Boya 19 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 19 > Flashcards

Flashcards in Boya 19 Deck (21)
Loading flashcards...
1

xíguàn

habit; be accoustomed to

2

duō

how

3

cháng

long

(space or time)

4

yǐjīng

already

5

nián

year

6

shēnghuó

life; live

7

gāng

adv. just; barely

adj. hard; firm

8

bù hǎoyìsi

sorry; feel shy; a bit ashamed of

9

zhème

so; like that

10

cái

not until

only if

11

qǐchuáng

get up

wake up

12

shuì

go to sleep

13

night

14

diǎn zhōng

o'clock

15

zǎo shuì zǎoqǐ

early to bed and early wake up

16

gōngzuò

work

17

máobìng

bad habit

defect

18

gǎi

change; correct; transform

19

big; old

20

dàgài

about; approximate;

general idea

21

suì

years old