Boya 8 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 8 > Flashcards

Flashcards in Boya 8 Deck (20):
1

diànhuà

Phone

2

hàomǎ

Number

3

duōshao

How many; how much

4

zhōumò

Weekend

5

ya

Ah

6

búguò

But; cannot be better

7

zěnme

How

8

zǒu

Go; what

9

And

10

Road; route, measure word

11

gōnggòng qìchē

Bus

12

dōu

All

13

dào

Arrive

14

Ride

15

kuài

Fast

16

xiàoyuán

Campus

17

East

18

fángjiān

Room

19

shǒujī

Cell phone

20

děng

To wait