Ögonfarmakologi Flashcards Preview

NHoI > Ögonfarmakologi > Flashcards

Flashcards in Ögonfarmakologi Deck (49):
1

Emmetropi

Normalsynthet

2

Ametropi

Brytningsfel

3

Hyperopi

Översynthet. Då brytkraften är mindre än normalt eller då ögonbulben är kortare än normalt eller en kombination av båda.

4

Myopi

Närsynthet. Då brytkraften är större än normalt eller då ögonbulben är länge än normalt eller en kombination av båda.

5

Astigmatism

Cornea och/eller linsen har oregelbunden form vilket leder till att parallella strålar fokuseras på mer än en brännpunkt.

6

Konvex lins

Positiv

7

Konkav lins

Negativ

8

Ackommodation

Brytkraftsförändring

9

Mios

Pupill(MI)nskning

10

Mydriasis

Pupillförstoring

11

Ptos

Hängande ögonlock

12

Fjärrpunkt (FP)

Den punkt ögat är inställt på vid ackommodationsvila.

13

Närpunkt (NP)

Den punkt ögat är inställt på vid maximal ackommodation.

14

Ackommodationsvidd

Är skillnaden i brytande kraft mellan närpunkt och fjärrpunkt uttryckt i dioptrier (D)

15

Cornea

Hornhinnan. Längst fram på ögat.

16

Kammarvinkeln

Där cornea övergår i sclera (senhinnan).

17

Choroidea

Åderhinnan som återfinns under scleran.

18

Uvea

Består av choroidean (åderhinnan), iris (regnbågshinnan) och ciliariskroppen.

19

Zonula (-trådar)

Trådar från ciliariskroppen som fäster på linsen.

20

Kammarvätska

Produceras av ett epitel ovanpå ciliariskroppen. Funktion är bl.a. att transportera näring till ovaskulerade delar i ögat och för att hålla rätt intraokulärt tryck. Kammarvätskan dräneras genom det trabekulära nätverket i Schlemm's kanal (85 %) eller via uveoskleralt avflöde.

21

Vilka viljestyrda ögonmuskler innerveras av n. Oculomotorius (III)?

M. rectus superior, m. rectus inferior, m. rectus medialis, m. obliquus inferior.

22

Vilken viljestyrd ögonmuskel innerveras av n. Abducens (VI)?

M. rectus lateralis

23

Vilken viljestyrd ögonmuskel innerveras av n. Trochlearis (IV)?

M. obliquus superior

24

Hur innerveras m. Ciliaris?

III (parasympatiskt)

25

Hur innerveras m. Dilator pupillae?

Sympatisk innervering

26

Hur innerveras m. Sphinkter pupillae?

III (parasympatisk)

27

Vilken substans frisätts i det autonoma nervsystemets första synaps (preganglionärt), och vilken receptor stimuleras?

ACh, nikotinerga receptorer.

28

Vilken substans frisätter parasympaticus i den andra synapsklyftan (postganglionärt), och vilken receptor stimuleras?

ACh, muskarina receptorer.

29

Vilken substans frisätter sympaticus i den andra synapsklyftan (postganglionärt), och vilken receptor stimuleras?

NE, adrenerga receptorer.

30

Hur har de autonoma nervsystemen sina postganglionära kroppar, och vad har det för effekt?

Parasympaticus: nära målorganet, precis effekt.
Sympaticus: långt bort från målorganet, mer diffus effekt.

31

Pilokarpin

Muskarinagonist = aktiverar parasympaticus. Läkemedlet används för behandling av glaukom, men är ej förstahandsval.

32

Fysostigmin

Kolinesterashämmare = hämmar nedbrytning av ACh. Används bl.a. för behandling av myastenia gravis (autoimmun sjukdom som bryter ned ACh-receptorer och ger skelettmuskelsvaghet).

33

Tropikamid

Muskarinantagonist = hämmar parasympaticus. Används vid ögonbottenundersökningar (oftalmoskopering). Tillhör gruppen antikolinergika med ex Atropin (atropa belladonna).

34

Fenylefrin

Alfa-1-agonist = stimulerar sympaticus. Används likt tropikamid för oftalmoskopering, men också vid inflammation i iris och ciliarkroppen (iridocyklit).

35

Glaukom (grön starr)

Samlingsnamn för alla ögonsjukdomar med progredierande synnervsatrofi = gradvis försämrad syn. Beror på ett ökat intraokulärt tryck. Vanligast beroende på att det trabekulära nätverket blir mindre luckert -> sämre avflöde -> högre tryck.

Behandlas med mediciner som sänker det intraokulära trycket. Förstahandsval är Timolol, en oselektiv betablockare som minskar produktionen av kammarvätska.
Latanoprost (Xalatan) är en prostaglandinanalog och ger ökat avflöde av kammarvätska genom den uveosklerala vägen. Timolol är förstahandsval p.g.a. priset, men kompletteras ofta med Xalatan.

36

Katarakt (grå starr)

Den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre. Innebär grumling av ögats lins. Behandlas med operation då man byter ut linsen.

37

Vad händer när vi ackommoderar?

Ciliarismuskelspänningen ökar, zonulatrådarna "släpps" och linsen blir mer buktig. Ljuset bryts mer och vi kan fokusera på nära håll.

38

Till vilket tillstånd används negativ lins, till vilket tillstånd används positiv?

Konvex lins: översynthet (hyperopi)
Konkav lins: närsynthet (myopi)

39

Hur blodförsörjs retina?

Två kärl från a. ophtalmica. Uveal (yttre delarna av retina) och retinal cirkulation (inre delarna av retina).

40

Vad händer då ciliarmuskeln kontraherar?

Zonulatrådarna släpps på och linsen tillåts bukta. Linsen bryter ljuset mer, ackommoderar, och ögat kan fokusera på närmre objekt.

41

Var sitter gula respektive blinda fläcken?

Gula fläcken: där tapparna sitter som tätast, saknar stavar. Där man ser skarpast, men inte i dåligt ljus.

Blind fläcken: papillen, där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven (n. opticus, II).

Båda sitter på näthinnan.

42

Vilket vitamin är viktigt för synen och vad händer vid brist?

A-vitamin, retinol. Mörkerseendet påverkas, stavarnas rodopsin behöver A-vitamin.

43

Mios och mydriasis. Vad innerveras av sympaticus och vad av parasympaticus? Varför?

M. dilator pupillae: sympaticus. Större pupill. Mer ljus in i ögat vid sympaticuspåslag. Ser bättre!

M. ciliaris: parasympaticus. Ackommodera ögat vid parasympaticus, fokusera på det som är nära.

M. sphincter pupillae: parasympaticus. Mindre pupill. Mindre ljusinsläpp i ögat när man är parasympatisk.

44

Vad händer då n. Oculomotorius ej fungerar?

Abducerat och lätt nedåtriktat öga. Ptos och mydriasis som inte reagerar på ljus.

45

Vilka effekter får man av pilokarpin i dagens laboration?

Muskarinagonist. Ögat ackommoderas p.g.a. ciliariskontraktion och mios p.g.a. kontraktion av m. sphincter pupillae.

46

Hur gör man för att skilja på effekten av fysostigmin och pilokarpin?

Fysostigmin: kolinesterashämmare. Pilokarpin: muskarinagonist.

Fysiostigmin behöver Ack för att verka. Vid administrering av läkemedel i ett mörkt rum/fp blundar och man väntar 20-30 min kommer fysiostigminet precis börja sin verkan medan pilokarpinet redan åstadkommit en komplett mios.

47

Vilka effekter får man av tropikamid i dagens laboration?

Hämmar parasympaticus. Sympaticus tar över: mydriasis, relaxerad ciliarmuskel och m. sphincter pupillae. Kan bara fokusera på långt håll, ej ackommodera.

48

Vilken biverkan slipper man av fenylefrin? Varför?

Ger inte cykloplegi (ackommodationsförlamning), då det inte går på parasympaticus alls (som styr ciliarmuskeln). Stimulerar bara m. dilator pupillae.

49

Refraktion

Styrkan på det glas som gör ögat emmetropt.