-60 Gy
• profylaktisk helhjärnsbestrålning 25-30 Gy

12

I vilka fall, och endast i de fallen, ges kirurgi till småcellig lungcancer?

Om FEV1 > 1

13

Behandling icke-småcellig lungcancer?

carbo-platin + tredje generationens cytostatika.

radikal kirurgi vid stadie I-II. Om ej operabel så precisionsstrålning.