Chinese Lesson 46 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 46 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 46 Deck (28):
1

思想家

síxiǎngjiā
thinker

2

教育家

jiàoyùjiā
educator

3

诗人

shīrén
poet

4

孔子

kǒngzǐ
Confucius

5

老子

lǎozǐ
Lao Zi

6

李白

lǐbái
Li Bai

7

期末

qīmò
end of semester

8

考试

kǎoshì
exam

9

纪录片

jìlùpiàn
documentary film

10

世界

shìjiè
world

11

闻名

wénmíng
famous

12

古迹

gǔjì
historic site

13

例如

lìrú
for instance

14

影响力

yǐngxiǎnglì
influential power

15

古代

gǔdài
antiquity

16

伟大

wěidà
great

17

bèi
recite

18

shǒu
measure word for poem

19

经典

jīngdiǎn
classic

20

dǒng
to understand

21

liǎo
to be possible

22

继续

jìxù
to continue

23

这些

zhèxiē
these

24

名著

míngzhù
classic work

25

长城

chángchéng
Great Wall

26

故宫

gùgōng
Forbidden City

27

仁爱

rénài
compassion

28

有礼

yǒulǐ
to be polite