Chinese Lesson 22 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 22 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 22 Deck (25):
1

天气

tiānqì
weather

2

怎么样

zěnmeyàng
how is it?

3

阴天

yīntiān
cloudy

4

晴天

qíngtiān
sunny

5

刮风

guāfēng
windy

6

下雨

xiàyǔ
rain

7

下雪

xiàxuě
snow

8

冰雹

bīngbào
hail

9

气温

qìwēn
temperature

10


hot

11

暖和

nuǎnhuo
warm

12

lěng
cold

13

有点儿

yǒudiǎnr
little bit

14

多云

duōyún
cloudy

15

多雾

duōwù
foggy

16

chūn
spring

17

xià
summer

18


qiū
fall

19

dōng
winter

20

变天

biàntiān
change

21

越来越

yuèláiyuè
more and more

22


low

23

gāo
high

24

可能

kěnéng
might

25

雨伞

yǔsǎn
umbrella