Läkemedel Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Läkemedel > Flashcards

Flashcards in Läkemedel Deck (19):
1

Beskriv ingående de tre stadierna av njursvikt.

Ge en bra minnesregel för de fem stegen!

1. Normal njurfunktion, > 90 ml/min/1,73

2. Mild njursvikt utan symtom, 60-89 ml/min/1,73

3. Måttlig, 30-59 ml/min/1,73

4. Avancerad njursvikt med symtom, 15-29 ml/min/1,73

5. Terminal, < 15 ml/min/1,73

Minnesregel: tänk i "steg om 30"

2

Vad påverkar koncentrationen i plasma mest, fördubblad distributionsvolym eller halverad clearance?

Halverad clearance, eftersom clearance även ingår i formeln för concentrationen vid steady state.

3

Vilken typ av skattningsskala används för att klassificera njursvikt?

CKD 1-5 som baseras på GFR.

4

Hur står halveringstiden i proportion till distributionsvolymen?

Ökar distributionsvolymen så ökar även halveringstiden.

5

Vilket läkemedel kan ge dagtrötthet och restless legs hos äldre?

Propavan®

6

Vilka preparat bör undvikas hos äldre om inte särskilda skäl föreligger?

• Benzodiazepiner med lång halveringstid: dia-zepam, nitra-zepam, fluni-tra-zepam
• Medel mot överaktiv blåsa: detru-sitol®, vesicare®
• Tricykliska: saro-ten®, ana-franil®
• Hydroxizin (Atarax®)
• Tramadol (Tradolan®)
• Propiomazin (Propavan®)
• Neuroleptika

7

Vilket läkemedel prövar man för en äldre person som behöver smärtlindring, istället för tramadol?

Paracetamol, om det inte funkar så först då en stark opioid i samband med individuell njurfunktionsskattning.

8

Hur ter sig levern i samband med ålderdom och dosering av läkemedel?

Leverenzym arbetar sämre pga lägre kapacitet, samtidigt som leverns storlek och blodflödet till levern minskar.

9

Vilken är den främsta riskfaktorn för läkemedelsrelaterade problem och vilka tre problem står under denna riskfaktor?

Polyfarmaci.

• Ökar risken för biverkningar
• Ökar risken för interaktioner
• Minskad följsamhet/compliance.

10

Hur förändras känsligheten för läkemedel när ma blir äldre?

• Farmakokinetiskt: ADME
• Farmakodynamiskt: i hjärnan, blodtrycksregleringen, mag-tarmkanalen

11

Vilket läkemedel kan ge kognitiv påverkan, illamående och förstoppning hos äldre?

Tramadol.

12

På vilket sätt ändras absorptionen av LM då man blir äldre?

Aktiviteten av vissa enzym i levern minskar. Detta kan leda till att det blir en större mängd LM över efter första passagen.

13

Nämn 9 läkemedel som är viktiga att analysera i blod då de utsöndras främst renalt.

• Aminoglykosider
• Vankomycin
• Litium
• Digoxin
• Metotrexat

• ACE-hämmare
• Atenolol
• Tiazider
• Metformin

14

Vilken mekanism ligger bakom aktsamheten med NSAID:s till äldre och njursjuka?

Vasodilatorer verkar på afferenta arterioler som skyfflar blod till glomeruli, det är bland annat prostaglandinerna PGE2 och PGI2. NSAID:s hämmar COX-enzymet som hjälper till att producera dessa prostaglandiner, vilket gör att det sker mindre vasodilatation. Detta minskar skillnaden mellan vasokonstriktionen som sker i efferenta arterioler och vasodilatationen som sker i afferenta arterioler, och därmed blir det sämre filtration i glomeruli.

15

Vilket kön har generellt sett mer fettväv vid hög ålder?

Män har nästan 10% mer än kvinnor.

16

Vad är den huvudsakliga fysiologiska principen för om det är lever eller njure som eliminerar ett läkemedel?

Levern metaboliserar främst fettlösliga medan njuren tar vattenlösliga. Vissa fettlösliga omvandlas till metaboliter som sedan utsöndras via njuren.

17

Vilka tre typer av läkemedel blir man mer känslig för som gammal pga förändringar i hjärnan?

• Lugnande och sömnmedel
• Opioider
• Antikolinerga

18

Ge de två huvudsakliga orsakerna till att äldre drabbas av läkemedelsproblem.

• Polyfarmaci: de har jävligt många läkemedel ibland

• Ökad känslighet för läkemedel

19

Vilken patientgrupp anses vara riskpatienter för inläggning pga lm-interaktioner?

Patienter > 70 år med nedsatt njurfunktion.