Boya 15 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 15 > Flashcards

Flashcards in Boya 15 Deck (24)
1

shēngrì

Birthday

2

wǎnfàn

Supper; dinner

3

yǐhòu

After

4

yìzhí

Always; all along

5

máng

Busy

6

zhǔnbèi

Prepare

7

lǐwù

Gift

8

dàngāo

Cake

9

sòng

Give; give as a present

10

tèbié

Special

11

shuō

Say

12

nán

Male

13

 háishi

Or

14

Female

15

Worth; can; possible

16

qiǎokèlì

Chocolate

17

tián

Sweet

18

hào

Size

19

nàme

Then

20

shù

A bouquet, measure word

21

zhǔyi

Idea

22

zuìhòu

Finally

23

gàosu

Tell

24

yídìng

Must