Bakterier: färgning, syrebehov Flashcards Preview

Tentafrågor > Bakterier: färgning, syrebehov > Flashcards

Flashcards in Bakterier: färgning, syrebehov Deck (61)
1

Streptockocker

 • Grampositiva
 • Behandling:
  • Pencillin
  • Ampicillin och Amoxicillin
  • Piperacillin + Tazobactam

2

Enterokocker

 • Grampositiva
 • VRE (vancomycin-resistenta enterokocker) --> vanlig sjukhussmitta!

3

Stafylokocker

 • Grampositiva
 • Behandling:
  • Amoxicillin + klavulansyra

4

Listeria

Grampositiva

5

Cornyebakterier

Grampositiva

6

Lactobaciller

Grampositiva

7

Bacillus

Grampositiva

8

Klostridier

Grampositiva, anaeroba

9

Meningokocker

 • Gramnegativa, anaeroba
 • Behandling: penicillin

10

Gonokocker

Gramnegativa

11

Moraxella catarrhalis

 • Gram negativa, aerob, diplokock, extracellulär
 • Sjukdomar: ÖLI: mediaotit (odling mellanörssekret), sinusit samt ibland bronkit och pneumoni.

 • Behandling:

  • Amoxicillin + klavulansyra

12

Haemophilus influenzae

 • Gramnegativ, stav, aerob, kan leva extracellulärt
 • "Blodälskande"!
 • Finns både med och utan kapsel, utan kapsel hör den till normalfloran
 • Sjukdomar: ÖLI: mediaotit (odling mellanörssekret), sinuit (odling punktat), konjuktivit
 • CNS: meningit
 • Sepsis
  • Diagnos odling (likvor) och blod, PCR
   • likvor -> tittar på ökning vita blodkroppar, förhöjda spinalproteiner, sänkt spinal/blodglukoskvot. På likvor kan man göra bakterieodling, PCR.
 • Behandling:
  • Ampicillin och Amoxicillin
  • Amoxicillin + klavulansyra

13

Bordella pertussis

 • Gramnegativ, aerob, stav (kockoid), kan leva intracellulärt
 • Kikhosta
 • Virulensfaktor: pertussistoxin
 • Droppsmitta
 • Sjukdomar: 
  • ÖLI: Kikhosta, tre stadier (katarralsstadiet, kikningsstadiet, konvalescensstadiet), komplikation pneumoni
   • Diagnos: PCR på nasopharynxsekret, serologi
 • I barnvaccinsprogrammet

14

Legionella pneumophilia

 • Gramnegativ, aerob, kan leva intracellulärt
 • Biofilmsproducernade
 • Smitta: aerosoler, inte mellan människor
 • Sjukdom: 
  • NLI: legionärsjuka (feber, frossa, diarré, buksmärta, huvudvärk, torrhosta), pontiacfeber (influensaliknande)
   • Diagnos: antigentest urin, PCR:BAL, borstprov, serologi (lång tid), (odling)

15

Pasteurella multocida

 • Gramnegativa, aeroba, kockobacillära stavar
 • Förekommer hos djur i munhåla, luftvägar
 • Vanligaste fyndet vid kattbett!
 • Infektionen utvecklas snabbt (70%) inom 24 timmar
 • Diagnos: odling

16

Francisella tularenis

 • Gramnegativa, aeroba, stavar, högpatogin
 • Sjukdomar: 
  • Tularemi (harpest)
   • Ulceroglandulära formen vanligast
    • Feber, huvudvärk, muskelvärk, illamående
    • Infekterat sår lokalt vid bett- eller exponeringsstället
    • Regionala lymfkörtlarna blir svullna ock ömma
   • Pneumoni
    • Smittämnet inhaleras (damm förorenat av sjuka djur)
 • Diagnos: påvisning av antikroppar, PCR, (odling på säkerhetslaboratorium)
 • Zoonos där gnagare smittar människor (smittar inte mallan människor)
 • Vektorer: myggor, fästingar
 • Avän smitta genom kontaminerat vatten, damm osv.

17

Psedomonas aerginosa

 • Gramnegativa, aerob, kan finnas extracellulärt, opportunist
 • GRÖNA VARETS BAKTERIE
 • Ringa näringskrav
 • Virulensfaktorer: polysackaridkapsel, flagella, fimbrier, LPS, exotoxin A, flera enzymer som bryter ner vävnader, biofilmsbildare, naturligt resistent mot många antibiotika och utvecklar lätt resistens under behandling
 • Sjukdomar:
  • Sårinfektioner: brännskadepatienter
  • UVI: kateter
  • ÖLI: keratit (hornhinneinflammation), extern otit
  • NLI: lunginflammation hos patienter med cystisk fibros
  • Övrigt: bakteriemi
 • Diagnos: odling
 • Behandling:
  • Piperacillin + Tazobactam

18

Enterobakterier

 • Gramnegativa
 • Behandling:
  • Piperacillin + Tazobactam

19

Vibrio cholerae

Gramnegativa

20

Campylobacter

 • Gramnegativa, stav, microaerofil
 • Jejuni/coli
 • Vanligaste bakteriella tarmpatogenen!
 • Finns i normal tarmflora hos många djur, har även skett vattenburna utbrott
 • Sjukdom: 
  • Orsakar inflammation
  • Tarminfektion, växer dåligt i födoämnen men låg infektionsdos. Undvik genom att steka/koka, undvik kontakt med råa livsmedel
   • Symptom: Diarré, blodig diarré, buksmärtor, kräkningar, feber
    • Diagnos: odling (feces, blod), påisning av antikroppar i serumprov (prov tagna med 2-3 veckors mellanrum), PCR

21

Helicobacter pylori

 • Gramnegativ, stav, mikroaerofil
 • Infekterar magslemhinnan (hos cirka 50% i världen)
 • Sjukdom:
  • Oftast asymptomatiskt
  • Kronisk infektion, gastrit
   • Carcinogen -> ca 75% av magcancrar kan anknytning till H.pylori
 • Riskfaktorer: socioekonomisk status, således vanligare i U-länder, och ganska vanligt hos äldre i Sverige, men sällsynt hos svenskfödda barn
 • Eradikeringsbehandling: 2 antibiotika + PPI
 • Diagnos: 
  • Invasiva metoder: odling, histopatologi, ureastest (biopsi i samband med gastroskopi)
  • Icke-invasiva metoder: serologi, ureautandningstest (ureas-mätning), avföringstest (kolla antigen)

22

Anaeroba gramnegativa stavar.

Gramnegativa

23

Mycoplasma pneumoniae

 • Färgas inte, aerob, kan leva intracellulärt, ingen cellvägg
 • Humanpatogen, främst barn och unga vuxna
 • Sprids via aerosoler, nässekret
 • Sjukdomar:
  • ÖLI: Faryngotonsitit (äldre barn)
  • NLI: bronkit, pneumoni (vuxna)
   • PCR: luftvägs- och svagprov, serologi

24

Spiroketer

 • Behandlas med penicillin

25

Strikt intracellulära bakterier

26

Mykobakterier

Gramfärgas inte 

27

Streptococcus pyogenes

 • Grampositiv + kock + aerob
 • Beta-hemolytisk
 • Grupp A (GAS)
 • M-protein viktigaste virulensfaktorn
 • Vissa har kapsel
 • Sjukdomar:
  • ÖLI (viktigaste orsaken till tonsilit), halsfluss, scharlakansfeber, otit
  • Sårinfektioner: impetigo, erysipelas, celluit, nekrotiserande fasciit
  • Sepsis, TSS
 • Överföring: droppsmitta, kontakt, livsmedel
 • Diagnos: (ÖLI) bakterieodling, patientnära tester för snabbdiagnostik (påvisning av antikroppar)

28

Cornyebacterium diphteriae

 • Grampositiv, aerob
 • Orsakar: ÖLI - difteri (äkta krupp), lokal inflammation, myokardit
 • Humanpatogen, saliv, nära kontakt
 • Feber, halsont, gråa svalgbeläggningar
 • Starkt exotoxin som kan orsaka komplikationer
 • Mortalitet (3-5 %)
 • Vaccin i barnvaccinprogrammet
 • Diagnostik: odling, PCR: påvisning av toxin

29

Streptococcus pneumoniae

 • Grampositiv, aerob, diplokock, alfa-hemolytisk, kan finnas extracellulärt
 • Normalflora svalg och nasopharynx, droppsmitta
 • Sjukdomar:
  • ÖLI: mediaotit (odling mellanörssekret), sinuit (odling punktat), konjunktivit
  • CNS: meningit, diagnos lumbalpunktion: likvor -> tittar på ökning vita blodkroppar, förhöjda spinalproteiner, sänkt spinal/blodglukoskvot. På likvor kan man göra bakterieodling, PCR. Man kan även ta en blododling. Antigenpåvisning urin. 
  • Sepsis
 • Vaccin finns mot dess polysackaridkapsel

30

Staphylococcus aureus

 • Grampositiv, aerob, extracellulär
 • GULA VARETS BAKTERIE
 • Smitta: ofta egen flora, virulens hos bakteriestammen, vårdrelaterade infektioner, MRSA
 • Toxinbildande
 • Sjukdomar:
  • ÖLI: konjunktivit, otit, sinuit
  • Sårinfektioner: vid sårinfektioner hittast mest denna! 
  • Hudinfektioner: impetigo
  • UVI
  • NLI: pneumoni
  • Sepsis, TSS
  • Meningit
  • Matförgiftning, bildar ett värmestabilt enterotoxin. Bakterien kan komma in i maten bl.a. via kockens näsa. 
   • Kräkningar, lindrig diarré, magsmärta, ingen feber. 
  • MRSA -> vårdrelaterade smittor!!!

Diagnos: odling, (påvisning av antikroppar)

 • Koagulaspositiv
 • Många har kapsel
 • Protein A binder upp IgG
 • Enzymer: proteaser, hyaluronidas, lipas, hemolysiner
 • Toxiner: enterotoxiner, TSS-toxin, PVL
 • Behandling:
  • Piperacillin + Tazobactam

31

Mycobacterium tuberculosis

 • Luftburen, nära kontakt krävs
 • NLI: lungtuberkulos
 • Symptom: feber, nattsvett, kakexi, trötthet; lungtuberkulos - långvarig hosta, slemmiga/blodiga upphostningar kan förekomma
  • Diagnos: lungröntgen, mikroskopi (syrafasta stavar i upphostning), PCR, odling (känsligast men kan ta flera veckor), positiv tuberkulinreaktion (mäter cellulära immunsvaret efter exposition, latent infektion, vaccination, akut infektion), interferon gamma release assay IGRA (differentierar mellan latent infektion och vaccination)
 • Förekommer latent (1/3 av världens befolkning)
 • BCG-vaccination
 • Finns multiresistent

32

Steptococcus agalactiae

 • Beta-hemolytisk
 • Sjukdomar: 
  • Allvarliga infektioner hos nyfödda (GBS i mammans vagina), urinvägsinfektioner, sårinfektioner

33

Koagulasnegativa stafylokocker

 • Grampositiva, aeroba, kocker
 • Hör till normalfloran, dominerar på hud, hudens körtlas och på slemhinnor
 • Inkluderar staphylococcus epidermis (viktigaste!), s. haemolyticus, s.lugdunensis, s. saphrolyticus orsakar UVI
 • Viktigaste virulensfaktorn: slembildning (binder bakterier till katetrar osv.)
 • Sjukdomar: 
  • Främmandekroppsinfektioner: Vanligaste orsaken till främmandekroppsinfektioner! (Kateter, proteser osv)
  • Sårinfektioner: trauma, operation
  • Övrigt: endokardit, bakteriemi
 • Diagnos: odling

34

Clostridium tetani

 • Gravpositiv, anaerob, sporbildande, sporer finns i jord
 • Tetanus (stelkramp) - toxin hämmar avslappninde nervimpulser från CNS
 • Diagnos: klinisk, (odling)
 • Förebyggande: vaccination med tetanustoxid, passiv immunisering med antitoxin, sårskadeprofylax

35

Clostridium perfringens

 • Grampositiv, stav, strikt anaerob, sporer finns i jorden
 • Tillhör normalfloran i tarmen
 • Producerar olika enzymer och toxiner
 • Sjukdomar: 
  • Sårinfektioner:
   • Gasbrand (gasödem) -> clostridium-myosit
    • Infektionen sprider sig i vävnaden (muskulatur), tidigare i krigsskador, nuförtiden penetrerande trauma + jord eller dylikt, öppna frakturer, svår smärta, krepitationer, svullnader
  • Sepsis
  • Matförgiftning: matlagning, långsam nedkylning och otillräcklig upphettning
   • Diarré och buksmärtor
 • Diagnostik: direktmikroskopi av infekterad vävnad, odling

36

Bacteriodes fragilis

 • Gramnegativ, stav, obligat anaerob
 • Vanligaste anaeroben i kliniska prover
 • Hör till normalfloran i tarmen
 • Sjukdomar:
  • MTK: appendicitabcess, perionit
  • Sårinfektioner, postoperativt
  • Övrigt: bakteriemi
 • Diagnos: anaerobodling
 • Behandling:
  • Amoxicillin + klavulansyra
  • Piperacillin + Tazobactam

37

Chlamydia trachomatis

 • Obligat intracellulär
 • 16 serotyper, D-K är genital klamydia, sexuellt överförda, LGV är L1-L3
 • Bifasisk livscykel: elementarkropp, retikulärkropp
  • Elementarkropp: metabolt inaktiv, extracellulär, infektiös, robust
  • Retikulärkropp: metabolt aktiv/celldelning, intracellulär, ej infektiös, känslig
 • Naturalförlopp: endocervix -> salpingit -> utomkvedhavandekap eller självläkning eller infertilitet
 • Sjukdomar:
  • Sex- och reproduktionsorgan: cervicit, uretit, salpingit (äggledarinflammation), utomkvedhavandeskap, infertilitet, bitestikelinflammation, prokit (ändtarmsinflammation)
  • Genital klamydia: oftast asymptomatisk, mukös vävnad, mild inflammation
  • NLI: pneumoni (nyfödda)
  • ÖLI: trakom/konjunktivit, ögonsjukdom
  • Övrigt: reaktiv artrit, astma, endokardit, periappendicit/perihepatit
  • LGV (L1-L3): oftast symptomatisk, bindväv och lymfoid vävnad, svår inflammation (30-70% är HIV-positiva)
 • Provtagning:
  • Ej invasiva, urin (för män), pinnprov vagina (för kvinnor)
  • Invasiva: pinnprov uretra, cervix, rectum, konjunktiva
  • Egentagna prover skickade på posten - når fler
 • Serologi:
  • Guldstandard -> MIF helcellsantigen
 • Behandling:
  • Okomplicerad infektion: tetracykliner t.ex. doxycyklin
   • Gravid kvinna: tetracyklin före v.14, därefter makrolid

38

Clamydiae psittaci

 • Sjukdom
  • Papegojsjuka = pneumonia som kan vara dödlig obehandlad
  • ÖLI: mild luftvägsinfektion, ibland asymptomatisk
  • Övrigt: endokardit (sällsynt)
 • Patogenes: binder till luftvägsepitel och förstör cellerna vid sin replikation. LPS frigörs -> skador pga inflammatoriskt svar. 
 • Zoonos, som finns i fåglar.
 • Kan vara en ganska viktig patogen, ger bl.a. betydande andel mild-asymptomatisk luftvägsinfektion vid utbrott bland fågelägare. Låg smittrisk, men denna ökar när fåglarna är stressade.
 • Diagnos: PCR, serologi, odling

39

Chlamydia pneumoniae.

 • Person-person droppsmitta
 • Ofta asymptomatisk
 • Sjukdom:
  • ÖLI/NLI: faryngit -> pneumoni, bronkit, bihåleinflammation
  • Övrigt: antagligen många andra sjukdomar också
 • Diagnos:
  • PCR, odling (svag, nasopharynx), serologi (MIF-test, ELISA)

40

Neisseria gonohoeae

 • Gramnegativ, aerob, diplokock, kan leva intracellulärt
 • Gonnoré
 • Human patogen
 • Virulensfaktorer: ingen kapsel, LOS (endotoxin), pili (vidhäftning), diverse proteiner, IgA proteas (förstör IgA)
 • Smitta: sex
 • Sjukdom &symptom:
  • Hos män uretit: sveda variga flytningar. Komplikationer epididymit, prostatit (ovanliga).
  • Hos kvinnor: uretit och cervicit: variga flytningar, urineringsbesvär, buksmärtor. Stigande infektion: salpingit, tuboovariala abcesser, PID. 
  • Gereraliserad infektion obanlig: bakeriemi
  • Många asymptomatiska fall
 • Diagnos: Odling (cervix, uretra, svalg, rektum, ögon), DNA-påvisning, kontrollodling efter behandling

41

Treponema pallidum

 • Gramnegativ (väggen saknar dock LPS), spiroket
 • Kan inte odlas!
 • Smitta: sex, foster, blodtransfusion
 • Virulens: undviker fagocytos genom fibronektintäckning m.fl.
 • Primärt stadium: smärtfritt sår som självläker och lokal lymfkörtelsvullnad
 • Sekundärt stadium: spiroketer i blodet, influensaliknande, stora lymfkörtlar
  • Kan ledar till bl.a. leverförstoring, meningit, glomerunefrit m.m.
 • Latent stadium, efter 1 år -> smittsam 2 första åren -> 5-30 år efter smittan organ och vävnadsdestruktion, ledskador demens, blidhet, förlamningar, aorta-aneurism, hjärtklaffskador 
 • Diagnos: Mörkfältsmikroskopi och PCR (primärsåret), serologi (specifika antikroppar)

42

 • Ulcus molle (mjuk schanker)
 • Smittar genom sex
 • Symptom: ömmande, mjukt, genitalt sår nårga dagar efter smittan. Lokala svullna lymfkörtlar. 
 • Diagnos: bakteriodling, DNA

43

Esterichia Coli

 • Vanligaste bakteriella orsaken till UVI
 • CNS: meningit (nyfödda), diagnos lumbalpunktion: likvor -> tittar på ökning vita blodkroppar, förhöjda spinalproteiner, sänkt spinal/blodglukoskvot. På likvor kan man göra bakterieodling, PCR. Man kan även ta en blododling.
 • Behandling:
  • Amoxicillin + klavulansyra

44

Staphylococcus saprophyticus

 • UVI (urinodling, man kan också, i vissa fall, göra en kvantitativ urinodling + resistensbestämning)

45

Clostridium difficile

 • Grampositiv, sporbildande, anaerob
 • Normalflora, främst barn
 • antibiotikabehandling -> rubbning av tarnfloran, överväxt av c. difficile -> toxinproduktion
 • Vanlig sjukhusrelaterad smitta!
 • Tarminfektion
  • Symptom: lindrig diarré, hög feber och diarré
  • Diagnos: påvisning av toxiner/toxingener/isolering av toxinproducerande c. difficile-stam från avföring
  • Behandling i svåra fall avföringstransplantation
 • Det börja komma mer och mer aggressiva stammar

46

Neisseria meningitidis

 • Gramnegativ, aerob, diplokock
 • Kontaktsmitta (nära kontakt), luftburen droppsmitta
 • Polysackaridkapsel
 • Virulens: pili (kolonisation)
 • Sjukdom
  • CNS: meningit
  • Sepsis
 • Diagnos: blododlingar, likvor -> tittar på ökning vita blodkroppar, förhöjda spinalproteiner, sänkt spinal/blodglukoskvot. På likvor kan man göra bakterieodling, PCR.
 • Vaccin finns

47

Listeria monocytogenes

 • Grampositiv, aerob, stav
 • Spridd i naturen
 • Livsmedelsburen smitta, opastöriserade ostar, vacuumförpackad gravad/rökt fisk, skivat smörgåspålägg (rökt/kokt skinka), kall färdigmat. Kan föröka sig i kylskåpstemperatur, också intracellulärt
  • Ovanlig smitta, lågvirulent
 • CNS: meningit (oftast nyfödda), atypiska likvorfynd för akut bakteriell meningit -> måttigt höga celltal, lika andelar monocyter och PMNL
 • Diagnos: odling
 • Behandling:
  • Ampicillin och Amoxicillin
  • Amoxicillin + klavulansyra

48

Streptococcus agalactiae

 • CNS: meningit
 • Behandling: penicillin

49

Borrelia burgendorferi

 • Spiroket
 • Zoonos med reservoaren gnagare, fåglar, rådjur; fästingar är vektorn.
 • Lyme disease
 • Symptom: 
  • Erythema migrans (EM), hos cirka 50%
  • Ledbesvär
  • Neurologiska symptom (cirka 10-15%) som n. facialis-förlamning, meningit
  • Kardiovaskulära symptom
 • Diagnostik, framförallt klinisk diagnos men även mikrobiologisk diagnostik som serologi (ibland även odling och PCR)
 • CNS: meningit med symptomen huvudvärk, feber, muskelsmärtor, slöhet, illamående, nackstelhet etc. 
  • Misstänkt meningit, diagnos: 
  • Likvor:
   • Vanligen mononukleära celler dominerar
   • Serös meningitbild med måttlig pleocytos
  • Mikrobiologisk diagnostik
   • Mykobakterieodling
   • Likvor och serumprov: serologi
   • Likvor PCR

50

Streptococcus agalactiae

 • Beta-hemolytiska streptokocker
 • Polysackaridkapsel
 • Kan höra till normalfloran i vagina, tarm, svalg
 • Sjukdom:
  • CNS: meningit (främst nyfödda)
  • Sepsis (mest nyfödda)

51

Bacillus cereus

 • Grampositiv, arerob, spobildande
 • Finns allmänt i omgivningen
 • Sjukdom:
  • Matförgiftning: producerar både ett värmestabilt (förökar sig i maten, kräkningar) och ett värmelabilt toxin (förökar sig i ileum, diarré, kött- fiskrätter).
   • Behandling: ingen specifik

52

Clostridium botulinum

 • Grampositiv, anaerob, sporbildande
 • Finns allmänt i jord
 • Ett av de starkaste toxinerna -> botulism, livshotande
  • Förstörs över 100 C°
 • Matförgiftning: hemkonserver, fickprodukter, honung
 • Neurologiska symptom: 
  • Muntorrhet, talsvårigheter, dubbelseende, andningsförlamning

53

Salmonella

 • Gramnegativ, stav, aerob
 • Finns många olika, och finns 2500 zoonotiska. Vissa finns dock bara hos människan, varav salmonella typhi är den svåraste, som kräver låg infektionsdos
 • Vanliga smittkällor: groddar, kyckling, kött, ägg, bladgrönsaker
 • Orsakar inflammation
 • Tarminfektion
  • Symptom: diarré, kräkning, magont
  • Diagnos: odlig (feces), PCR, serologi

54

Shigella

 • Gramnegativ, stav, aerob

 • Shigella dysenteriae är den allvarligaste, låg infektionsdos

 • Människan är reservoar!

 

 • Sjukdom:
  • Orsakar inflammation
  • Tarminfektion: 
   • Symptom: diarré, kräkning, magont
   • Diagnos: odlig (feces), PCR 

55

Yersinia enterocolitica

 • Orsakar inflammation
 • Tarminfektion

56

Yersinia pseudotuberculosis

 • Orsakar inflammation
 • Tarminfektion

57

EHEC

 • Shigatoxinproducerande E.coli -> blodig diarré
 • Nötboskap reservoar
 • Låg infektionsdos, otillräckt upphettad köttfärs, hamburgare, opastöricerad cider, badvatten
 • Tarminfektion:
  • Symptom: buksmärtor, illamående, kräkningar, lindrig diarré....allvarlig blodtillblandaddiarré
   • 5% hemolytiskt uremiskt syndrom
    • njursvikt, trombocytopeni, hemolys
  • Diagnos: fecesodlig + toxinpåvisning/påvisning av toxingener
  • Behandling:
   • Amoxicillin + klavulansyra

58

Vibrio cholerae

 • Gramnegativ, aerob, ofta kommaformad stav
 • Anspråkslös, i vatten -> epidemier, pandemier
 • Hög infektiondos
 • Tarminfektion, koleratoxin
  • Vattning avföring, "rice water", lindriga fall --- allvarliga fall
  • Diagnos: odling
 • Vaccin finns
 • Karanänsjukdom

59

Enterococcus faecalis

 • Behandling:
  • Ampicillin och Amoxicillin
  • Amoxicillin + klavulansyra
  • Piperacillin + Tazobactam

60

Pneumokocker

 • Behandling:
  • Penicillin
  • Ampicillin och Amoxicillin
  • Amoxicillin + klavulansyra

61

Peptostreptockocker

 • Behandling:
  • Penicillin
  • Ampicillin och Amoxicillin
  • Amoxicillin + klavulansyra