Boya 4 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 4 > Flashcards

Flashcards in Boya 4 Deck (18)
1

túshūguǎn

Library

2

zài

Be in

3

nǎr

Where

4

qǐng wèn

Excuse me ( call to attention)

5

duìbuqǐ

Sorry

6

zhèr

Here

7

zhīdào

Know

8

méi guānxi

It don't matter; that's all right

9

 

 

jiàoxué

Teaching

10

 

 

lóu

Building

11

nàr

There

12

 

 

sùshè

Dormitory

13

běibian

North

14

zuǒ

Left

15

yòu

Right

(direction)

16

bú yòng

Need not

17

bú yòng xiè

You are welcome

18

xiàbian

Under