Chinese Lesson 39 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 39 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 39 Deck (30):
1

生日

shēngrì
birthday

2

庆祝

qìngzhù
to celebrate

3

máng
busy

4

蛋糕

dàngāo
cake

5

礼物

lǐwù
gift

6

打算

dǎsuàn
to plan

7

特别

tèbié
especially

8

lóng
dragon

9

属相

shǔxiàng
Chinese Zodiac

10

有关

yǒuguān
to be relevant to

11

注意

zhúyi
idea

12

象征

xiàngzhāng
to symbolize

13

成功

chénggōng
to succeed

14

出生

chūshēng
to be born

15

孩子

háizi
kid

16

认为

rèwéi
to think

17

个性

gèxìng
character

18

比方说

bǐfangshuō
for example

19

hóu
monkey

20

忠诚

zhōngchéng
loyal

21

niú
cow

22

勤快

qínkuai
hardworking

23

文化

wénhuà
culture

24

聪明

cóngmíng
intelligent

25

生肖

shēngxiào
12 animals of Zodiac

26

寿星

shoùxìng
God of longevity

27

长寿面

chángshòumiàn
birthday noodle

28

点蜡烛

diǎnlàzhú
light candles

29

吹蜡烛

chuī làzhú
blow out candles

30

qiē
cut