Chinese Lesson 8 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 8 Deck (22):
0

昨天

zuótiān
yesterday

1

tiān
day

2

今天

jīntiān
today

3

星期

xīngqī
week

4

明天

míngtiān
tomorrow

5

yuè
month

6


day

7

à
oh!

8

a
expresses affirmation

9

zhù
wish

10

生日

shēngrì
birthday

11

快乐

kuàilè
happy

12

nián
year

13

今年

jīnnián
this year

14

明年

míngnián
next year

15

这星期

zhèxīngqī
this week

16

上星期

shàngxīngqī
last week

17

下星期

xiàxīngqī

18

zhōu
week

19

礼拜

lǐbài
week

20

前天

qiántiān
the day before yesterday

21

后天

hòutiān
the day after tomorrow