Chinese Lesson 28 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 28 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 28 Deck (32):
1

职业

zhíyè
profession

2

商人

shāngrén
businessman

3

警察

jǐngchá
police officer

4

医生

yīshēng
doctor

5

历史学家

lìshǐxiéjiā
historian

6

律师

lüshī
lawyer

7

工程师

gōngchéngshī
engineer

8

家庭主妇

jiátíng zhǔfù
housewife

9

家庭主男

jiátíng zhǔnán
house husband

10

教授

jiàoshòu
professor

11

建筑师

jiànzhùshī
architect

12

经理

jīnglǐ
manager

13

工作

gōngzuò
work

14

公司

gōngsī
company

15

下班

xiàbān
to get off work

16

广告

guǎnggào
advertisement

17

jiā
measure word for companies

18

上班

shàngbān
go to work

19

一定

yídìng
definitely

20

像。。。一样

xiàng。。。yíyàng
the same as

21

擅长

shàncháng
to be good at

22

已经

yǐjīng
already

23

退休

tuìxiū
to retire

24

毕业

bìyè
to graduate

25

。。。的时候

。。。deshíhuō
when

26

快餐店

kuàicāndiàn
fast food restaurant

27

打工

dǎgōng
work part time

28

一直

yìzhí
always

29

科技

kéjì
science and technology

30

方面

fángmiàn
aspect

31

将来

jiānglái
future

32

míng
measure word for people