Hematologi Flashcards Preview

Tentafrågor > Hematologi > Flashcards

Flashcards in Hematologi Deck (38)
1

Vad är en colony stimulating factor?

Det är secernerade glykoprotein som binder till receptorproteiner på de hematopoetiska stamcellernas yta. Därigenom aktiverar de intracellulära signalvägar som kan orsaka cellerna att proliferera och differentiera till en specifik typ av blodcell. 

 

2

Hur lång tid tar det för en erythrocyt respektive neutrofil granulocyt att utvecklas från det första identifierbara förstadiet i benmärgen till dess att den frisätts som mogen cell ut i blodet?

 • Erytrocyter utvecklas från erytroblaster vilket tar ca 4-5 dagar i benmärg innan de släpps ut i blodet, de stöter då bort sin kärna och kallas då retikulocyter. Efter 1-2 dagar i blodet är de helt mogna (5-7 dagar totalt).
 • Neutrofila granulocyter utvecklas från myeloblaster och delas/mognas i cirka 11 dagar i benmärg. De hålls sedan kvar i ungefär 3 dagar till och mognar. Vid infektion kan de dock släppas tidigare. 11-14 dagar totalt.

3

Beskriv hur trombocyter utvecklas i benmärgen från hematopoetisk stamcell till mogen trombocyt.

Hematopoetiska stamceller (HSC) finns i benmärgen och delar sig väldigt långsamt (40-60 delningar under en livstid). De kan då antingen differentiera eller leda till självförnyelse. Det är lite oklart vad som bestämmer detta, men man vet att Colony Stimulating Factor (CSF) och nischer (vaskulär vid sinusoida kapillärer och endotel vid benhinnan) spelar roll. Den viktigaste CSF:en är TPO, trombopoietin. Vid differentiering kan de ge upphov till en s.k. myeloid progenitor cell. Den kan sedan differentiera till en megakaryocyt genom ett komplicerat samspel av tillväxtfaktorer. Megakaryocyten är en enorm cell som genomgår endomitos (DNA mångfaldigas utan celldelning) och trombocyter knoppas sedan av som delar av den. En trombocyt är alltså en “frisläppt” del av en megakaryocyt.

4

Vid bakteriella infektioner ökar antalet av neutrofila granulocyter i blodet. Förklara hur den akuta ökningen av denna celltyp går till.

Vid infektion frisätter makrofager G-CSF och GM-CSF vilka ökar produktionen av neutrofiler i benmärgen.

G-CSF: granulocyte-colony stimulating factor.

GM-CSF: granulocyte-monocyte-colony stimulating factor.

 

5

I njurarna bildas ett ämne som är väsentligt för utvecklingen av en grupp av blodceller. Vilket är ämnet, vad är den viktigaste frisättande faktorn och vilka celler i benmärgen påverkas? (2p).

Erythropoetin bildas av fibroblaster i njuren som svar på lågt PO2 i interstitiet. Stimulerar erytropoes i ryggmärgen m.h.a. IL-3, SCF och IL-6 och glukokortikoider. EPO binder till EPO-receptorer på erytroida celler, vilket leder till differentiering och ökad proliferation.

6

Vid bakteriella infektioner ökar antalet av neutrofila granulocyter i blodet. Beskriv utseendet hos denna cell och förklara hur dess antal i perifert blod kan ökas akut vid behov. 

Neutrofiler har ett segmenterat nukleus, polymorfnukleärt. Azurofila granula i cytoplasma. I benmärgen differentierar HSC till neutrofil prekursor och vidare till mogen neutrofil. Påbvägen sker proliferation av neutrofilprekursorer. De mogna neutrofilerna ingår i en pool i benmärgen. Efter 5 dagar i poolen skickas de ut i blodet där de utgör 60% av leukocyterna. Lokala neutrofiler, makrofager, endotelceller och vävnadsceller vid infektionssajter bildar kemokinen IL-8 som är kemotaktisk faktor för neutrofiler. Vid infektion frisätter makrofager G-CSF och GM-CSF vilka ökar produktionen av neutrofiler i benmärgen.

7

En hematopoetisk stamcell (HSC) genomgår ofta asymmetrisk celldelning. Vad innebär detta?

Asymmetrisk celldelning producerar två dotterceller med olika cellöde. Detta står i kontrast till symmetrisk celldelning som ger upphov till dotterceller med ekvivalenta öden. Stamceller delas asymmetriskt för att ge upphov till två distinkta dotterceller: en kopia av den ursprungliga stamcellen såväl som en andra dottercell programmerad att differentiera till en icke-stamcell. Asymmetrisk celldelning vilar oftatst på intrinsic asymmetri. 

-> Asymmetrisk celldelning vid homeostas. Symmetrisk celldelning vid expansion. 

8

Du arbetar som akutläkare och det kommer in en svårt trafikskadad patient som behöver blod och plasma. Prover tas för blodgruppering men du gör bedömningen att patienten omedelbart måste få blod.

a) Vilken typ av blod/plasma ordinerar du?

b) Efter 30 minuter får du besked att patienten har blodgrupp B. Vilken typ (vilka typer) av blod/plasma kan du nu ordinera till patienten?

a) O RhD neg erytrocyter och AB plasma.

b) Jag vet inte om blodgruppen är positiv eller negativ så jag ger B- eller O- erythrocyter och plasma från O- eller O+ alternativt B- eller B+.

9

Vid bedömning av blodsjukdomar tas ofta ett prov på benmärgen. Var tas vanligen provet och hur går det till?

Så går undersökningen till

Benmärgsprov tas oftast på baksidan av höftbenet. Du får ligga ner på en brits, på magen eller på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska tas.  Sedan får du lokalbedövning, först i huden och sedan djupare ned mot benhinnan. Det kan svida en stund.

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg.  När benmärgen sugs ut kan det kännas obehagligt i några sekunder.

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen. Det heter biopsi. Det gör hen med en annan nål. När läkaren drar ut den följer en mycket liten bit av benmärgsvävnaden med. Det kan göra ont men smärtan går ofta över snabbt.

Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad. På så vis bildas till exempel benmärgsceller benmärgen.  

Provet undersöks sedan i ett mikroskop och svaret får du efter ett par veckor. Du kan få svaret i samband med ett återbesök eller på något annat sätt som du och läkaren har kommit överens om.

Själva provtagningen är klar på några minuter. Hela undersökningen tar cirka 10 till 15 minuter.

10

Vad är en retikulocyt?

Retikulocyter är omogna blodceller, och utgör typiskt ca 1% av de röda blodcellerna i den mänskliga kroppen. Under erytropoesen, bildningen av röda blodkroppar, bildas retikulocyter och mognar i benmärgen och cirkulerar sen i blodet i ungefär en dag innan de utvecklas till mogna röda blodceller. Precis som mogna röda blodceller så saknar retikulocyter cellkärna. De kallas retikulocyter på grund av ett retikulärt (mesh-likt) nätverk av ribosomalt RNA som blir synligt under ett mikroskop med särskilda infärgningar såsom metylenblå. 

11

Vad är andelen retikulocyter i perifert blod ett mått på?

Retikulocytantalet i perifert blod är en indikator på den erytropoetiska aktiviteten i benmärgen. Utmognaden av erytrocyter i benmärgen tar 5-7 dygn och under denna tid förlorar cellen sin kärna varefter den släpps ut i cirkulationen som en retikulocyt. I cellen finns då förutom hemoglobin, en del mitokondrier, Golgiapparat, ribosomer och ribosomalt RNA. Erytropoesen regleras av insöndringen av erytropoetin i blodet. Vid ökad erytropoetin-aktivitet, som vid anemi orsakad av t.ex. svår blodförlust eller hemolys, förläggs en större andel av retikulocytens utmognadstid till perifert blod. Retikulocytosen vid anemi förorsakas initialt av ett utsläpp av benmärgsretikulocyter, som istället får mogna i det perifera blodet. Senare i förloppet avspeglar retikulocytosen en ökad erytropoes. Retikulocytos vid anemi är således ett tecken på att benmärgen fungerar tillfredsställande och att erytropoesen inte hämmas av brist på t.ex. järn. Låga retikulocytvärden talar för minskad nybildning av erytrocyter och ses vid bl a Pure red cell anemia (PRCA ), benmärgsskada och bristsyndrom.

12

Vad är det för skillnad på "long-term" och "short-term" hematopoetisk stamcell?

Long-term HSC > 16 veckor. Självförnyande och kan differentiera till ST-HSC.

Short-term HSC, multipotent men begränsad self-renewal. Kan differentiera till antingen CMP (common myeloid progenitor) eller CLP (common lymphoid progenitor).

13

Beskriv uppbyggnaden av en "eryhtroblastic island" vad avser ingående celltyper.

De är specialiserade microenvironmental compartments vari erythroblaster prolifererar och differentierar. Öarna består av en central makrofag som sticker ut i cytoplasma till en ring av omgivande erythroblaster. Interaktionen av celler inne i erythroblastön är essentiell för både tidiga och sena stadier av erythroida mognaden. Det har föreslagits att tidigt i den erythroida mognaden så tillför makrofager näringsämnen samt proliferativa och överlevnadssignaler till erythroblasterna, samt fagocyterar erytroidernas kärnor vid slutet av utmognaden. Det finns också en ökande mängd bevis för att makrofagen själv bidrar till enukleationen. 

14

Ange ett sätt att mobilisera hematopoetiska stamceller till perifert blod. 

Mobiliseringen innebär att HSC kan lämna benmärgen och gå ut i det perifera blodet. Ibland kan de lägga sig perifera organ så som mjälten. Kliniskt är G-CSF (granulocyte CSF) den mest använda mobiliserande agenten. 

G-CSF stimulerar enzymfrisättning från neutrofiler vilket löser HSC bindning till stromat.

15

Hematopoetiska stamceller (HSC) är mobila och kan således påträffas i låga koncentrationer i perifert blod. Varför sker vanligen inte utvecklig till mogna blodceller i flera olika organ?

För att utmognad ska krävs en speciell miljö, en hematopoetisk stamcellsniche, vilken ger skydd samt de nödvändiga signalerna för att cellerna ska kunna differentiera från HSC progenitorer. Niche:en flyttar sig från gulesäcken till benmärgen.

16

Vid bedömning av blodsjukdomar tas ofta ett prov på benmärgen. Var tas vanligen provet och hur går det till?

Så går undersökningen till

Benmärgsprov tas oftast på baksidan av höftbenet. Du får ligga ner på en brits, på magen eller på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska tas.  Sedan får du lokalbedövning, först i huden och sedan djupare ned mot benhinnan. Det kan svida en stund.

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg.  När benmärgen sugs ut kan det kännas obehagligt i några sekunder.

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen. Det heter biopsi. Det gör hen med en annan nål. När läkaren drar ut den följer en mycket liten bit av benmärgsvävnaden med. Det kan göra ont men smärtan går ofta över snabbt.

Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad. På så vis bildas till exempel benmärgsceller benmärgen.  

Provet undersöks sedan i ett mikroskop och svaret får du efter ett par veckor. Du kan få svaret i samband med ett återbesök eller på något annat sätt som du och läkaren har kommit överens om.

Själva provtagningen är klar på några minuter. Hela undersökningen tar cirka 10 till 15 minuter.

17

Vad är en retikulocyt? Hur kan andelen retikulocyter användas som ett mått på erytrpoesens hastighet?

Retikulocyter är omogna blodceller, och utgör typiskt ca 1% av de röda blodcellerna i den mänskliga kroppen. Under erytropoesen, bildningen av röda blodkroppar, bildas retikulocyter och mognar i benmärgen och cirkulerar sen i blodet i ungefär en dag innan de utvecklas till mogna röda blodceller. Precis som mogna röda blodceller så saknar retikulocyter cellkärna. De kallas retikulocyter på grund av ett retikulärt (mesh-likt) nätverk av ribosomalt RNA som blir synligt under ett mikroskop med särskilda infärgningar såsom metylenblå. 

 

Retikulocytantalet i perifert blod är en indikator på den erytropoetiska aktiviteten i benmärgen. Utmognaden av erytrocyter i benmärgen tar 5-7 dygn och under denna tid förlorar cellen sin kärna varefter den släpps ut i cirkulationen som en retikulocyt. I cellen finns då förutom hemoglobin, en del mitokondrier, Golgiapparat, ribosomer och ribosomalt RNA. Erytropoesen regleras av insöndringen av erytropoetin i blodet. Vid ökad erytropoetin-aktivitet, som vid anemi orsakad av t.ex. svår blodförlust eller hemolys, förläggs en större andel av retikulocytens utmognadstid till perifert blod. Retikulocytosen vid anemi förorsakas initialt av ett utsläpp av benmärgsretikulocyter, som istället får mogna i det perifera blodet. Senare i förloppet avspeglar retikulocytosen en ökad erytropoes. Retikulocytos vid anemi är således ett tecken på att benmärgen fungerar tillfredsställande och att erytropoesen inte hämmas av brist på t.ex. järn. Låga retikulocytvärden talar för minskad nybildning av erytrocyter och ses vid bl a Pure red cell anemia (PRCA ), benmärgsskada och bristsyndrom.

18

Beskriv bildningsplats och funktionen hos erythropoietin och trombopoietin.

Erythropoetin bildas av fibroblaster i njuren som svar på lågt PO2 i interstitiet. Stimulerar erytropoes i ryggmärgen m.h.a. IL-3, SCF och IL-6 och glukokortikoider. EPO binder till EPO-receptorer på erytroida celler, vilket leder till differentiering och ökad proliferation.

 

Den viktigaste CSF:en är TPO, trombopoietin. TPO produceras i levern (viss produktion även i njurarna). Trombopoetin är bundet till blodplättarnas yta av c-Mpl-receptorn. Frisättningen är konstitutiv. Mängden i plasma regleras av bindning till trombocyter, d.v.s. trombocytmassan. 

19

Beskriv utseende och funktion hos den eosinofila granulocyten.

 • Bekämpar multicellulära parasiter, framförallt mask
 • Bekämpar vissa infektioner
 • Med mastceller och basofiler kontrollerar de även mekanismer associerade med astma. 
 • Liknar till utseendet neutrofiler, men har tegelröda granula (efter färgning med eosin)
 • Utgör 1-6% av vita blodkroppar

20

En hematopoetisk stamcell (HSC) genomgår ofta asymmetrisk celldelning. Vad innebär detta?

Asymmetrisk celldelning producerar två dotterceller med olika cellöde. Detta står i kontrast till symtrisk celldelning som ger upphov till dotterceller med ekvivalenta öden. Stamceller delas asymetriskt för att ge upphov till tvp distinkta dotterceller: en kopia av den ursprungliga stamcellen såväl som en andra dottercell programmerad att differentiera till en icke-stamcell. Asymmetrisk celldelning vilar oftatst på intrinsic asymetri. 

 

Asymmetrisk celldelning vid homeostas. Symetrisk celldelning vid expansion. 

21

Vid utredning av blodsjukdomar är det ofta viktigt att kunna bedöma benmärgens utseende. Beskriv hur ett cellulärt benmärgsprov för sådana ändamål vanligen tas.

Så går undersökningen till

Benmärgsprov tas oftast på baksidan av höftbenet. Du får ligga ner på en brits, på magen eller på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska tas.  Sedan får du lokalbedövning, först i huden och sedan djupare ned mot benhinnan. Det kan svida en stund.

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg.  När benmärgen sugs ut kan det kännas obehagligt i några sekunder.

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen. Det heter biopsi. Det gör hen med en annan nål. När läkaren drar ut den följer en mycket liten bit av benmärgsvävnaden med. Det kan göra ont men smärtan går ofta över snabbt.

Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad. På så vis bildas till exempel benmärgsceller benmärgen.  

Provet undersöks sedan i ett mikroskop och svaret får du efter ett par veckor. Du kan få svaret i samband med ett återbesök eller på något annat sätt som du och läkaren har kommit överens om.

Själva provtagningen är klar på några minuter. Hela undersökningen tar cirka 10 till 15 minuter.

22

I njurarna bildas ett ämne som är väsentligt för utvecklingen av en grupp av blodceller. Vilket är ämnet och vilka celler påverkas? Vad stimulerar ämnets frisättning från njuren?

Erythropoetin bildas av fibroblaster i njuren som svar på lågt PO2 i interstitiet. Stimulerar erytropoes i ryggmärgen m.h.a. IL-3, SCF och IL-6 och glukokortikoider. EPO binder till EPO-receptorer på erytroida celler, vilket leder till differentiering och ökad proliferation.

23

Beskriv hur trombocyten utvecklas i benmärgen, från hematopoetisk stamcell till färdig cell. Ange också den viktigaste tillväxtfaktorn för att detta skall ske och hur nivåerna av denna faktor regleras.

Hematopoetiska stamceller (HSC) finns i benmärgen och delar sig väldigt långsamt (40-60 delningar under en livstid). De kan då antingen differentiera eller leda till självförnyelse. Det är lite oklart vad som bestämmer detta, men man vet att Colony Stimulating Factor (CSF) och nischer (vaskulär vid sinusoida kapillärer och endotel vid benhinnan) spelar roll. Den viktigaste CSF:en är TPO, trombopoietin. Vid differentiering kan de ge upphov till en s.k. myeloid progenitor cell. Den kan sedan differentiera till en megakaryocyt genom ett komplicerat samspel av tillväxtfaktorer. Megakaryocyten är en enorm cell som genomgår endomitos (DNA mångfaldigas utan celldelning) och trombocyter knoppas sedan av som delar av den. En trombocyt är alltså en “frisläppt” del av en megakaryocyt.

 

TPO produceras i levern (viss produktion även i njurarna). 

24

Vid utredning av blodsjukdomar är det ofta viktigt att kunna bedöma benmärgens utseende. Beskriv hur ett cellulärt benmärgsprov för sådana ändamål vanligen tas.

Så går undersökningen till

Benmärgsprov tas oftast på baksidan av höftbenet. Du får ligga ner på en brits, på magen eller på sidan med uppdragna ben. Först tvättar läkaren huden där provet ska tas.  Sedan får du lokalbedövning, först i huden och sedan djupare ned mot benhinnan. Det kan svida en stund.

Benmärgsprovet tas med en nål. Nålen går in en halv centimeter i höftbenet och suger upp en liten mängd benmärg.  När benmärgen sugs ut kan det kännas obehagligt i några sekunder.

Ibland tar läkaren också ett vävnadsprov av benmärgen. Det heter biopsi. Det gör hen med en annan nål. När läkaren drar ut den följer en mycket liten bit av benmärgsvävnaden med. Det kan göra ont men smärtan går ofta över snabbt.

Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad. På så vis bildas till exempel benmärgsceller benmärgen.  

Provet undersöks sedan i ett mikroskop och svaret får du efter ett par veckor. Du kan få svaret i samband med ett återbesök eller på något annat sätt som du och läkaren har kommit överens om.

Själva provtagningen är klar på några minuter. Hela undersökningen tar cirka 10 till 15 minuter.

25

Beskriv hur trombocyten utvecklas i benmärgen, från hematopetisk stamcell till färdig cell. Ange också den viktigaste tillväxtfaktorn för att detta skall ske och hur nivåerna av denna faktor regleras.

Hematopoetiska stamceller (HSC) finns i benmärgen och delar sig väldigt långsamt (40-60 delningar under en livstid). De kan då antingen differentiera eller leda till självförnyelse. Det är lite oklart vad som bestämmer detta, men man vet att Colony Stimulating Factor (CSF) och nischer (vaskulär vid sinusoida kapillärer och endotel vid benhinnan) spelar roll. Den viktigaste CSF:en är TPO, trombopoietin. Vid differentiering kan de ge upphov till en s.k. myeloid progenitor cell. Den kan sedan differentiera till en megakaryocyt genom ett komplicerat samspel av tillväxtfaktorer. Megakaryocyten är en enorm cell som genomgår endomitos (DNA mångfaldigas utan celldelning) och trombocyter knoppas sedan av som delar av den. En trombocyt är alltså en “frisläppt” del av en megakaryocyt.

26

Beskriv utseendet och funktionen hos den neutrofila granulocyten.

 • Det medfödda immunsystemets soldater
 • Polymorfonukleära
 • Rosa granula (Med H&E-färgning)
 • Oftast 2-5 lober
 • Kommer till inflammationssajten genom kemotaxi
 • De är utmärkande för den akuta inflammationen
 • Dominerande celltypen i var/pus
 • 50-70% av vita blodceller
 • Lever 1-2 dagar i vävnaderna
 • Fagocyterar patogen
 • Fagocyteras ofta i sin tur själva av makrofager, efter att de tagit upp patogen

27

Beskriv utseendet och funktionen hos den eosinofila granulocyten.

 • Bekämpar multicellulär parasiter, framförallt mask
 • Bekämpar vissa infektioner
 • Med mastceller och basofiler kontrollerar de även mekanismer associerade med astma
 • Liknar till utseendet neutrofiler, men har tegelröda granula (efter färgning med eosin)
 • Utgör 1-6% av vita blodkroppar

28

Redogör för var erythropoietin bildas, vad som stimuleras dess frisättning samt vilka blodceller denna faktor stimulerar.

Erythropoetin bildas av fibroblaster i njuren som svar på lågt PO2 i interstitiet. Stimulerar erytropoes i ryggmärgen m.h.a. IL-3, SCF och IL-6 och glukokortikoider. EPO binder till EPO-receptorer på erytroida celler, vilket leder till differentiering och ökad proliferation.

29

Ange en tänkbar anledning till att eryhtropoietinbildningen kan vara minskad.

Det skulle till exempel kunna vara kronisk njursvikt

30

Vilken colony stimulating factor är viktigast för utvecklingen av trombocyter i benmärgen?

Den viktigaste CSF:en är TPO, trombopoietin. TPO produceras i levern (viss produktion även i njurarna). Trombopoetin är bundet till blodplättarnas yta av c-Mpl-receptorn. Frisättningen är konstitutiv. Mängden i plasma regleras av bindning till trombocyter, d.v.s. trombocytmassan. 

31

Extra: beskriv utseende och funktion hos basofila granulocyter?

 • Utgör 0,5-1% av de cirkulerande vita blodcellerna
 • Ansvariga för inflammatoriska reaktioner under immunsvaret
 • Ansvariga för uppkomsten av akuta och kroniska allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, astma, atopisk dermatit och hösnuva
 • Kan fagocytera
 • Producerar histamin (vasodilator), serotonin och heparin (antikoagulant)
 • Mastcellen liknar i funktion, men de kommer från olika grenar i hematopoesen

32

Extra: beskriv utseende och funktion av monocyter. 

 • Kan differentiera till makrofager
 • (Kan även differentiera till dendritiska celler)
 • Unilobär kärna, ofta njurformad
 • Granula i cytoplasma
 • 2-10% av alla leukocyter
 • Förnyar stationära makrofager
 • Migrerar inom 8-12 timmar som svar på inflammatoriska signaler
 • I den vuxna människan lagras cirka 50% i mjälten
 • Cirkulerar i blodet i cirka 1-3 dagar innan de rör sig in i kroppsvävnaderna
 • Monocyter och deras makrogfag- och dendritavkomma har tre huvudsakliga funktioner i immunsystemet: fagocytos, antigenpresentation och cytokinproduktion

33

Extra: beskriv utseende och funktion hos makrofagen. 

 • Vita blodceller som äter upp (fagocyterar) cellulärt skräp, främmande substaser, mikrober, cancerceller och allt annat som inte har specifika (friska) ytprotein på sin yta 
 • Finns i princip i alla vävnader, där de patrullerar efter potentiella patogen
 • De kan ha olika namn i olika vävnader (t.ex. Kupfferceller, mikroglia osv.)
 • Spelar en kritisk roll i det icke-specifika försvaret (medfödda immuniteten)
 • Hjälper till att initiera specifika försvasmekanismer (adaptiv immunitet) genom att rekrytera andra immunceller såsom lymfocyter
 • Makrofager kan släppa ut cytokiner
 • M1-makrofager är pro-inflammatoriska
 • M2-makrofager är anti-inflammatoriska och stöttar även vävnadsreparation

34

Extra: beskriv utseende och funktion hos megakaryocyten. 

 • Lobulerad kärna
 • Ansvarig för produktionen av blodplättar
 • Replikerar sitt DNA genom endomitos
 • Primära signalen för megakaryocytproduktion är TPO, men även GM-CSF, EPO, IL-3, IL-6, IL-11 och kemokiner m.fl. kan göra det
 • TPO spelar även en roll i formationen av proto-plättar, varefter plättarna knoppas av

35

Extra: beskriv utseende och funktion hos erythrocyten. 

 • Cirka 7,5 mikrometer i diameter
 • Cytoplasman är rik på hemoglobin (vilket kan binda syre, och bär även en del koldioxidrester tillbaka till lungorna)
 • Tefatsform (bikonkav), bidrar till formflexibilitet och stabilitet
 • Saknar cellkärna (kastas under erytropoesen)
 • Har inga mitokondrier
 • Har inget DNA
 • När de är stressade kan de frisätta ATP, vilket får kärlväggarna att slappna av och dilatera
 • Är en del i kroppens immunsvar -> när de lyseras av patogener såsom bakterier släpper hemoglobinet ifrån sig fria radikaler, vilket bryter ner patogenens cellvägg och membran och dödar den

36

Extra: beskriv utseende och funktion hos mastcellen.

 • Granulerade
 • Rik på histamin (frisätts vid korsbindning av IgE) och heparin
 • Högaffinitetsreceptor, FcεRI, för Fc-regionen på IgE
 • Viktig för allergi och anafylaxi
 • Inblandad i sårläkning, angiogenes, immuntolerans, skydd mot patogener (parasiter) och BBB-funktion
 • Liknar basofilen till både funktion och utseende
 • Mognar först i vävnaderna

37

Extra: beskriv utseende och funktion hos myeloblasten.

 • En unipotent stamcell som kommer att differentiera in till en av de granulocyta effektorerna (basofil, neutrofil, eosinofil och monocyt)
 • Stimulering av G-CSF och andra cytokiner triggar mognad, differentiering, proliferation och cellöverlevnad
 • Återfinns i benmärgen

38

Extra: beskriv utseende och funktion hos NK-cellerna. 

 • Cytotoxisk lymfocyt nödvändig för det medfödda immunförsvaret (analogt med CD8+ i det adaptiva immunförsvaret)
 • Svarar på virusinfektion (efter cirka 3 dagar) samt tumörbildning
 • NK-celler är unika för att de kan känna igen stressade celler i frånvaron av antikroppar och MHC, vilket möjliggör en mkt snabbare immunreaktion
 • Definieras som stora granulära lymfocyter
 • Kommer från common lymphoid progenitor cell, vilken även genererar B-celler och T-celler.