Chinese Lesson 32 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 32 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 32 Deck (27):
1

校园

xiàoyuán
campus

2

教学楼

jiàoxuéloú
lecture hall

3

球场

qiúchǎng
playing field

4

体育馆

tǐyùguǎn
gym

5

游泳池

yóuyǒngchí
swimming pool

6

图书馆

túshūguān
library

7

剧院

jùyuàn
theatre

8

教室

jiàoshì
classroom

9

电脑室

diànnǎoshì
computer lab

10

办公楼

bàngōnglóu
office building

11

参观

cānguān
to visit

12

各位

gèwèi
everyone

13

dòng
measure word for buildings

14

里面

lǐmiàn
inside

15

一共

yígòng
altogether

16

美式

měishì
American style

17

安静

ānjìng
be quiet

18

重视

zhòngshì
to value

19

环保

huánbǎo
environmental protection

20

到处

dàochù
everywhere

21

shù
tree

22

cǎo
grass

23

五颜-六色

wǔyán-liùsè
colorful

24

希望

xīwàng
to hope

25

外面

wàimiàn
outside

26

美丽

měilì
beautiful

27

运动场

yùndòngchǎng
sports field