Boya 28 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 28 > Flashcards

Flashcards in Boya 28 Deck (26)
1

bàogào

Report

2

fàngsōng

Relax

3

dào

Measure word

4

jǐnzhāng

Stressful

5

Question

6

gòu

Enough

7

yuèdú

Reading

8

nán

Difficult

9

màn

Slow

10

quèshí

Indeed; True; Reliable

11

Remember

12

fāngfǎ

Way; Method

13

biān

Edit; compile

14

gùshi

Story

15

jiè

Barrow; lend

16

yěxǔ

Perhaps; Maybe

17

bāngzhù

Help

18

dānxīn

Worry

19

jiějué

Solve; Resolve; Settle

20

Ōuměi

European and American

;Western

21

Nǐ zěnme kàn?

What do you think?

22

dìyī cì

The first time

23

piào

Ticket

24

bǐjìběn

Notebook

25

gōngpíng

Fair; Unbiased

26

xiàoguǒ

Effect