Chinese Lesson 19 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 19 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 19 Deck (29):
1

买东西

mǎi dōng xī
To buy something

2

多少钱

duǒ shǎo qián
how much money

3

人民币

rén mín bì
Chinese Currency

4

yuán
dollar

5

jiǎo
10 cents

6

fēn
1 cent

7

太贵了

tài guì le
expensive

8

便宜

piányì
cheap

9

kuài
1 buck

10

máo
10 cents slang

11

小姐

xiǎojiě
Miss

12

先生

xiānshēng
Mister

13

对不起

duì bù qǐ
I'm sorry

14

没关系

mēi guān xí
No problem

15

yào
To want

16

字典

zìdiǎn
dictionary

17

běn
Measure word for books

18

受欢迎

shòu huānyíng
popular

19

欢迎

huānyíng
welcome

20

可以

kěyǐ
may

21

这里

zhèlǐ
here

22

那里

nàlǐ
there

23

héng
can

24

还价

huánjià
to bargain

25

zhǎo
to give change

26

帮着

bāngzhù
to help

27

简单

jiǎndān
easy

28

小说

xiaǒshuō
novel

29

故事

gùshí
story