Autoantibodies and Disorders EC Flashcards Preview

Evan's Step 1 Prep Material > Autoantibodies and Disorders EC > Flashcards

Flashcards in Autoantibodies and Disorders EC Deck (18):
1

Anti-nuclear antibodies (ANA)

SLE

2

Anti-dsDNA, anti-Smith

SLE

3

Anti-histone

Drug induced lupus

4

Rheumatoid factor, anti-CCP

Rheumatoid arthritis

5

Anti-centromere

CREST scleroderma

6

Anti-Scl-70 (anti-DNA topoisomerase I)

Diffuse scleroderma

7

Anti-mitochondrial (AMA)

Primary biliary cirrhosis

8

IgA anti-endomysial
IgA anti-tissue transglutaminase

Celiac disease

9

Anti-basement membrane

Goodpasture's syndrome

10

Anti-desmoglein

Pemphigus vulgaris

11

Anti-microsomal
Anti-thyroglobulin

Hashimoto's thyroiditis

12

Anti-Jo-1
Anti-SRP
Anti-Mi-2

Polymyositis
Dermatomyositis

13

Anti-SSA (anti-Ro)
Anti-SSB (anti-La)

Sjogren's syndrome

14

Anti-U1 RNP (ribonucleoprotein)

Mixed connective tissue disease

15

Anti-smooth muscle

Autoimmune hepatitis

16

Anti-glutamate decarboxylase

Type 1 Diabetes Mellitus

17

c-ACNA

Wegener's (granulomatosis with polyangiitis)

18

p-ANCA

Microscopic polyangiitis
Churg-Strauss syndrome

Decks in Evan's Step 1 Prep Material Class (72):