Chinese Lesson 14 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 14 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 14 Deck (24):
1

穿

chuān
to wear

2

衣服

yīfu
clothes

3

新年

xīnnián
New Year

4

duì
right

5

衬衫

chènshān
shirt

6

西装

xīzhuāng
suit

7

套装

tàozhuāng
pantdress

8

jiàn
measure word for clothes

9

上衣

shàngyī
top

10

tiáo
measure word for bottom

11

咖啡色

kāfēisè
brown

12

短裤

duǎnkù
shorts

13

毛衣

máoyī
sweater

14

shuāng
measure word for pairs

15

裙子

qúnzi
skirt

16

cuò
wrong

17

dài
to wear

18

帽子

màozi
hat

19

围巾

wéijīn
scarf

20

袜子

wàzi
socks

21

外套

wàitào
coat

22

牛仔裤

niúzǎikù
jeans

23

夹克

jiākè
coat

24

眼镜

yǎnjìng
glasses