Boya 17 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 17 > Flashcards

Flashcards in Boya 17 Deck (28)
1

zuòkè

Be a guest

2

qǐng jìn

Come in, please

3

zhēn

Really

4

gānjìng

Clean;  tidy

5

zuò

Sit

6

āiyā

Interjection

7

kèqi

Courteous

8

yìdiǎnr

A little

9

xīnyì

Regard; kindly feelings

10

shōuxià

Accept

11

chá

Tea

12

guǒzhīr

Juice

13

suíbiàn

Anything is ok

14

xíng

OK

15

lùshang

On the way

16

shùnlì

Smoothly

17

shàng

On

18

Crowded

19

dǎ chē

Hailing a cab

20

kōngtiáo dàbā

Air-conditioned bus

21

dìtiě

Subway

22

è

Hungry

23

chī

Eat

24

huì

Can

25

shì

Try

26

zhǔrén

Host

27

kèrén

Guest

28

yìsi

Meaning