Barnreumatologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barnreumatologi > Flashcards

Flashcards in Barnreumatologi Deck (20):
1

Icke ortopediska differentialdiagnoser vid hälta? 8 st

Septisk artrit
Leukemi
Hemofili
Osteomyelit
Neoplasi
Reaktiv artrit
Borrelia-artrit
Juvenil artrit

2

Ortopediska differentialdiagnoser vid hälta? 9 st

Protrusio acetabuli
Coxitis simplex
Perthes sjukdom
Epifyseolys
Mb Osgood-Schlatter
Meniskanomalier
Chondromalaciae patellae
Pigmenterad villonodulär synovit
Trauma

3

Incidens långvarig artrit?

6-20/100000 <16 år
150-175/år i Sverige

4

Prevalens långvarig artrit?

1500 st

5

Vanligt symptom vid oligoartikulär JRA?

Uveit 10-20%

6

Fördelning av juvenila artriter?

50% Oligoartikulär JRA ≦4 leder
40% Polyartikulär JRA ≧5 leder
10% Systemisk JIA

7

Differentialdiagnoser vid oklar feber? 6 st

Infektion
IBD
Malignitet
Bindvävssjukdom
Castlemans sjukdom
Autoinflammatoriska sjukdomar

8

Incidens Henoch-Schönleins Purpura?

20/100000

9

Henoch-Schönleins Purpura drabbar vad?

Små kärl (arterioler, kapillärer, venoler)

10

Symptom på Henoch-Schönleins Purpura? 4 st

Palpabel purpura >50%
Artrit 25%
GI-symptom 60%
Nefrit 50%

11

Differentialdiagnoser till Henoch-Schönleins Purpura? 6 st

Sepsis
Meningokockmeningit
ITP
Blodmalignitet
Annan vaskulit, systemsjukdom
Koagulopati

12

Diagnostik Henoch-Schönleins Purpura?

Typisk klinik
Atypisk klinik + histologi

13

Behandling Henoch-Schönleins Purpura?

NSAID
Steroider

14

Incidens Kawasakis?

5-10/100000, stigande

15

Diagnoskriterier Kawasakis?

Feber ≧5 dagar + ≧ 4 av:
Bilateral bulbär konjunktival injektion
Orala mukosaförändringar - röda sprukna läppar, rodnat farynx, smultrontunga
Extremitetsförändringar - rodnade handflator/fotsulor, ödem hand-/fotryggar, periungual fjällning
Polymorft utslag
Cervikal lympadenopati

16

Komplikationer till Kawasakis? 6st

Chock
Koronarkärlsaneurysm
Minskad myokardkontraktilitet
Arterit i koronarkärl
Mitralisinsufficiens
Perikardit

17

Vad är Kawasakis?

Systemisk vaskulit som drabbar artärer

18

Differentialdiagnoser till Kawasakis? 5 st

Infektion
Toxinmedierad sjukdom - scarlatina, TSS
Steven-Johnsons syndrom, serumsjuka
Systemisk JIA
Hg-förgiftning

19

Behandling Kawasakis?

IvIg
Aspirin

20

Symptom vid Cryopyrinassocierat periodiskt syndrom - CAPS? 5 st

Urtikaria/hudutslag
Feber
Konjuktivit
Artralgi/artrit/artopati
Aseptisk meningit