N Nervsystemet Flashcards Preview

NHoI > N Nervsystemet > Flashcards

Flashcards in N Nervsystemet Deck (61):
1

Lidokain

Lokalenestetika. Lokal smärtstillning.

2

Prilokain

Lokalanestetika. Intravenös regional anestesi.

3

Kombination av amider

Lokalanestetika. Lokal smärtstillning.

4

Capsaicin

Lokalanestetika. Symptomatisk behandling vid postherpetisk neuralgi.

5

Morfin

Morfin meda (R). Naturlig opiumalkaloid, opiat. Svår opioidkänslig smärta, såsom smärta vid cancer.

6

Oxikodon

Naturlig opiumalkaloid, opiat. Långvarig svår opioidkänslig smärta såsom smärta vid cancer.

7

Kodein

Treo comp (R). Naturlig opiumalkaloid, opiat. Opioidkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker.

8

Ketobemidon

Fenylpiperidinderivat, opioid. Alla former av svår smärta.

9

Petidin

Fenylpiperidinderivat, opioid. Svåra smärttillstånd.

10

Fentanyl

Fenylpiperidinderivat, opioid. Svår kronisk smärta där endast opioider erbjuder tillräcklig analgetisk effekt.

11

Tramodol

Opioid. Behandling av måttlig till svår smärta.

12

Acetylsalicylsyra

Magnecyl (R), Aspirin (R). Lätt analgetika och antipyretika. Huvudvärk, menstruationssmärtor, tandvärk, led- och muskelsmärtor, reumatiska smärtor, feber vid infektions- och förkylningssjukdomar.

13

Paracetamol

Alvedon (R), Reliv (R). Lätt analgetika och antipyretika, anilid. Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar.

14

Ergotamin

Oselektiv 5-HT-receptoragonist. Migrän. Kombination med neuroleptika.

15

Sumatriptan

Selektiv 5-HT1-receptoragonist. Migrän.

16

Fenobarbital

Antiepileptika, barbiturat. Generaliserade toniska kloniska epileptiska anfall (grand mal) och partiella epileptiska anfall.

17

Fenytoin

Antiepileptika, hydantoin. Epilepsier.

18

Diazepam

(Valium (R)), Stesolid (R). Antiepileptika, ataratika, bensodiazepin. Ångest, depression i kombination med antidepressiva farmaka.

19

Karbamazepin

Antiepileptika, karboxamid. Epilepsier.

20

Gabapentin

Antiepileptika. Epilepsi, perifer neuropatisk smärta.

21

Pregabalin

Antiepileptika. Neuropatisk smärta, epilepsi, generaliserat ångestsyndrom.

22

Biperiden

Parkinsonism, antikolinergika. Parkinsonism, medikamentellt betingade extrapyramidala symptom (akut dystoni och initial dyskinesi).

23

Levodopa + dekarboxylashämmare

Parkinsonism, dopaminergika. Tilläggsbehandling för Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi.

24

Levodopa, dekarboxylas- och COMT-hämmare

Parkinsonism, dopaminergika. Parkinsons sjukdom och motoriska end-of-dose-fluktuationer, som inte stabiliserats med levodopa/dopadekarboxylar (DDC)-hämmare.

25

Bromokriptin

Parkinsonism, DA-agonist. Neurologi: Parkinsons sjukdom, endokrinologi: hyperprolaktinemi, akromegali.

26

Selegilin

Parkinsonism, MAO-B-hämmare. Parkinsons sjukdom, i tidig fas eller som tillägg till annan parkinsonbehandling.

27

Entakapon

Comtess (R). Dopaminergika, COMT-hämmare. Tilläggsbehandling till patienter med Parkinsons sjukdom som inte kan stabiliseras på andra kombinationer.

28

Haloperidol

Haldol (R). Neuroleptika. Schizofreni, paranoida tillstånd, psykoser.

29

Zuklopentixol

Neuroleptika. Akuta och kroniska schizofrena och paranoida tillstånd. Maniska psykoser.

30

Klozapin

Neuroleptika. Terapiresistent schizofreni.

31

Litium

Neuroleptika. Profylaktiskt mot maniska och depressiva recidiv vid manodepressiv sjukdom. Terapeutiskt vid maniska tillstånd.

32

Risperidon

Risperdal (R). Neuroleptika. Schizofreni, bipolär sjukdom, aggressivitet hos patienter med Alzheimers.

33

Hydroxizin

Ataraktika, antihistamin. Urtikaria och klåda, symptomatisk behandling av ångest och oro.

34

Oxazepam

Sobril (R). Ataraktika, bensodiazepin. Symptomatisk behandling av ångestsyndrom, såsom ängslan, ångest, rastlöshet och sömnsvårigheter. Används tillsammans med sedvanliga antidepressiva farmaka.

35

Buspiron

Ataraktika, serotoninagonist. Långtidsbehandling av kroniskt generaliserat ångestsyndrom där omedelbar symptomlindring inte är nödvändig.

36

Nitrazepam

Hyponotika, bensodiazepin. Tillfälliga och kortvariga sömnbesvär.

37

Flunitrazepam

Flunitrazepam (R), tidigare rohypnol. Hyponotika, bensodiazepin. Tillfälliga och kortvariga sömnbesvär.

38

Zopiklon

Imovane (R). Hyponotika, bensodiazepin. Tillfälliga och kortvariga sömnbesvär.

39

Klomipramin

Antidepressivum, TCA. Egentlig depression med melankoli, djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli, paniksyndrom, agorafobi, tvångstillstånd.

40

Amitriptylin

Antidepressivum, TCA. Depression med eller utan melankoli, bipolärt syndrom med egentlig depression.

41

Fluoxetin

Antidepressivum, SSRI. Egentliga depressioner, tvångssyndrom, bulimi (komplementbehandling=.

42

Citalopram

Cipramil (R), Citalopram (R). Antidepressivum, SSRI. Depression med eller utan melankoli, paniksyndrom, tvångssyndrom.

43

Sertralin

Sertralin (R), Zoloft (R). Antidepressivum, SSRI. Egentlig depression, paniksyndrom, tvångssyndrom (OCD), PTSD.

44

Moklobemid

Antidepressivum, MAO-A-hämmare. Depression, bipolärt syndrom med egentlig depression, social fobi.

45

Mianserin

Antidepressivum, monoaminantagonist. Depression, bipolärt syndrom med egentlig depression, används när traditionella antidepressiva läkemedel givit oacceptabla biverkningar.

46

Mirtazapin

Antidepressivum, monoaminantagonist. Egentlig depression.

47

Bupropion

Antidepressivum. Egentlig depression.

48

Reboxetin

Antidepressivum, (SNRI). Akut behandling av egentlig depression och för att bibehålla den kliniska förbättringen hos patienter som initialt svarat på behandlingen.

49

Atomoxetin

Psykostimulantia. ADHD.

50

Metylfenidat

Psykostimulantia. ADHD.

51

Rivastigmin

Demens, kolinesterashämmare. Symptomatisk behandling av demens orsakar av Alzheimers eller Parkinsons sjukdom.

52

Memantin

Demens. Alzheimers sjukdom.

53

Neostigmin

Kolinesterashämmare. Reversering av icke-depolariserande neuromuskulär blockad.

54

Nikotin

Nikotinberoende. Behandling av tobaksberoende genom att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär.

55

Disulfiram

Antabus (R). Alkoholberoende. Alkoholism, alkoholmissbruk.

56

Akamprosat

Alkoholberoende. Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter.

57

Naltrexon

Naltreon Vitaflo (R). Alkoholberoende. Tilläggsbehandling i ett omfattande behandlingsprogram där även psykologisk terapi ingår för att stödja avhållsamhet vid alkoholberoende.

58

Buprenorfin

Subutex (R). Opioidberoende. Substitutionsbehandling vid opioidberoende, i samband med medicinsk, social och psykologisk behandling.

59

Buprenorfin + naloxon

Opioidberoende. Substitutionsbehandling vid opioidberoende, syfte att förhindra intravenöst missbruk.

60

Metadon

Metadon Recip (R). Opioidberoende. Svåra smärttillstånd.

61

Flumazenil

Bensodiazepinantagonist. Upphävande av bensodiazepiners centralnervösa effekter, särskilt inom anestesi- och intensivvård, såväl efter terapeutiska doser som vid överdosering.