Boya 2 Flashcards Preview

博雅课反 > Boya 2 > Flashcards

Flashcards in Boya 2 Deck (15):
1

Which

2

guó

Country

3

rén

People; person

4

tóngxué

Classmate

5

lái

Come

6

jièshào

Introduce

7

yíxiàr

Used after verb to indicate a brief action

8

xìng

Surname

9

rènshi

Meet; know

10

hěn

Very

(2nd degree of very)

11

gāoxìng

Glad; happy

12

Too

13

měiguó

America

14

jiā'nádà

Canada

15

zhōngguó

China