Boya 6 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 6 > Flashcards

Flashcards in Boya 6 Deck (18):
1

xiànzài

Now

2

How many

3

Hour; o'clock

4

dàxué

University

5

shàng kè

Start,go to, attend class

6

bùfen

Part

7

dà bùfen

Greater part

8

fēn

Minute

9

xuéxiào

School

10

bàn

Half

11

 tài...le

Too

(something is too something?)

12

zǎo

Early

13

diànyǐng

Film; movie

14

kāishǐ

Begin; start

15

chà

Short of

16

A quarter

17

yíhuìr

In a moment

18

jiàn

See; meet