Propranolol Flashcards Preview

NHoI > Propranolol > Flashcards

Flashcards in Propranolol Deck (33):
1

Vad frisätts i den första synapsklyftan i sympaticus och parasympaticus? Vilka receptorer stimuleras?

ACh, nikotinerga receptorer.

2

Vad frisätts postganglionärt i parasympaticus? Vilken receptor?

ACh, muskarina receptorer.

3

Vad frisätts postganglionärt i sympaticus? Vilken receptor?

NE (noradrenalin) till adrenerga receptorer. Även adrenalin binder här.

4

Hur sitter parasympaticus respektive sympaticus postganglionära kroppar? Hur påverkar det organen?

Parasympaticus har sina postganglionära kroppar nära målorganet. Ger specifik innervering. Vice versa för sympaticus.

5

Vilka är undantagen från generella strukturen hos det autonoma nervsystemet?

Binjuren är likt ett sympatiskt ganglion, men frisätter sitt adrenalin rakt ut i blodbanan. Innerveras av preganglionära nervfibrer.

6

Repetition av GPCR

...

7

Adrenerga receptorer - ramsa

QISSS (Gq, i s, s, s i a1/2 och b1/2/2)

8

a1

Gq - Mydriasis, sänkt GI-motilitet, muskelkonstriktion i urinvägar och perifera kärl.

9

a2

Gi - Dels presynaptiskt som hämmar frisättningen av ACh och NE, dels postsynaptiskt som minskar insulinsekretionen.

10

b1

Gs - Ökad inotropi och kronotropi.

11

b2

Gs - Vasodilatation (hjärta, skelettmuskulatur, lever och bronker). Bronkdilatation, ökad kontraktionshastighet (tremor), ökad glykogenolys samt ökat blodtryck (reninfrisättning).

12

b3

Gs - Ökad lipolys och termogenes (i muskler).

13

Muskarina receptorer - ramsa

QIQ

14

M1

Gq - Viktig i CNS (för minnet).

15

M2

Gi - Minskar hjärtats kronotropa och inotropa effekt.

16

M3

Gq - Spridd i kroppen, ger endo- och exokrin körtelsekretion och ackommodation.

17

M4-5

Finns i CNS, oklar verkan.

18

Hur kan a1 ge vasokonstriktion och b2 ge vasodilatation när de styrs av samma system?

...

19

Vad innebär kronotrop respektive inotrop effekt?

Kronotrop: ändrar hjärtfrekvens.
Inotrop: ändrar hjärtats kontraktionskraft.

20

Vad händer om man blockerar adrenerga respektive muskarina receptorer?

Det andra systemet tar över. Alltid en balans.

21

Ge exempel på icke-selektiva och selektiva betablockare

Icke-selektiv: metoprolol (Inderal), karvedilol.
Selektiva: atenolol (b1), bisoprolol (b1)

22

Vad används alfablockare (a1) till?

Symptomlindring vid BPH.

23

När använder man betablockare?

...

24

När kan selektiva betablockare vara bättre än oselektiva?

...

25

Hur kan vi skilja på personen som fått Inderal och personen som fått placebo?

...

26

Vilka biverkningar borde man varna om?

...

27

Astmamediciner - receptor, påverkan, lm-namn?

b2-agonister, ökat bronkdilatation utan större påverkan på andra organ om de inhaleras. Bricanyl är ett läkemedel.

28

Andra agonister på adrenerga receptorer?

Adrenalin - t.ex. akut anafylaktisk chock.
Fenylefrin - selektiv a-agonist som används på ögonlaborationen.

29

Muskarina läkemedel?

Pilokarpin (agonist) och Tropikamid (antagonist) används på ögonlaborationen.

Skopolamin (antagonist) används mot åk- och sjösjuka.

Atropin (antagonist) vid anestesi.

30

ACE-hämmare

Hämmar Angiotensin Converting Enzyme (ACE), som gör att Angiotensin I inte kan brytas ned till Angiotensin II. Slipper då vasokonstriktiv effekt som vid betablockare.

Exempel är Enalapril och Kaptopril.

31

Biverkningar av ACE-hämmare?

Hosta.

32

ARB

Angiotensin-II-ReceptorBlockare.

Antagonister till Angiotensin-II-receptorn. Blockering ger liknande effekt som ACE-hämmare fast utan samma biverkningar.

Losartan är det vanligaste läkemedlet.

33

Diuretika

Vätskedrivande, kissar bara mer. Alla verkar på njuren.

Ex. loop-diuretika, tiazider, kaliumsparande diuretika.