Chinese Lesson 44 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 44 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 44 Deck (23):
1

饮食

yǐnshí
diet

2

健康

jiànkāng
healthy

3

糟糕

zāogāo
oh no!

4

zhòng
heavy

5

bàng
pound

6

体重

tǐzhòng
weight

7

增加

zēngjiā
to increase

8

身体

shēntǐ
body

9

ròu
meat

10

吃素

chīsù
vegetarian

11

yóu
oil

12

只是

zhǐshì
to pay attention

13

知识

zhīshi
knowledge

14

ó
really?

15

状况

zhuàngkuàng
condition

16

受。。。影响

shoù。。。yǐngxiáng
to be influenced by

17

变化

biànhuà
to change

18

规律

guīlǜ
law

19

精神

jīngshen
energy

20

锻炼

duànliàn
to exercise

21

hūn
meat/fish

22

搭配

dápèi
to match

23

暴饮暴食

bàoyǐnbàoshí
eat and drink too much