Instuderingsfrågor dissektion 3 Flashcards Preview

NHoI > Instuderingsfrågor dissektion 3 > Flashcards

Flashcards in Instuderingsfrågor dissektion 3 Deck (42):
1

Från vilken kranialnerv kommer m. mylohyoideus innervering?

N. trigeminus.

2

Vilken nerv innerverar m. geniohyoideus?

Rami anteriores n. spinales C1 och C2.

3

Vilken kranialnerv innerverar m. genioglossus?

N. hypoglossus.

4

Vilken siffra har kranialnerven som innerverar m. genioglossus?

Tolv.

5

Hur innerveras m. hyoglossus?

N. hypoglossus.

6

Vilken kranialnerv innerverar m. uvulae?

N. vagus.

7

Nämn två muskler som n. hypoglossus innerverar.

M. genioglossus, m. styloglossus, m. hyoglossus.

8

Tillsammans med vilken annan kranialnerv står n. glossopharyngeus för tungans smaksensorik?

N. facialis.

9

Ovanpå vilken muskel löper n. glossopharyngeus?

M. stylopharyngeus.

10

Nämn två nerver som bildar plexus pharyngeus.

N. glossopharyngeus, n. vagus, sympatiska gränssträngens cervikala del (ganglion cervicale superior).

11

Framförallt vilka två ben bildar septum nasi?

Vomer, os ethmoidale.

12

Limen nasi är den tänkta skiljelinjen mellan vestibulum nasi och cavitas nasi, näshålan. En annan tänkt skiljelinje avgränsar cavitas nasi från pharynx, vad heter den?

Choanae.

13

Till vilken del av svalget gränsar choanae?

Pars nasalis/nasopharynx.

14

Nämn två sinus som tömmer sig under concha nasalis media.

Sinus frontalis, sinus maxillaris, cellulae ethmoidales anteriores och cellulae ethmoidales mediae.

15

Vad heter utrymmet superiort om meatus nasi superior?

Recessus sphenoethmoidalis.

16

I vilken meatus tömmer sig tårkanalen?

Meatus inferior.

17

Vilken bihåla tömmer sig i recessus sphenoethmoidalis?

Sinus sphenoidale.

18

Under vilken concha finns hiatus semilunaris?

Concha nasalis media.

19

Nämn en sinus som tömmer sig i infundibulum ethmoidale.

Sinus frontalis, cellulae ethmoidales anteriores.

20

Vilken sinus tömmer sig i bulla ethmoidalis?

Cellulae ethmoidales mediae.

21

Var tömmer sig sinus frontalis?

Infundibulum ethmoidale.

22

Var tömmer sig sinus sphenoidale?

Recessus sphenoethmoidalis/superiort om concha nasalis superior/i näshålans tak.

23

Var tömmer sig sinus maxillaris?

Meatus nasi medius.

24

Var tömmer sig cellulae ethmoidales posteriores?

Under concha nasalis superior.

25

Vad heter utrymmet mellan gombågarna där munhålan övergår i svalgen?

Isthmus faucium.

26

Vad heter den mimiska ringmuskel som omger munöppningen?

M. orbicularis oris.

27

Vilken nerv innerverar tungan motoriskt?

N. hypoglossus.

28

Förutom glandula sublingualis, vad heter de andra två stora spottkörtlarna?

Glandula submandibularis, glandula parotis.

29

Vilken spottkörtel har flera mindre utförsgångar som mynnar ytligt om sublingualis?

Glandula sublingualis.

30

Hur innerveras glandula submandibularis parasympatiskt?

N. facialis via chorda tympani.

31

Vilken stor och viktig artär löper posteriort om glandula submandibularis?

A. facialis.

32

Isthmus faucium finns mellan gombågarna, vad heter de?

Arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus.

33

Vilken kranialnerv innerverar tårkörteln parasympatiskt?

N. facialis.

34

Under vilken concha mynnar ductus nasolacrimalis?

Concha nasalis inferior.

35

Mellan vilka gombågar finns tonsilla palatina?

Arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus.

36

I vilken del av pharynx återfinns tonsilla pharyngea?

Pars nasalis/nasopharynx/epipharynx/pars nasalis pharyngis.

37

Vad heter den andra gombågen, förutom arcus palatopharyngeus?

Arcus palatoglossus.

38

Vad heter utrymmet mellan gombågarna som utgör öppningen mellan munhålan och svalgen?

Isthmus faucium.

39

I vilken del av pharynx återfinns ostium tubae auditivae?

Pars nasalis/nasopharynx/epipharynx/pars nasalis pharyngis.

40

Mellan vilka två hålrum löper tuba auditiva?

Mellanörat och svalget.

41

Vad är epiglottis huvudsakliga funktion?

Skyddar luftstrupen då vi sväljer.

42

Varför är vallecula epiglottica kliniskt viktig?

Vid intubering placeras laryngoskopet här.