Chinese Lesson 29 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 29 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 29 Deck (24):
1

爱好

àihǎo
hobby

2

讨论

tǎolùn
to discuss

3

对。。。感兴趣

duì。。。gǎnxìngqù
to be interested in

4

兴趣

xìngqù
interest

5

音乐

yīnyuè
music

6

唱歌

chànggē
to sing a song

7

弹钢琴

tángāngqín
play piano

8

拉小提琴

lāxiǎotíqín
to play violin

9

画画

huàhuà
to draw

10

漫画

mànhuà
comic

11

上网

shàngwǎng
to go on internet

12

乐团

yuètuán
orchestra

13

合唱团

héchàngtuán
choir

14

球迷

qiúmí
fan(of ball games)

15

跳舞

tiàowǔ
to dance

16

有空

yǒukòng
to have free time

17

没空

méikòng
not available

18

出去

chúqù
to go outside

19

小时

xiǎoshí
hour

20

一边。。。一边

yìbiān。。。yìbiān
simultaneously

21

的确

díquè
really/indeed

22

参加

cānjiā
to participate

23

duì
team

24

另外

lìngwài
furthermore/besides