Dissektion 2 – Fossa infratemporalis och a. carotis externa (coronarsnittat preparat) Flashcards Preview

NHoI > Dissektion 2 – Fossa infratemporalis och a. carotis externa (coronarsnittat preparat) > Flashcards

Flashcards in Dissektion 2 – Fossa infratemporalis och a. carotis externa (coronarsnittat preparat) Deck (24):
1

M. pterygoideus medialis

Vertikalt löpande tuggmuskel djupt om m. masseter och ramus
mandibulae med samma fiberriktning som m. masseter. U: Fossa pterygoidea och tuber
maxilla. F: Tuberositas pterygoidea på insidan av angulus mandibulae. I: n. mandibularis.
Funktion: Synergist till m. masseter och m. temporalis.

2

M. pterygoideus lateralis

Mer horisontellt löpande tvåhövdad tuggmuskel belägen i fossa
infratemporalis. U: Lateral yta på lamina lateralis, processus pterygoidei. F: ffa fovea
pterygoida. I: n. mandibularis. Funktion: Caput superius: Retraktion av käken. Caput inferius:
Depression av käken.

3

M. digastricus

U: Incisura mastoidea. F: Fossa digastrica. I: Venter posterior: n. facialis.
Venter anterior: n. mylohyoideus. Funktion: Lyfter tungbenet och sänker käken.

4

A. carotis interna

Uppstår då a caortis communis delas i höjd med övre kanten av cart.
thyroidea. Löper i carotistriangeln bakom och lateralt om a carotis externa. Går in i canalis
caroticus och framåt genom sinus cavernosus. Viktiga avgångar är a. opthalmica, a. cerebri
media och a. cerebri anterior.

5

V. jugularis interna

Bildas där sinus sigmoideus och sinus petrosus inferior möts och går ut
genom foramen jugulare. Löper vertikalt ner för halsen lateralt om a. carotis interna och,
längre ner, a carotis communis. Går in i v. subclavia och bildar v. brachiocephalica på
respektive sida.

6

A. carotis externa

Yttre halsartären. Löper från bifurkationen till bakom collum mandibulae
där den delar upp sig i sina slutgrenar a. maxillaris och a. temporalis superficialis.

7

A. thyroidea sup

Som regel första anteriora grenen från a. carotis externa. Delar upp sig och
försörjer bl.a. tungbenet, m. sternocleidomastoideus, inre larynxmuskler samt sköldkörteln.

8

A. lingualis

Andra anterioria avgången från a. carotis externa, mellan a. thyroidea superior
och a. facialis. Löper först medialt och uppåt mot os hyoideums cornu major och sedan djupt
om m. hyoglossus till tungan.

9

A. facialis

Avgång från a. carotis externa efter a lingualis. Går djupt om m digastricus sedan
relativt ytligt över underkäken (kan palperas) och går sedan mot mungipan och vidare upp ti
ögat längs sidan av näsan. I mediala ögonvrån bildas slutgrenen a angularis.

10

A. pharyngea ascendens

Uppåtstigande svalgartär som mestadels utgår från bakre delen av
a. carotis externa, ovanför a. tyroidea superior.

11

A. occipitalis

Andra dorsalt avgående grenen från a. carotis ext. Förlöper djupt om venter
posterior m. digastricus, medialt om processus mastoideus till huvudets bakre del. Försörjer
bl.a. bakhuvudets hud och nackmuskulatur.

12

A. auricularis post

Tredje bakåt avgående gren från a. carotis ext. Går djupt om glandula
parotis och ytligt om m. stylohyoideus. Försörjer bl.a. muskler som fäster vid processus
styloideus.

13

A. temporalis superficialis

Ytlig slutgren till a. carotis ext. Löper uppåt mellan yttre
hörselgången och käkleden. Följeslagare till n. auriculotemporalis. Försörjer bl.a. glandula
parotidea och muskulus temporalis.

14

A. maxillaris

Den kraftigare av de två slutgrenarna till a. carotis ext. Belägen djupt om
käkleden bakom ramus mandibulae. Har många viktiga avgångar.

15

A. meningea media

Stor avgång från a. maxillaris som går in i skallen genom foramen
spinosus upp i fossa cranii media där den grenar ut sig mellan dura och skallben. Försörjer
duran och skallbenet. Dess anteriora grenar passerar under pterion och kan därför lätt skadas
och ge upphov till epiduralblödning vid skador mot tinningen.

16

A. alveolaris sup. post

Artär från a. maxillaris som går till överkäken. Kan blöda vid
molarextraktion. Försörjer överkäkens molarer och slemhinnan i överkäkshålan.

17

A. alveolaris inf

Löper från a. maxillaris nedåt till canlis mandibulae och löper häri fram till
foramen mentale på hakan. Här lämnar den underkäken och byter namn till a. mentale.
Försörjer bl.a. tandrötter och mjukdelar omkring haka och underläpp.

18

N. buccalis

Sensorisk gren från n. mandibularis som innerverar kindens hud och dess
slemhinna i munhålan.

19

N. lingualis

Gren från n. mandibularis. Förlöper mellan mm. pterygoideus lat. och med. och
böjer av i ventral riktning till munhålans botten. Innerverar tungans främre två tredjedelar
sensoriskt.

20

N. alveolaris inf

Kraftigt avgåend gren från n. mandibularis som innehåller som sensoriska
och motoriska nervfibrer. Träder in i canalis mandibulae tillsammans med a. alveolaris inf.
genom foramen mandibulae. Innerverar underkäkens tänder.

21

N. mylohyoideus

Motorisk gren från n. alveolaris inf. som förlöper på utsidan av mandibeln
ytligt om m. mylohyoideus. Innerverar denna muskel samt venter anterior m. digastricus.

22

N. mentalis

Sensorisk slutgren av n. alveolaris inf. som uppstår i och med sitt utträde ur
mandibeln i foramen mentale. Innerverar ffa hakans och underläppens hud.

23

N. auriculotemporalis

Sensorisk gren från n. mandibularis som löper tillsammans med a.
temporalis superficialis. Försörjer huden över tinningen.

24

Chorda tympani

”Trumhålesträngen”. Parasympatisk och sensorisk gren från n. intermedius
(en av n. facialis två huvudgrenar). Förenar sig med n. lingualis. Innerverar glandula
submandibularis samt sublingualis parasympatiskt och smak i tungans främre två tredjedelar.