Chinese Lesson 20 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 20 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 20 Deck (33):
1

早上

zǎoshàng
early morning

2

中午

zhōngwǔ
noon

3

上午

shàngwǔ
morning

4

下午

xiàwǔ
afternoon

5

晚上

wǎnshàng
evening

6

起床

qǐchuáng
to get out of bed

7

早饭

zǎofàn
breakfast

8

中饭

zhōngfàn
lunch

9

晚饭

wǎnfàn
lunch

10

上学

shàngxué
go to school

11

放学

fàngxuè
dismissed

12

回家

huījiā
to go home

13

做作业

zuōzuòyè
tovdo homework

14

水饺

shuìjiào
to sleep

15

有时候

yǒushíhòu
sometimes

16

diǎn
o'clock

17

chuáng
bed

18

bàn
half

19

小时

xiǎoshí
hour

20


15 minutes

21

fēn
1 minute

22

周末

zhōumò
weekend

23

wǎn
late

24

zǎo
early

25

cái
not until

26

jiù
(earliness of action)

27

以后

yǐhòu
after

28

kuài
almost

29

开始

kāishǐ
start

30

现在

xiànzài
now

31

功课

gōngkè
homework

32

刷牙

shuāyá
to brush teeth

33

洗澡

xǐzǎo
to take a shower