Lungpatologi Flashcards Preview

Tentafrågor > Lungpatologi > Flashcards

Flashcards in Lungpatologi Deck (29):
1

Beskriv bronkernas epitel. 

 • respiratoriskt epitel
 • bägarceller
 • muskelceller
 • elastiska fibrer

A image thumb
2

Beskriv alveoloernas normala histologi.

 • pneumocyter
 • blodkärl
 • immunceller
 • bindvävsceller (fibroblaster)

A image thumb
3

Hur kan man göra ett lungfunktionstest?

Spirometri.

4

Vad kan man göra för provtagning för patologisk undersökning (bl.a.)

 • kirurgisk
 • CT-styrd
 • bronkoskopisk

5

Nämn några sätt man kan dela in lungsjukdomar.

Q image thumb

6

Beskriv en funktionell indelning på lungsjukdomar.

Q image thumb

7

Beskriv astma bronkiale.

 • astma är en inflammatorisk sjukdom av andningsvägarna med hyperreaktivitet och variabel obstruktion
 • allergisk (80%)
 • icke-allergisk (20%)
 • utlösande faktorer: allergener, läkemedel, kall luft, fysisk eller psykisk ansträngning, luftvägsinfektioner
 • histopatologi
  • hypertrofi av bronkialmuskelceller och slemkörtlar
  • öden i slemhinna
  • överproduktion av slem
  • allergiska celler (eosinofiler, basofiler)

A image thumb
8

Vad är kronisk bronkit?

 • Definieras som hosta samt slemproduktion under minst 3 månader per år under minst 2 år. 
 • Histologi:
  • hyperplasi av bägarceller
  • slemkörtel hyperplasi
  • inflammatoriska celler

A image thumb
9

Vad är KOL?

 • definition: en kronisk sjukdom i andningsvägarna som kännetecknas av en kronisk inskränkning av luftflöde, andfåddhet (dyspé), hosta, pip i bröstet och ökad slemproduktion
 • 400.000-700.000 i Sverige, cirka 10% av alla över 45.
 • orsak: 
  • rökning
  • luftförorening/yrke
  • luftvägsinfektioner i barndomen
  • alfa1-anti-tryspin brist
  • långvarig svår astma
  • genetisk
 • symptom:
  • andningsbesvär
  • hosta
  • slem
  • pip och väsningar

A image thumb
10

Vad är lungemfysem?

 • definition: en permanent dilatation av alveoler
 • förstörelse av lungvävnad p.g.a. obalans av enzymer, som bryter ner lungvävnad (elastiska fibrer)
 • ärftlig (alfa1-anti-trypsin-brist)
 • rökning!!!

A image thumb
11

Vad brukar karaktärisera restriktiva lungsjukdomar som är interstitiella/infiltrativa?

Det är en heterogen sjukdomsgrupp med oftast diffus fibrosering av lungparenkymet, som engagerar huvudsakligen finaste interstitium av alveolära septa. 

Förstelning och/eller förtjokning av alveolärväggarna -> interstitiell/infiltrativ lungsjukdom.

Utlösande faktorer:

Inhalerade substanser, toxiner och läkemedel, infektioner -> dammlunga, asbestos, allergisk alveolit

Okända utlösande faktorer -> lungfibros, sarkidos

A image thumb
12

Ge några tumregler astma vs. KOL.

Q image thumb

13

Hur ser slutstadiet för en interstitiell lungsjukdom ut?

 • Honeycomb-lunga

A image thumb
14

Vad är cystisk fibros?

 • En ärftlig sjukdom (autosomalt recessiv) med bildning av ett abnormt segt sekret i slemkörtlar. 
 • Sverige: cirka 500 patienter
 • Mutation i salttransporter -> segt visköst slem
 • Terapi: andningsgymnastik, antibiotika, lungtransplantation

A image thumb
15

Vad är sarkiodos?

 • Definition: en icke-nekrotisk granulomatös sjukdom med okänd etiologi, som oftast engagerar lunga och lunglymfkörtlar. 
 • Patienter: vixna (20-45 år)
 • Vanligare i Skandinavien
 • Hosta, andfåddhet
 • 30% presenteras med Löfgren-syndrom (feber, knölros på underbenen, stora hiluskörtlar)
 • Cirka 80-95% återställs
 • Histologiskt: epiteloidcelliga granulom utan nekroser, Langhans-jätteceller, fibros

 

A image thumb
16

Vad är tuberkulos?

 • Mycobacterium tuberculosis, intracellulär mikroorganism
 • Lung TBC - infektion via aerosol inandning
 • Primär infektion:
  • Subpleuralt, "atypisk pneumoni" -> granulom-formation (1), bakterier i makrofaker förs vidare till hiliära lymfknutor -> granulom-formation (2)
  • 1 + 2 = Ghon komplex
  • Ingen prgress (vanligast, 95%)
  • Progressi primär TBC-bronkopneumoni
  • Miliär dissemination (blodcirkulation)
 • Sekundär, aktiv sjukdom: 
  • Reaktivering av "dormant:a" bakterier eller reifektion (?!) p.g.a. dåligt immunförsvar
  • Epiteloidcelliga granulom med ostig nekros (kaseös)
  • I Ziehl-Neelsen-färgning ser man syrafasta stavar
  • -> en fibrotisk reaktion försöker nu att agränsa lesionen -> tendens till parenkymdestruktion och kavitet-formation -> "kavitation" hjälper spridningen (via luftvägar)

A image thumb
17

Vilka bakterier kan leda till pneumoni?

 • streptococcus pneumoniae
 • haemophilius influenzae
 • staphylococcus aureus
 • pseudomonas aeruginosa
 • legionella pnuemophilia
 • clamydia pneumoniae
 • mycoplasma pneumoniae

18

Vilken celltyp ser man främst vid pneumonier?

Neutrofiler. 

19

Beskiv bronkopneumoni histologiskt. 

 • Fokala härdar med suppurativ inflammation av små luftvägar och omgivande alveolärt parenkym. 
 • Neutrofila granulocyter

A image thumb
20

Beskriv lobär pneumoni och dess fyra stadier. 

 • Exudativ inflammation, drabbar en hel lod eller stora delar av en lob
 • Ovanlig
 • Fyra stadier:
  • Congestion
  • Red hapatization
  • Gray hepatization
  • Resolution

21

Beskriv pneumoni vid viral infektion. 

 • Interstitiell pneumoni, ofta hemorrhagisk
 • Interstitiellt lymfocytärt inflitrat, utan alveolärt exudat
 • Influenza, parainfluenza, adenovirus, RSV (respiratory syncytal virus), CMV

22

Beskriv opportunistiska pneumonier. 

 • Infektioner som påverkar immunosupprimerade patienter
 • Associerade tillstånd:
  • AIDS
  • Iatrogen
   • Cancerpatienter
   • Transplantat-mottagare

23

Beskriv lungabcess. 

 • Lokaliserad varig nekros i lungan
 • Vanliga agens:
  • Staphylococcer
  • Steptococcer
  • Gram-negativa bakterier
  • Anaeroba bakterier
  • Ofta blandinfektioner
 • Patogenes:
  • Aspiration
  • Pneumoni
  • Septiska embolier
  • Tumörer
  • Direkt infektion

 

A image thumb
24

Beskriv empyem. 

 • Varansamling instängd i en kroppskavitet, t.ex. pleurahålan.

A image thumb
25

Nämn två neoplastiska lungsjukdomar. 

 • Lungcancer
 • Mesoteliom

26

Nämn några cancertyper man kan få i lungan. 

 • Småcellig cancer (20%)
 • Icke-småcellig lungcancer (80%):
  • Adenocarcinom
  • Storcellig cancer
  • Bronkioloalveolär cancer (BAC)
  • Skivepitelcencer
  • Andra

27

Hur kan man behandla småcellig lungcancer?

 • Strålning
 • Cytostatika

28

Hur kan man behanla icke-småcellig lungcancer?

 • Kirurgi
 • Strålning
 • Cytostatika

29

Vad är malignt mesoteliom?

 • Malign tumör av mesotelcellerna
 • Pleura (90%), peritoneum, perikardium, tunica vaginalis testis

A image thumb