C Hjärta och kretslopp Flashcards Preview

NHoI > C Hjärta och kretslopp > Flashcards

Flashcards in C Hjärta och kretslopp Deck (29):
1

Digoxin

Hjärtglykosid (digitalis). Hjärtinsufficiens. Förmaksflimmer- och fladder.

2

Disopyramid

Antiarytmika. Symptomatiska ventrikulära takykardier.

3

Lidokain

Antiarytmika. Hjärtarytmi.

4

Flekainid

Antiarytmika. Konvertering av förmaksflimmer till sinusrytm.

5

Amiodaron

Antiarytmika. Allvarlig symptomgivande ventrikulära och supraventrikulära takyarytmi.

6

Verapamil

Verapamil (R). Antiarytmika. Hypertoni, angina pectoris, profylaktisk behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt.

7

Dobutamin

Adrenergika, dopaminergika. För patienter som kräver ett positivt inotropiskt stöd i behandlingen av dekompenserad hjärtsvikt beroende p nedsatt kontraktilitet.

8

Glycerylnitrat (nitroglycerin)

Kärlvidgande ischemisk hjärtsjukdom. Behandling av akut angina pectoris.

9

Klonidin

Adrenergika, BT-sänkande. Hypertoni.

10

Hydralazin

Kärlvidgande medel vid kärlsjukdom. Hypertoni (tilläggsbehandling).

11

Bendroflumetiazid

Tiaziddiuretika. Hypertoni, ödem i samband med hjärtinsufficiens.

12

Furosemid

Furix (R), Lasix Retard (R). Loop-diuretika. Ödem.

13

Spironolakton

Aldosteronantagonister. Ödem (tilläggsbehandling).

14

Amilorid

K-sparande diuretika. Kardiellt betingade ödem, hypertoni, levercirrhos med ascites.

15

Propranolol

Inderal (R). Beta-receptorblockare, icke-selektiva. Hypertoni, angina pectoris.

16

Metoprolol

Seloken (R). Beta-receptorblockare, selektiva. Hypertoni, angina pectoris.

17

Atenolol

Beta-receptorblockare, selektiva. Hypertoni, kronisk, stabil angina pectoris.

18

Nifedipin

Kalciumantagonist. Stabil angina pectoris, hypertoni.

19

Verapamil

Verapamil (R). Kalciumantagonist. Hypertoni, angina pectoris.

20

Diltiazem

Kalciumantagonist. Stabil angina pectoris, hypertoni.

21

Kaptopril

ACE-hämmare. Hypertoni, hjärtsvikt, hjärtinfarkt.

22

Enalapril

ACE-hämmare. Hypertoni, symptomatisk hjärtsvikt.

23

Losartan

Angiotensin II-antagonist, diuretikum. Hypertoni, kronisk hjärtsvikt.

24

Simvastatin

Simvastatin (R). HMG CoA-reduktas-hämmare, statin. Hyperkolesterolemi, kardiovaskulär prevention.

25

Fluvastatin

HMG CoA-reduktas-hämmare, statin. Dyslipidemi (primär hyperkolesterolemi eller blandad dyslipidemi).

26

Gemfibrozil

Fibrat. Svår hypertriglyceridemi, blandad hyperlipidemi, primär hyperkolesterolemi.

27

Fenofibrat

Fibrat. Allvarlig hypertriglyceridemi, blandad hyperlipidemi.

28

Kolestyramin

Serumlipidsänkande/resin. Hyperlipoproteinemi.

29

Nikotinsyra

Serumlipidsänkande.