Boya 16 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 16 > Flashcards

Flashcards in Boya 16 Deck (19)
1

yòu

Again

2

kànqilai

It seems that

(appears)

3

guò

Spend

4

la

Tone particle

5

kěyǐ

May; can

6

hǎohāor

To one's heart content; all out

7

méiyìsi

Uninteresting

8

Wash

9

diànshì

Tv

10

shuì lǎnjiào

Sleep in

11

chūqu

Go out

12

guàng

Go (shopping)

13

bùtóng

Different

14

ānpái

Arrangement ; fix up

15

bāo

Make; wrap up

16

jiǎozi

Dumpling

17

tiào wǔ

Dance

18

tīng

Listen

19

yīnyuèhuì

Concert