Boya 13 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 13 > Flashcards

Flashcards in Boya 13 Deck (21)
1

yóujú

Post office

2

To pick up

3

bāoguǒ

Package

4

xiān

First

5

shāngdiàn

Store

6

dōngxi

Thing

7

ránhòu

Then; after that

8

Send

9

zánmen

We; us

10

yìqǐ

Together

11

guān

Close

12

xīngqītiān

Sunday

13

dǎsuan

Intend; going to do

14

gòu wù

Shopping

15

zhōngxīn

Center

16

guì

Expensive

17

hái kěyǐ

So-so

18

zhìliàng

Quality

19

búcuò

Good; not bad

20

zhèng

Just

21

kāi

Open