Boya 18 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 18 > Flashcards

Flashcards in Boya 18 Deck (26)
1

hàochī

Delicious

2

wèidào

Taste

3

běifāng

N. part of China

4

jié

Festival

5

nánfāng

S. part of China

6

mǐfàn

Cooked rice

7

miànshí

Pasta

8

duì...lái shuō

For (sb.)

9

 zhǒng

Kind, Race, Specie

a measure word

10

zhòngyào

Important

11

shípǐn

Food

12

máfan

Troublesome

13

shǎo

Few ; less

14

xiànr

Stuffing; Filling

15

huā

Spend; cost

Flower

16

chāoshì

Supermarket

17

sùdòng

Quick-frozen

18

xiǎng

Want to

think

miss

19

xūyào

Need

20

...的话 ...dehuà

...if...then

21

dài

Bag; pack; measure word

22

tōu lǎn

Be lazy

23

dàjiā

All; everybody

24

rènao

Buzzing; Liven up; Bustling

25

yǒuyìsi

Interesting

26

rúguǒ

If