Boya 26 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 26 > Flashcards

Flashcards in Boya 26 Deck (28):
1

jiàqī

Holiday

2

lǚxíng

Travel

3

fàng jià

Have a holiday

4

juédìng

Decide

5

kěnéng

May; might

6

chūfā

Set out; Start off

7

kǎolǜ

Think over

8

xìn

Letter

9

shèngdàn jié

Christmas

10

dàn

Egg

11

Send; post

12

hèkǎ

Card

13

bànfǎ

Way; means; method

14

qīnqi

Relative; Family

15

zhěngzhěng

Wholly

16

zài

Then

17

gāngcái

Just now

18

yóupiào

Stamp

19

xìnfēng

Envelop

20

pái duì

Stand in line

21

diànzǐ

Electron

22

zuòyòng

Function; Effect

23

 kuài...le

Is going to

24

yònggōng

Hard working; diligent; studious

25

jīchǔ

Base; foundation

26

zhǐhǎo

Have to

27

nǔlì

Deligent

28

kuàiyào...le

Is going to (2)