Boya 23 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 23 > Flashcards

Flashcards in Boya 23 Deck (21)
1

chídao

Be late

2

Stop up; block up

3

dǔ chē

Traffic jam

4

huài

Ruin

5

lúntāi

Tire

6

Break

7

dǎoméi

Be down on one's luck

8

xiǎoshí

Hour

9

píngshí

Usually

10

zhōngtóu

Hour (another word)

11

zháojí

Worry; feel anxious

12

yòng

Use

13

xiě

Write

14

zuòwén

Essay

15

kǒuyǔ

spoken language

16

chūzhōng

Junior high

17

yǔfǎ

Grammar

18

jiǎndān

Simple

19

fānyì

Translation

20

xià

Next

21

xuéqī

Semester