Boya 25 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 25 > Flashcards

Flashcards in Boya 25 Deck (25):
1

duànliàn

Exercise

2

wǎn ān

Good night

3

diànshìjù

Drama; soap opera

4

tàijíquán

Taiji Chinese shadow boxing

5

cānjiā

Attendj; join;

enter; paticipate

6

bān

Class; team

7

bàomíng

Register; entry; application

8

péi

Accompany

9

wàng

Forget

10

chóngxīn

Over again

11

nàozhōng

Alarm clock

12

kōngqì

Air

atmosphere

13

xīnxiān

Fresh

14

Lake

15

pǎo bù

Run

16

jìnr

Strength

energy

17

bié jièyì

Never mind

18

hàn

Sweat

19

bàng

Very good

20

wánr mìng

Risk one's life needlessly;

Gamble with one's life

21

sàn bù

Go out for a walk

22

yùndònghuì

Sports meet

23

 zǒngshì

Always

24

kòngr

Free time

25

 tángcù lǐjǐ

sweet and sour chicken