Astma och allergi Flashcards Preview

Pediatrik > Astma och allergi > Flashcards

Flashcards in Astma och allergi Deck (37):
0

Vad är astma?

Inflammation i luftvägsslemhinnan med variabel och reversibel luftvägsobstruktion och bronkiell hyperreaktivitet

1

För astmadiagnos före två åå?

Astma vid tredje episoden av luftvägsobstruktion
Om astma i familjen eller eksem och allergi hos barnet = astma vid första tillfället

2

Vanligaste orsakerna till astmasymptom?

Infektion: RSV och rhinovirus (neutrofil inflammation)
Allergenexposition: pollen, kvalster, pälsdjur... (eosinofil inflammation)
"Retare": ansträngning, kall luft, ozon, dofter

3

Hur många drabbas av astma?

50% drabbas någon gång före 6 åå

4

Prevalens hos skolbarn?

10%, fördubblats senaste 20 åren

5

Anamnes vid astmamisstanke?

Typiska anfall med andnöd och ronki?
Utlösande faktor: ÖLI, allergen, fysisk ansträngning?
Hereditet?
Atopi?

6

Klinisk undersökning vid astmamisstanke? 4 punkter

Andningsfrekvens?
Indragningar?
Auskultation i vila och vid forcerad utandning
-ronki? förlängt expirium?
Atopitecken?

7

Utredning vid astma?

Allergiutredning
- pricktest, specifikt IgE (Phadiatop/RAST)
- upprepa vid nytillkomna symptom eller årligen vid tidigare negativt test
Lungfunktion
- PEF inte bra på barn
- spirometri med revtest från 5-6 åå
- utandat NO

8

Om astmadiagnosen är oklar?

Rtg pulm
Svett-test
Remiss!

9

Farmakologisk behandling av astma?

Glukokortikoider för inhalation
Beta-2-stimulerande medel
Antileukotriener
Anti-IgE

10

Vilka inhalationsglukokortikoider?

Budesonid (Pulmicort, Novopulmon Novolizer)
Flutikason (Flutide)
Mometason (Asmanex >12 år)

11

Vilka beta-2-stimulerare?

Kortverkande
-terbutalin (Bricanyl)
-salbutamol (Airomir, Ventoline, Ventolastin Novolizer)
Långverkande
-formoterol (Oxis, Formatris Novolizer)
-salmeterol (Serevent)
-bambuterol (Bambec)

12

Kombinationspreparat av steroid+långverkande beta-2-stimulerare?

Budesonid+Formoterol = Symbicort
Flutikason+Salmeterol = Seretide

13

När beta-2-stimulerare som monoterapi?

Lindrig intermittent astma

14

Antileukotriener?
När?

Montelukast (Singulair)
Lindrig-medelsvår astma
Från 6 mån

15

Behandling vid svår astma?

Anti-IgE: Omalizumab (Xolair)
Protexa: skapar ett rent, allergenfritt luftflöde kring pats ansikte under natten

32

Behandling av akut astma/bronkiolit i hemmet?

Snabbverkande beta-2-agonist
Upprepa vid behov
Om ingen eller endast kortvarig förbättring -> vårdinrättning

33

Behandling av akut astma/bronkiolit på sjukhus?

Syrgas
Adrenalin (0-1 år eller vid behandlingssvikt hos äldre)
Snabbverkande beta-2-agonist
Antikolinergika
Steroider po

34

Orsaker till svårkontrollerad astma trots steg 4 behandling? 4 st

Dålig compliance
Felaktig användning sv läkemedel
Exponering för allergen
Fel diagnos

35

Varför görs allergiutredning? 3 skäl

Prognos
Specifik behandling
Patienten vill veta

36

När ska allergiutredning göras? 7 st

Astma
Eksem
Rhinokonjunktivit
Urtikaria
Penicillinallergi
Bi- och getingallergi
Födoämnesallergi

37

Vad ingår i allergiutredning? 5 st

Anamnes
Status
Pricktest
Specifik IgE (RAST)
Elimination - provokation

38

För- och nackdelar med provokation? Tre st av varje

Fördelar:
Sanningen
Hög sensitivitet
Hög specificitet

Nackdelar:
Dyrt
Tidskrävande
Allergiska reaktioner

39

När ska provokation undvikas?

Kraftiga symptom (anafylaxi, astma) med positivt specifikt test

40

Två vanligaste bidragande allergierna vid barneksem?

Mjölk
Ägg

41

Allergen vid rhinokonjuktivit och skillnad över året?

Säsong: björk, timotej, gråbo
Året runt: kvalster, pälsdjur, gnagare

42

Behandling av rhinokonjuktivit? 4 regimer

Undvika allergenet
Symptomlindrande: antihistamin
Profylaktisk: antihistamin po eller lokalt, nasala steroider
Botande: ASIT

43

Vad står ASIT för?

AllergiSpecifik ImmunTerapi (hyposens)

44

Indikationer för ASIT vid rinit och astma?

Lång säsong
Otillräcklig effekt av symptomatiskt och profylaktisk behandling
Begynnande astma

45

Vad ska misstänkas vid återkommande urtikaria på samma lokal som varar i flera dagar?

Hereditärt angioödem

46

Vilka urtikaria ska remitteras och utredas?

De kroniska
Akut oftast idiopatisk och beror på infektion

47

När ska penicillinallergi utredas respektive avfärdas?

Urtikaria som är uttalad eller med klåda första behandlingsdygnet
Ej utslag efter 2-3 dagar

48

Vilka pat med reaktion på bi eller geting ska utredas?

Symptom från andningsvägar och cirkulation
Ej lindriga reaktioner

49

Råd till alla som primär allergiprevention? 3 st

Amning är bra
Rök ej
God ventilation och normal luftfuktighet

50

Behandlingstrappa för astma hos barn över 6 år?

Steg 1: beta-2-agonist inhalation vid behov
Steg 2: + lågdos inhalationssteroid eller leukotrienantagonist
Steg 3: + långverkande beta-2-agonist o/e leukotrienantagonist
Steg 4: högdos inhalationssteroid istället

51

Behandlingstrappa för astma hos barn under 6 år?

Som hos barn över 6 år men steg 2 skiljer sig om det är infektionsutlöst astma då man använder sig av periodisk behandling med högdos inhalationssteroid eller leukotrienantagonist ca 10 d.

52

Från vilken ålder är långverkande beta-2-agonist tillåtet?

4 år