Avvikelser från barns normala utveckling I Flashcards Preview

Pediatrik > Avvikelser från barns normala utveckling I > Flashcards

Flashcards in Avvikelser från barns normala utveckling I Deck (16):
0

Vanligaste utvecklingsstörning hos gossar?

Fragile X

1

Hur många barn har utvecklningsneurologisk funktionsnedsättning?

10-15%

2

Varför är det viktigt att hitta progressiva neurometabola sjukdomar?

Bromsande eller botande behandling finns eventuellt

3

Stödja sig på knäna vid resning, "går upp" på alla fyra?
Vilken sjukdom?

Gowers tecken
Duchennes muskeldystrofi

4

Hur många av de med CP har utvecklingsstörning?

30%

5

"Grå" symptombild? 6 st

Epilepsi
Beteendestörningar
Demens
Känselavvikelser
Visuella eller auditiva störningar
Visuella fenomen

6

"Vit" symptombild? 2 st

Spasticitet
Motorik

7

"Extra-pyramidal" symptombild? 4 st

Dyskinesi
Chorea
Rigiditet
Tremor

8

"Cerebellär" symptombild? 3 st

Ataxi
Reflexstörning
Inlärning

9

"Hjärnstams" symptombild? 4st

Kranialnerver
Andning
Metabolism
Sömn

10

Vad baseras en utvecklingsstörningsdiagnos på?

Testning och bedömning av psykolog
Medicinsk anamnes, status, orsaksutredning
Socialt och adaptivt kriterium - vardagen?

11

Symptom vid ryggmärgsbråck? 5 st

Anläggningsrubbningar CNS
Hydrocefalus
Kognitiva svårigheter
Neurogen blås- och tarmrubbning
Nedsatt rörelseförmåga

12

Symptom på shuntdysfunktion vid hydrocefalus? 7 st

Inga eller atypiska symptom
Huvudvärk
Stel i nacken, nackspärr
Illamående - kräkningar
Nytillkommen synstörning
Avtrubbning, kognitiv svikt
Staspapiller och sjunkande medvetande är sena symptom

13

När tänka på Duchennes muskeldystrofi och vad göra?

Pojke med klumpig motorik och stora vader och/eller förhöjda ASAT/ALAT
Kolla CK

14

Incidens Duchennes muskeldystrofi?

1/3500 pojkar

15

Förlopp Duchennes muskeldystrofi? 8 steg

Inga eller lindriga symptom första två åren
Tilltagande muskelsvaghet
Tilltagande kontrakturer
Gångslut
Tilltagande scolios
Tilltagande andningsproblem
Ökande cardiomyopati
Tidig död