Geriatrik och demenssjukdomar Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Geriatrik och demenssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Geriatrik och demenssjukdomar Deck (87):
1

Vilka tecken indikerar att det kan vara läge för flytt till demensboende?

• Rädsla och otrygghet hemma
• Aggressivitet, samarbetar ej
• Äter inte, duschar inte
• Går ut och hittar inte hem

2

Ange de fyra stadieindelningarna av Alzheimers.

1. MCI = lindrig kognitiv störning
2. Mild demens = störd komplex ADL
3. Måttlig demens = störd personlig ADL
4. Svår demens

3

Hur ser en PET-scan ut och vilket ämne riktar man in sig då man utför denna scan för LBD?

Man riktar in sig på upptag av dopamin. Kännetecken för LBD är lågt upptag i basala ganglier, precis som vid parkinson. denna typ av PET kallas DaTSCAN och kan därför inte skilja mellan parkinson, parkinson plus eller LBD.

4

Hur behandlas måttlig till svår demens?

Med glutamatreceptorantagonisten memantin (Ebixa®).

5

Vad är MTA?

Medial temporal atrofi

6

Hur handlägges patienter med misstänkt demens?

1. Intervju med beskriven symtomutveckling över tid av både pat och närstående
2. Kognitiv bedömning med MMT och klocktest.
3. CT (MR) hjärna.
4. Utesluta depression, tumör, konfusion.
5. Definiera typ av demenssjukdom. Alzheimers? Parkinson? FTD?
6. Diskutera och välja behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk.

7

Vilka passar glipizid (Mindiab®)?

Vad är riskerna med detta läkemedel?

De som har ett GFR < 45 ml/min, dvs kassa njurar.

Risken är en allvarlig, långdragen hypoglykemi, så dosen ska hållas låg.

8

Ge kännetecken på episodminnesstörning.

• Skriver lappar, glömmer ändå
• Frågar samma sak flera gånger
• Stresskänslig, svårt att göra flera saker samtidigt.
• Närminnet påverkas först: minuter-veckor, därefter långtidsminne: år-decennier.

9

Vad står förkortningen MMMTTSS för och när kan minnesregeln användas?

Money
Mat
Mediciner
Transport
Telefon
Shopping
Städning

Saker att fråga om då man vill screena för försämrade ADL-funktioner vid misstanke om demens.

10

Vilka tester ingår i den kognitiva bedömningen i en demensutredning?

• Intervju
• MMT
• Klocktest

11

Vilka läkemedel ges mot ångest vid akut konfusion?

• Oxazepam (Sobril®)
• Klo-meti-azol (Heminevrin®) vid akuta fall
• SSRI som långtidsbehandling

12

Kännetecken på stadie 1 av alzheimers.

• 25-30 poäng på MMT
• Självständig, opåverkad ADL
• Mest bara minnesproblem

13

Kännetecken på stadie 3 av Alzheimers

• Personlig ADL påverkad
• Behöver flyttas till demensboende
• < 20 på MMT

14

Hur ser den icke-farmakologiska behandlingen ut för de med demens?

• Stöd för att bevara självkänslan, tanken om duglighet
• ADL-hjälp
• Dagverksamhet
• Flytt till boende först när det verkligen behövs

• Stöd, avlastning och utbildning för närstående. Växelvård!

15

Räkna upp fem kognitiva förmågor som tas i åtanke vid demensutredning.

• Minne
• Resonera och utföra komplexa uppgifter
• Rumsuppfattning, att kunna hitta hem
• Språk
• Personlighet

16

Vilka kognitiva funktioner drabbas som hör till höger hjärnhalva?

Visuospatiala funktioner:

• Hitta
• Rumsuppfattning
• Rita
• Skruva ihop

17

Vilket läkemedel kan användas för att minska hallucinationer? Vad är problemet med detta läkemedel?

Que-tia-pin (Sero-quel®)

Blockerar serotonin och dopamin, men ger ökad risk för trötthet, fall och stelhet.

18

Vilken kategori av proteinopatier tillhör PSP?

Tauopatier, ryms inom FTD-familjen.

19

Namnge komplexa ADL-funktioner.

• Matinköp
• Transport utanför hemmet
• Städning
• Matlagning

20

Vad är kriterierna för demens?

En försämring av minst två kognitiva funktioner jämfört med tidigare nivå som ger en försämrad/påverkad ADL-funktion.

21

Hur ställer man diagnos på diabetes mellitus typ 2?

Vid klassiska symtom: törst, kissar ofta, trött, går ner i vikt så räcker det med ett förhöjt plasmaglukosvärde. Annars:

• Blodsocker på över 11.1 mmol/L

ELLER

• Två separata faste-blodsocker på över 7.0 mmol/L

22

Varför är det inte så viktigt att analysera apolipoprotein E-genen vid demensutredning?

För att 50% av de som får AD har inte ens ε4-varianten (som ger en stor ökad risk för Alzheimers).

23

Kan hippocampusatrofi finnas som normalfynd?

Ja, hos personer som är 80+ år

24

Vilka är tidiga tecken på PSP?

• Parkinsonism: bradykinesi, rigiditet. Rak i ryggen som en eldgaffel, vilt stirrande blick.
• Postural instabilitet: slutar cykla, går som en full person.
• Tidiga frekventa fall, oftast bakåt och upplevs som oförklarliga.
• Lågt ordflöde.

25

Vad står HUMLAN för? När används det?

Det är en minnesregel för hur man mobiliserar och aktiverar geriatriska patienter så att de inte blir sängliggande för länge samt får en bra vård.

H = hemgång, planera tidigt
U = upp ur sängen
M = mat
L = läkemedelsgenomgång
A = ADL-funktioner, hålla koll på
N = nattro

26

Vilka proteiner är påverkade vid Lewy-body?

α-synuclein

27

Vilken del av hjärnan och vilken funktion försämras vid FTD?

Frontalloberna.

De styr empati, ansvarsfullt beteende. Vid FTD blir man impulsiv, egocentriskt spontan och "barnslig".

28

Beskriv screeninginstrumentet för delirium.

4AT.

1. Alert: vaken/sömnig = 0 p, onormalt = 4 p

2. Orienterad (ålder, personnummer, plats, årtal): alla rätt = 0 p, ett fel = 1 p, fler fel = 2 p

3. Uppmärksam (månaderna baklänges): 7 eller fler rätt = 0 p, färre eller medverkar ej = 1 p, fixar ej = 2 p

4. Fluktuerande: nej = 0 p, ja = 4 p

≥ 4 p betyder möjlig delirium
0 p betyder osannolikt delirium

29

Vad ger man för läkemedel vid BPSD-symtom?

Man kan pröva memantin (Ebixa®) då det finns viss evidens för det.

30

Nämn fyra teorier som förklarar akut konfusion fysiologiskt.

1. Åldrad hjärnas reaktion på akut stress ger hyperkortisolism

2. Brist på acetylkolin, serotonin tsm med dopaminöverskott. Vid tillstånd som demens.

4. Störd energimetabolism pga glukos- eller syrebrist.

5. Inflammation i CNS vid infektion, sepsis. Mikroglia aktiveras.

31

Vilket läkemedel vid LBD kan ge positiv effekt på koncentration, tänkande?

• Donepezil (Ari-cept®)
• Rivastigminplåster (Exelon®)

32

Vilka proteiner är påverkade vid Parkinsons?

α-synuclein

33

Nämn några BPSD:er vid demens.

Beteende:
• Aggro
• Motsträvighet
• Plockighet

Psykiska:
• Depp
• Oro
• Ångest
• Hallucinationer
• Stress
• Vanföreställningar

34

I vilken del av hjärnan startar Alzheimers? Vart fortsätter utbredningen?

Startar i Hippocampus, breder ut sig till bakre tinning- och hjässlober.

35

Vad är den maximala poängen på MMT?

30 poäng

36

Hur yttrar sig PCA, parieto-occipital atrofi?

Svårigheter med att använda händerna, t.ex. knäppa knappar, stänga väskan, låsa dörren.

En atrofi som förekommer inom Alzheimers-symtom men har välbevarad hippocampus.

37

Nämn fem grupper av symtomlindrande läkemedel vid demenssjukdom

1. Acetylkolinesterashämmare: Done-pezil (Ari-cept®)
2. Glutamatantagonist: Ebixa®
3. Antidepp: SSRI:er
4. Lugnande, sömnmedel
5. Antipsykotika (=neuroleptika)

38

Kännetecken på stadie 2 av Alzheimers

• Komplex ADL påverkad
• 18-25 på MMT
• Behöver viss ADL-hjälp

39

Hur syns Alzheimers på en PET?

Nedsatt glukosupptag i bakre hjäss- och tinninglober.

40

Vilka proteiner är påverkade vid frontallobsdemens?

tau, TDP-43 m.fl.

41

Hur kan man skilja på PSP och parkinson?

Vid PSP svarar patienterna inte lika bra på L-Dopa som vid parkinson.

42

Vilka klassiska labprover är värda att ta i samband med en demensutredning?

• Blodstatus
• Glukos
• Elektrolyter
• Njurfunktion
• Kalcium
• Leverprover
• TSH
• B12
• Folat

43

Namnge personliga ADL-funktioner.

• Dusch/bad
• På- och avklädning
• Toabesök
• Förflyttning hemma
• Ätande

44

Vad är leukoaraios?

Ospecifika förändringar av hjärnans vita substans som oftast syns efter 65 års ålder. Detta är INTE en indikation för demens, men reflekterar däremot riskfaktorn för att utveckla demens och cerebrovaskulära sjukdomar.

45

Vilka passar Metformin? När ska det sättas ut?

Passar särskilt överviktiga.

Dosen ska minskas om GFR < 60 ml/min och sättas ut helt om GFR < 45 ml/min.

Ska även sättas ut om det finns risk för intorkning.

46

Hur behandlas smärta hos en patient med akut konfusion efter en höftoperation?

Paracetamol. Morfin ska undvikas!

47

Vilka antideppressiva kan användas vid LBD?

SSRI:er

• Mirtazapin
• Venlafaxin
• Citalopram

48

Vad är tecken på Lewy-body?

• Lindrig kognitiv störning
• Parkinsonism
• Synhallucinationer
• Fluktuationer i energinivå, dagtrötthet
• REM-sömnstörning

49

Vilken demenssjukdom hör NPH ihop med?

Alzheimers

50

Vilka lämpliga frågeställningar kan man lämna på en remiss för CT vid misstanke om demens?

• "Medial temporallobsatrofi?"
• "Infarkter med vitdelsskada?"

51

Nämn några företeelser och beteenden som hör till FTD-bilden.

• Impulsstyrd: köper ohämmat på loppis, samlarbeteende.
• Apati, inaktivitet
• Hyperoral: glupsk, tics med munnen
• Perseverationer: ensidiga intressen

Hyper- eller hypoaktiv, sällan "lagom" beteende. Får familjemedlemmar och vänner att skämmas, beter sig olämpligt inför främlingar.

52

Vilken minnesramsa finns för att hantera misstänkt delirium/konfusion?

FOKUS:

Förlopp: plötslig eller långsam med känd demens i bakgrunden

Orsaker: finns en orsak till konfusionen?

Kognition: nedsatt uppmärksamhet, svårt att fokusera, osammanhängande tal och hallisar.

Uppe på natten, sover på dagen: störd vakenhet-sömn-cykel

Stillsam eller hyperaktiv

53

Vad är PSP en förkortning för?

Prograssiv supranukleär paralys

54

Vad är NPH?

Normaltryckshydrocefalus.

55

Vilka riskfaktorer finns för Alzheimers?

• Hög ålder
• Ärftlighet

56

Vilka typer av medial temporal atrofi finns?

Cortical: vidden på fårorna
Central: vidden på ventriklarna

57

Vad händer på cellulär nivå vid Lewy-body?

Intraneuronala Lewy-kroppar aggreggerar proteinet α-synuclein.

58

Nämn de läkemedel som kan utlösa akut konfusion

• Skopolamin: plåster mot åksjuka
• Tricykliska: saro-ten, tryp-tizol
• Neuroleptika: zyp-rexa
• Inkontinens: de-tru-sitol, to-viaz

• ANTIHISTAMINER: ler-gigan, atarax, propa-van

• Tramadol och kodein

59

Nämn en minnesramsa vid anamnestagande där man misstänker demens.

ABCDE:

• ADL
• BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
• Cognition
• De anhöriga
• Egen insikt

60

Vilka passar insulin?

De som inte har fått tillräckligt bra compliance och behandlingssvar med metformin eller glipizid (Mindiab®), eller om njurfunktionen är dålig.

61

Vilket läkemedel är förstahandsval vid sömnstörning?

Zopiklon®, korttidsbehandling.

62

Vilka kognitiva funktioner drabbas som hör till vänster hjärnhalva?

Språkliga funktioner:

Output:
• prata
• finna orden
• skriva

Input:
• ordförståelse
• hänga med i samtal
• läsa
• se på TV

63

Vilka proteinopatier är bakomliggande vid FTD?

Tau eller TDP-43.

64

behandlingsmål äldre patienter med DMT2.

• Blodsocker mellan 5-15 mmol/L.
• HbA1c upp till 70 mmol/mol.

65

Nämn några diffdiagnoser till akut konfusion

• Demens
• Depression
• Delirium tremens (alkoholdelirium)
• Psykos

66

I vilken del av hjärnan startar Lewy-Demens?

Vart sker spridningen?

Hjärnstammens olika kärnor: lukt, syn, vaguskärnan, autonoma nervsystemet.

Sprider sig till hjärnbarken.

67

Hur kan man särskilja vaskulär demens från de facto demenssjukdom?

• Beror på infarkter i små (lakunära i vit substans) eller stora (kortikala infarkter) kärl
• Symtomen uppstod i samband med stroke
• CT/MR visar på signifikant vaskulär skada och/eller vitsubstansskada (syns inte alltid)

68

Hur läkemedelbehandlas mild till måttlig demens?

Kontraindikationer?

Med acetylkolinesterashämmare, Donezepil (Aricept).

De som behandlas med betablockerare och har bradykardi ska inte ta donepezil.

69

Vilka proteiner är påverkade vid Alzheimers?

β-amyloid och tau

70

Det finns olika typer av insulin. Nämn tre läkemedel och vilka patienter de passar.

• Novomix®: ett mixinsulin som passar de med höga blodsockervärden dagtid.

• Januvia®: för de som har väldigt kassa njurar.

• Insulatard® är standardinsulinet. Medellångverkande och passar de flesta.

71

Vilken skattningsskala är bäst för att mäta akut konfusion?

CAM

72

Vid hur många poäng syns de första tecknen på Alzheimers?

Mellan 25-30 poäng.

73

Vilken kategori av sjukdomar hör MSA, multipel systematrofi?

α-synuclein, hör till samma kategori som parkinson och Lewy-body.

74

Vilka läkemedel ges mot smärta vid akut konfusion?

• Paracetamol (Panodil®)
• Norspan
• Morfin

75

Kan NPH botas? Hur syns den på rtg?

Hur syns den på läkarmottagningen?

Kan botas.

Syns och upptäcks oftast med CT/MR. Där ser man förstorade ventriklar men med intakta, gracila fåror.

På mottagningen ter sig gångmönstret som "segt", utan de tecken som förekommer vid parkinsonism (lewy-body).

76

Nämn en β-amyloidantikropp som visat minskad inlagring och förbättrad kognitiv förmåga i tester.

Adu-canu-mab.

77

Akut konfusion delas upp i primär och sekundär. Beskriv!

Primär: hallucinationer, perceptionsstörning, påverkad vakenhetsgrad, oförmåga att fokusera.

Sekundär: aggro, psykisk och motorisk oro.

78

Nämn somatiska orsaker till akut konfusion.

• Infektion
• Trauma
• Operation
• Organsvikt
• Läkemedelspåverkan

79

Nämn fem problemområden vid Lewy-body.

• Motoriska problem: för spänd/rigid, tremor mer sällan.
• Kognitiva problem: minne och språk OK, men problem med rumsuppfattning, räkning, exekutiva funktioner.
• REM-störningar: sömn och vakenhet
• BPSD-syndrom: illusioner, hallucinationer, ångest, vanföreställningar. Apati och bortfall av engagemang.
• Autonoma nervsystemet: överdriven salivering, förstoppning, svettningar, sämre luktsinne.

80

Ge exempel på symtom som en läkare märker vid samtal + MMT.

• Upprepar, glömmer vad som sagts
• Svårt att räkna
• Figurkopieringen är knasig

81

Kännetecken på stadie 4 av Alzheimers.

• < 10 på MMT
• Totalt beroende av andras hjälp
• Svår demens, medelöverlevnad 15 månader

82

Vad kan användas, och i vilken dos, för att minska agitation vid akut konfusion?

Antipsykotika i låg dos, 1 mg/dag.
I Sverige används klome-tia-zol (Hemi-nevrin®) mycket, trots att det inte finns studier.

Haldol har bäst dokumentation.

83

Ge tre diffar till demens.

• Depression
• Akut konfusion
• Somatisk sjukdom

84

Ge exempel på symtom som anhöriga kan berätta om vid en intervju.

• Upprepar samma sak
• Svårt att hitta på nya ställen
• Initiativ och aktiviteter avtar

85

Hur används CAM för att avgöra om en pat har akut konfusion?

Patienten måste:

• ha haft ett akut debut + fluktuerande förlopp
• ha nedsatt uppmärksamhet

SAMT

• oorganiserat tänkande
ELLER
• störd medvetandegrad

86

Hur kan man förhindra och behandla akut konfusion utan läkemedel?

Miljö:

• Klockor, kalendrar, bra belysning
• Glasögon och hörapparat
• Besök från anhöriga ska uppmuntras

Omvårdnad:

• Tidig mobilisering
• Orientera patienten
• Undvika flyttar
• Minimera katetrar, andra fysiska hinder
• God nutrition och kontroll av denna

87

Vad gör man om ordinarie SSRI:er inte hjälpt?

Lägger till eller byter till Mirtazapin®.